PL EN


2015 | 4 | 36-47
Article title

Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej w latach 2005-2013

Content
Title variants
EN
EU development assistance for Eastern Partnership and Central Asian countries in the years 2005-2013
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest omówienie pomocy rozwojowej Unii Europej-skiej dla poradzieckich krajów Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Środ-kowej na tle międzynarodowej pomocy rozwojowej udzielanej tym krajom w latach 2005-2013. Ze względów praktycznych na potrzeby analizy przedmio-towego zagadnienia kraje te zostały podzielone na dwie grupy, tj. kraje tzw. Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan). W niniejszym artykule stawia się tezę, zgodnie z którą Unia Europejska od lat jest donatorem pomocy rozwojowej dla krajów poradzieckich, z roku na rok przeznaczając na ten cel coraz większe środki fi-nansowe. Znaczenie unijnej pomocy jest różne w poszczególnych krajach oma-wianego obszaru geograficznego, ale także wyraźnie zróżnicowana jest jej rola między grupą krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej. Jest ona zde-cydowanie większa w przypadku krajów Partnerstwa Wschodniego, co jest zdeterminowane ich bliskością geograficzną, jak również większym zakresem współpracy z Unią Europejską.
EN
The main goal of the paper is to discuss the European Union’s development assistance for post-Soviet countries from Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia compared to the international development assistance provided to these countries in the years 2005-2013. For practical reasons, the countries un-der analysis have been divided into two groups, i.e. Eastern Partnership coun-tries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) and Cen-tral Asian countries (Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uz-bekistan). The article puts forward a thesis that the European Union has been a major donor of development assistance for post-Soviet countries, allocating more and more funds to this cause year on year; however, the level of impor-tance of this funding differs strongly among the individual countries of the re-gion in question and a clear distinction can be observed between Eastern Part-nership countries and Central Asian countries in this matter. Namely, the EU aid is of far greater importance for Eastern Partnership countries due to their close proximity to and the broader scope of their cooperation with the EU.
Year
Issue
4
Pages
36-47
Physical description
Dates
published
2015-07-2015-08
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa,Instytut Gospodarki Światowej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5796d2ff-6e15-49c5-b869-760f89ff44c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.