PL EN


2017 | 11 | 123-138
Article title

Regulatory alokacji środków finansowych na opiekę zdrowotną

Content
Title variants
EN
Regulators Allocating Financial Resources for Health Care
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza rozwiązań regulacyjnych w zakresie alokacji środków finansowych w opiece zdrowotnej wprowadzanych przez państwo. W artykule wykazano, że poszczególne rozwiązania regulacyjne powinny być wykorzystywane w zależności od potrzeb i od specyficznych uwarunkowań panujących w danym systemie ochrony zdrowia.
EN
The aim of the article is to analyze regulatory solutions in the scope of financial resources allocation in the healthcare. The article shows that individual regulatory solutions should be used depending on the needs and specific conditions prevailing in a given health care system.
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
References
 • Carrin G., Hanvoravongchai P., Health care costcontainment policies in high-income countries: how successful are monetary incentives?, „Discussion Paper” 2002, no 2, s. 9.
 • Carrin G., James Ch., Reaching universal coverage via social health insurance: key design features in the transition period, „Discussion Paper” 2004, no 2, s. 37.
 • Cichon M., Modelling in health care finance, A compendium of quantitative techniques for health care financing, International Labour Office, Geneva 1999, s. 42.
 • Dixon A., Pfaff M., Hermesse J., Solidarity and competition in social health insurance countries, [w:] Social health insurance systems in Western Europe, ed. R. Saltman, R. Busse, J. Figueras, Open University Press, McGraw-Hill Education Maidenhead, Berkshire England and Two Penn Plaza, New York 2004, s. 173.
 • Dziubińska-Michalewicz M., Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (Francji, RFN, Szwecji, Wielkiej Bryta-nii), Raport nr 168, Biuro Studiów i Ekspertyz 2000, s. 7.
 • Economic Burden of Illness in Canada, 1998, Minister of Public Works and Government Services Canada, Ottawa, Ontario 2002, s. 4.
 • Fact Book. Fiscal Year 2005, National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute, 2006, s. 51.
 • Frąckiewicz-Wronka A., Polityka ochrony zdrowia w gospodarce rynkowej, [w:] Polityka społeczna, red. A. Frąckiewicz-Wronka, M., Znałek, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Ka-towice 1998, s. 126.
 • Health systems in transition: learning from experience, ed. J. Figueras, M. McKee, J. Cain, S. Lessof, European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press, McGraw-Hill Education, Buckingham-Philadelphia 2004, s. 55.
 • Jönsson B., Ten arguments for a societal perspective in the economic evaluation of medical innovations, „European Journal of Health Economics” 2009, vol. 10, no 4, s. 357–359.
 • Juszczyk G., Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Słowenii, „Służba Zdrowia” 2003, nr 77–80, s. 25.
 • Kissimova-Skarbek K., Finansowanie opieki zdrowotnej, [w:] Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia, red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, t. 2, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001, s. 28.
 • Kolasa K., Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 135.
 • Korzeniowski P., Analiza zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w polskim systemie opieki zdrowotnej, „Gabinet Prywatny” 2006, nr 8, s. 49–55.
 • Koszty i finansowanie opieki zdrowotnej, red. J. Chechliński, Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego Ośrodka Akademickiego, Łódź 1993, s. 18.
 • Kozierkiewicz A., Systemy finansowania ochrony zdrowia. Aktualny przegląd porównawczy, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1994, s. 7. [17] Leśniowska J., Economic burden of diseases in Poland, „Value in Health” 2016, vol. 19, issue 7, https://doi.org/10.1016/j.jval.2016.09.1616.
 • Leśniowska J., Koszty utraconej produktywności z powodu chorób w Pol-sce z uwzględnieniem wpływu na rynek pracy i na gospodarkę. Ekspertyza, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2013, s. 42.
 • Mitręga D., Systemy zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia, ich typologia, praktyka i kierunki zmian w niektórych krajach Europy Zachodniej, [w:] Organizacja i finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych. Materiały z ogólnopolskich konferencji naukowych Bystra Śląska, 6–7 grudnia 1994, 6–8 grudnia 1995, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1996, s. 165.
 • Oliva-Moreno J., Loss of labour productivity caused by disease and health problems: what is the magnitude of its effect on Spain’s Economy?, „The European Journal of Health Economics” 2012, vol. 12, issue 5, s. 605–614.
 • Options for Healthcare Funding, Health Policy Consensus Group, http://www.civitas.org.uk/pdf/hpcgSystems.pdf dostęp: 11.12.2017].
 • Perrot J., Carrin G., Evans D.B., Application of contracting in developed countries, „Technical Briefs for Policy-Makers” 2005, no 3, s. 2–9.
 • Proposal for a taxonomy of health insurance, OECD Study on Private Health Insurance, OECD Health Project, OECD, Paris 2004, s. 14.
 • Saltman R.B., von Otter C., Implementing Planned Markets in Health Care, Balancing Social and Economic Responsibility, Open University Press, Buckingham, Philadelphia 1995, s. 5.
 • Savedoff W., Tax-Based Financing for Health Systems: Options and Experiences, Discussion Paper No 4, 2004, WHO, Geneva 2004, s. 6.
 • Schneider M., Hofmann U., Köse A., Dopłaty do świadczeń stomatologicznych w Europie, „Gazeta Lekarska” 2005, nr 1, s. 24.
 • Sekhri N., Savedoff W., Regulating private health insurance to serve the public interest: Policy issues for developing countries, WHO, Geneva 2005, s. 10.
 • Sobczak A., Prywatne ubezpieczenia w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Naukowe Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 50.
 • Sowada Ch., Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Wyzwania dla Polski w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2003, t. 1, nr 1, s. 16–30.
 • Sowada Ch., Współpłacenie – szanse, zagrożenia i warunki szerszego zastosowania w systemie powszechnego społecznego ubezpieczenia zdrowotnego, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2004, t. 2, nr 1, s. 11–22.
 • Wagstaff A., Van Doorslaer E., Equity in Health Care Finance and Delivery, [w:] Handbook of Health Economics, ed. A.J. Culyer, J.P. Newhouse, Elsevier, Amsterdam 2000, s. 1820.
 • Windak A., Chawla M., Kulis M., Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, Od teorii do praktyki, Uniwersytecki Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 1998, s. 31–34.
 • Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Studium Polityki Zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kra-ków 1998, s. 24.
 • Włodarczyk C., Tymowska K., Opieka zdrowotna w krajach Wspólnoty Europejskiej – cechy i wspólne kierunki zmian, „Antidotum” 1992, nr 9/10.
 • Wrona W., Hermanowki T. i in., Koszty utraconej produktywności w analizach farmakoekonomicznych. Część I. Przegląd systematyczny piśmiennictwa, „Przegląd Epidemiologiczny” 2011, t. 65, nr 1, s. 153–157.
 • Wytyczne oceny technologii medycznych (HTA), Agencja Oceny Technologii Medycznych, Warszawa 2009, s. 27.
 • Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia, red. S. Poźdioch, A. Ryś, Uniwersyteckie Wydawnictw Medyczne „Vesalius”, Kraków 1996, s. 160.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-2999
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57910d53-be53-4737-86bb-69ae2eb0eaa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.