Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 179-192

Article title

Czynniki kryminogenne osadzonych kobiet wyzwaniem dla resocjalizacji penitencjarnej

Authors

Content

Title variants

EN
Criminogenic needs of women offenders as a challenge for institutional resocialization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głoszony zarówno przez teoretyków, jak i praktyków resocjalizacji kryzys instytucjonalnych oddziaływań naprawczych znalazł odpowiedź w ruchu What Works Movement, który od lat skupia naukowców z całego świata poszukujących odpowiedzi na pytanie „co działa i wobec kogo działa”. Dzięki Modelowi Risk-Need-Responsivity, który wypracowany został w krajach anglojęzycznych mamy możliwość rzetelnego i stosunkowo dokładnego określenia czynników kryminogennych występujących u sprawców przestępstw, ich możliwości poznawczych, na których opieramy oddziaływania korekcyjne oraz oszacować możemy ryzyko powrotu do przestępstwa. W niniejszym artykule uwaga skupiona została na wynikach badań własnych przeprowadzonych w trzech zakładach karnych dla kobiet na terenie Polski, których celem było między innymi określenie potrzeb kryminogennych respondentek. Analiza danych pozwoliła stworzyć sylwetki osadzonych zaklasyfikowanych do czterech kategorii szacowanego ryzyka recydywy na podstawie wyników uzyskanych w badaniu narzędziem LSI-R.
EN
The crisis of institutional rehabilitation was faced by What works Movement, which for years has been focused on finding the answer to the question „what works and for whom work.” Thanks to Risk-Need-Responsivity Model we have the possibility to define the criminogenic needs of offenders, their cognitive abilities and we can assess the risk of re-offending. In this article, attention has been focused on the results of the research conducted in three prisons for female offenders in Poland. The aim of the research was to assess criminogenic needs of the respondents. Data analysis allowed to create profiles of inmates classified to four categories of estimated risk of recidivism on the basis of the results obtained in the study of LSI-R tool.

Year

Issue

Pages

179-192

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Ambrozik W. (2001). Więzi społeczne skazanych i ich rola w procesie resocjalizacji. W: Hołyst B., Ambrozik W., Stępniak P. (red.). Więziennictwo. Nowe wyznawania. Warszawa–Poznań–Kalisz, s. 511–519.
 • Andrews D.A., BontaJ.L. . The Level of Service Inventory-Revised. User’s Manual. Toronto 2001.
 • Bonta J., Andrews D.A. (2007). Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation. Kanada.
 • Chojecka J. (2012). Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość. Niepublikowana praca doktorska napisana na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ambrozika. Poznań.
 • Marczak M. (2006). Losy życiowe kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Niepublikowana praca doktorska napisana na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ambrozika. Poznań.
 • Marczak M. (red.) (2009). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce. Kraków.
 • Matysiak-Błaszczyk A. (2010). Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności. Kraków.
 • McMurran M. (2010). Theories of change. W: Brow J.M., Campbell E.A. (red.). The Cambridge Handbook of Forencis Psychology. Cambridge, s. 118–125.
 • Poels V. (2005). Risk Assessment of Recidivism of Violent and sexual Female Offenders. Rotora.
 • Stańdo-Kawecka B. (2010). O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie.Probacja 2010, 1, s. 108–124.
 • Szczepanik R. (2008). Płeć jako zmienna różnicująca orzekanie stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców. W: Chomczyńska-Rubacha M. (red.). Role płciowe. Socjalizacja i rozwój. Łódź, s. 161–172.
 • Sztuka M. (2007). Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007, z. 1, s. 313–326.
 • Van Voorhis P., Salisbury E., Wright E., Bauman A. Achieving Accurate Pictures of Risk and Identyfying Gender Responsive Needs: Two New Assessments for Women Offenders. http://www.uc.
 • edu/womenoffenders/NIC%20Summary%20Report.pdf
 • Van Voorhis P., Salisbury E., Bauman A., Holsinger K., Wright E. Classifying Women Offenders: Achieving Accurate Picture of Risk and Identyfying Gender Responsive Needs. http://www/uc/edu/womenoffenders/ICCA%20ADDRESS.pdf
 • Van Voorhis P., Wright E., Salisbury E., Bauman A. (2010). Women’s Risk Factors and Their Contributions to Existing Risk/Needs Assessment. The Current Status of a Gender-Responsive Supplement Criminal Justice and Behavior Vol. 37, no. 3, March, s. 261–288.
 • Zielińska E. (2001). Kobiety w wymiarze sprawiedliwości. Prawo i Płeć. Kwartalnik Centrum Praw Kobiet 2001, 1, s. 6–11.
 • Roczna Informacja Statystyczna za rok 2011, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, http://sw.gov.pl/Data/Files/001142rdeb/rok-2011.pdf
 • http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/2012_grudzien_statystyka_biezaca.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5793494a-cbcb-46d6-85c0-d13e31f7bce4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.