PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 71-81
Article title

Determinants of demand for life insurance: The example of farmers from north-west Poland

Content
Title variants
Determinanty popytu na ubezpieczenie na życie: przykład rolników z regionu północno-zachodniej Polski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Life insurance is a voluntary and additional element of protection and financial security for the future of insured and financially dependent persons. This safeguard should be of particular importance in the agricultural sector, which is characterized by a high number of accidents at work causing loss of health and death. The decision to buy life insurance depends largely on the economic and social factors characterizing the farm. The purpose of the article is to identify and evaluate the factors determining the purchase of life insurance by persons conducting agricultural activity. Data was collected in the north-west region of Poland using a survey questionnaire. Identification of the factors affecting the purchase of life insurance was made by means of a two-dimensional relationship analysis and logit regression model. The basis of the model was a set of obtained independent variables, based on a survey conducted in 2018 among randomly selected farm owners or managers. The analysis showed that the decision to buy life insurance depended on the sex of the farm owner or manager, the number of people in the farmer’s household, and possession of production insurance. The presented research results indicate that the probability of buying life insurance decreased when the owner or manager of the farm was a man. On the other hand, when the number of people in the farmer’s household increased and agricultural production was insured, the probability of buying life insurance increased. Research results suggest that having life insurance is associated with high awareness of the threats arising from farming activities and is an expression of ensuring financial security for the farmer’s family members in the future.
PL
Ubezpieczenie na życie jest dobrowolnym i dodatkowym elementem ochrony i zabezpieczenia finansowej przyszłości ubezpieczonego oraz osób od niego zależnych finansowo. Zabezpieczenie to powinno mieć szczególne znaczenie w sektorze rolnym, który charakteryzuje się dużą liczbą wypadków przy pracy, powodujących utratę zdrowia, a nawet życia. Decyzja o zakupie ubezpieczenia na życie zależy od czynników ekonomicznych i społecznych charakteryzujących gospodarstwo rolne. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena czynników determinujących zakup ubezpieczenia na życie przez osoby prowadzące działalność rolniczą. Dane zebrano w regionie północno-zachodniej Polski za pomocą kwestionariusza ankiety. Identyfikacji czynników wpływających na zakup ubezpieczenia na życie dokonano za pomocą analizy zależności w ujęciu dwuwymiarowym oraz modelu regresji logitowej. Podstawą modelu był zestaw uzyskanych zmiennych niezależnych, bazujący na badaniu przeprowadzonym w 2018 r. wśród wylosowanych właścicieli lub zarządców gospodarstwa rolnego. Analiza wykazała, że decyzja o zakupie ubezpieczenia na życie zależała od płci właściciela lub zarządzającego gospodarstwem rolnym, liczby osób w gospodarstwie domowym rolnika oraz posiadania ubezpieczenia produkcji. Wyniki wskazują, że prawdopodobieństwo zakupu ubezpieczenia na życie malało, gdy właścicielem lub zarządzającym gospodarstwem rolnym był mężczyzna. Z kolei gdy liczba osób w gospodarstwie domowym rolnika wzrastała oraz produkcja rolna była ubezpieczona, prawdopodobieństwo zakupu ubezpieczenia na życie wzrastało. Rezultaty badań sugerują, że posiadanie ubezpieczenia na życie wiąże się z dużą świadomością zagrożeń wynikających z prowadzenia działalności rolnej oraz jest wyrazem dbałości o zabezpieczenie finansowe członków rodziny rolnika w przyszłości.
References
 • Abdul-Fatawu, M., Logubayom, A. I., & Abonongo, J. (2019). Determinants of the demand for life insurance in the Northern Region of Ghana – A study of the Tamale Metropolis. The Journal of Risk Management and Insurance, 23(1), 52-69.
 • Beck, T., & Webb, I. (2002). Determinants of life insurance consumption across countries (Policy Research Working Paper, No. 2792). Washington: World Bank, DC.
 • Beck, T., & Webb, I. (2003). Economic, demographic and institutional determinants of life insurance consumption across countries. The World Bank Economic Review, 17(1), 51-88.
 • Bednarczyk, T. H. (2011). Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (4), 85-106.
 • Burnett, J. J., & Palmer, B. A. (1984). Examining life insurance ownership through demographic and psycho-graphic characteristics. The Journal of Risk and Insurance, 51(3), 453-467.
 • Çelik, S., & Mesut Kayali, M. (2009). Determinants of demand for life insurance in European countries. Problems and Perspectives in Management, 7(3), 32-37.
 • Chang, C. H., & Lee, C. C. (2012). Non-linearity between life insurance and economic development: A revisited approach. The Geneva Risk and Insurance Review, 37, 223-257.
 • Chang, C. P., & Berdiev, A. N. (2013). Natural Disasters, Political Risk and Insurance Market Development. The Geneva Papers, 38, 406-448.
 • Chieffe, N., & Rakes, G. K. (1999). An integrated model for financial planning. Financial Services Review, 8(4), 261-268.
 • Czerwiński, B. (2015). Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41, 2, 49-59.
 • Ćurak, M., Dzaja, I., & Pepur, S. (2013). The effect of social and demographic factors no life insurance demand in Croatia. International Journal of Business and Social Science, 4(9), 65-72.
 • Dragos, S. L., Codruta, M., Dragota, I. M., Dragos, C. M., & Muresan, G. M. (2017). The nexus between the demand for life insurance and institutional factors in Europe: New evidence from a panel data approach. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1477-1496.
 • Fier, S., & Carson, J. (2015). Catastrophes and the demand for life insurance. Journal of Insurance, 38(2), 125-156.
 • Fratczak, E. (2018). Regresja logistyczna jako narzędzie modelowania poziomu i jakości życia. In Jakość życia. Konsumpcja, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Freeman, B. O., Abdul Latif, A., & Paul, Q. E. A. (2015). An investigation into bankers’ patronage of life insurance products in Ghana. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3. Retrieved from: http://ijecm.co.uk/ISSN 23480386
 • Hammond, J. D., Houston, B. D., & Melander, R. E. (1967). Determinants of household life insurance premium expenditures: An empirical investigation. Journal of Risk and Insurance, 34(3), 397-408.
 • Hwang, T., & Greenford, B. (2005). A cross section analysis of the determinants of life insurance consumption in mainland China, Hong Kong, and Taiwan. Risk Management and Insurance Review, 8(1), 103-125.
 • Hwang, T., & Greenford, B. (2005). A cross-section analysis of the determinants of life insurance consumption in mainland China, Hong Kong& Taiwan. Risk Management & Insurance Review, 8(1), 103-125.
 • Kurdyś-Kujawska, A., & Sompolska-Rzechuła, A. (2018). Determinants of farmers demand for subsidized agricultural insurance in Poland. Proceedings of the 2018 International Conference Economic Science for Rural Development, 47, 164-173.
 • Li, D., Moshirian, F., Nguyen, P., & Wee, T. (2007). The demand for life insurance in OECD countries. The Journal of Risk and Insurance, 74(3), 637-652.
 • Lin, Y., & Grace, M. F. (2007). Household life cycle protection: Life insurance holding, financial vulnerability, and portfolio implications. The Journal of Risk and Insurance, 74(1), 141-173.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2008). Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie – przegląd dorobku i rekomendacje dla polityki w tym zakresie.
 • Narradda Gamage S. K., Lin, L., & Haq, I. (2016). Economic and demographic characteristics, social capital, and demand for life insurance: Evidence from Central Region of Sri Lanka. Ecoforum, 5, 2(9), 74-82.
 • Outreville, J. F. (2011). The relationship between insurance growth and economic development: 80 Empirical papers for a review of the literature. International Centre for Economic Research (ICER). (Working Paper no. 12).
 • Parrish, S. (2014). Permanent life insurance in financial planning: Time for a new model. Journal of Financial Service Professionals, 68, 30-32.
 • Sarkodie, E. E., & Yusif, H. M. (2015). Determinants of life insurance demand, consumer perspective − a case study of the Ayeduase-Kumasi Community, Ghana. Business and Economics Journal, 6(3).
 • Showers, V. E., & Shotick J. A. (1994). The effects of household characteristics on demand for life insurance: A Tobit analysis. Journal of Risk and Insurance, 61, 492-502.
 • Sompolska-Rzechuła A. (2018). Pomiar i ocena jakości życia w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 90-95.
 • Sułkowska, W. (red.). (2000). Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Kraków: Kontor Wydawniczy Zakamycze.
 • Šatrović, E. (2018). Determinants of life insurance demand: multivariate analysis. Sarajevo Business and Economics Review, 36, 7-24.
 • Śliwinski, A., Michalski, T., & Roszkiewicz, M. (2013). Demand for life insurance − an empirical analysis in the case Of Poland. The Geneva Papers, 38, 62-87.
 • Śliwiński, A. (2016). Popyt na ubezpieczenia na życie – przegląd badań światowych. In Nowak S.,
 • Nowak A., & Sopoćko A. (Eds.). Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych (pp. 110-125), Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Tsendsuren, S., Li, C. S., Peng, S. C., & Wong, W. K. (2018). The effects of health status on life insurance holding in 16 European countries. Sustainability, 10, 3454.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2019.299).
 • Ward, D., & Zurbruegg, R. (2002). Law, politics and life insurance consumption in Asia. Geneva Papers, 27(3), 395-412.
 • Wicka, A., & Leśniewska, M. (2017). Nastawienie rolników do ubezpieczeń na życie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX, 4, 218-223.
 • Yusof, T. O., Gbadamosi, A., & Hamadu, D. (2009). Attitudes of Nigerians towards Insurance Services: An Empirical Study. African Journal of Accounting, Economics, Finance, and Banking Research, 4(4), 34-46.
 • Zietz, E. (2003). An examination of the demand for life insurance. Risk Management and Insurance Review, 6, 159-192.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-579203f2-a96b-4187-907a-975b56d48e2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.