PL EN


2016 | 10 | 107-122
Article title

Health-related Knowledge Development in Roma Pupils

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses possible ways of systematic implementation of intervention programs designed for the development of health-related knowledge and skills in Romany pupils. The research results indicate a considerable educational potential of a health education intervention program pursuing substantial increase in healthrelated knowledge in Romany primary school pupils. The results suggest that pro-health programs integrated in school curricula are a relevant part of health-oriented education of Romany pupils.
Year
Issue
10
Pages
107-122
Physical description
Contributors
author
References
 • Bartošovič, I., Hegyi, L. (2010). Zdravotné problémy rómskeho etnika. [Health Problems of the Romany Ethnic Group]. Lekársky obzor [Medical Horizon], 4. ISSN 0457-4214.
 • Baška, T., Ochaba, R., Šťastný, P. (2007). Vybrané aspekty kontroly tabaku. [Selected Aspects of Tobacco Control]. Martin: Národná koalícia pre kontrolu tabaku v SR, p. 40. ISBN 978-80-969767-0-6.
 • Bernasovský, I. Bernasovská, J. (1996). Somatický vývin rómskych detí školského veku. [Somatic Development of Romany School-age Children]. Prešov: Metodické centrum, 1996. ISBN 80-8045-017-X.
 • Gintner, E., Krajcovicova-Kudlackova, M., Kacala, O., Kovacic, V., Valachovicova, M. (2001). Health Status of Romani (Gypsies) in the Slovac Republic and in the Neighbouring Countries. Bratislavské lekárske listy [Bratislava Medical Journal] 102 (10), pp. 479-484. ISSN 0006-9248.
 • Gintner, E. et al. (2004). Rozdiely zdravotného stavu rôznych regiónov Slovenska. Rómska populácia. [Differences of Health Condition in Various Regions of Slovakia. Romany population]. Monitor Medicíny [Medical Monitor], 2004. ISSN 1338-2551.
 • Horňák, L. (2005). Rómsky žiak v škole. [A Romany Pupil at School]. Prešov: PU. p. 357. ISBN 80-8068-356-5.
 • Kovalčíková, I. et al. (2010). Kognitívna stimulácia individuálnych edukačných potrieb žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. [Cognitive Stimulation of Individual Education Needs of Pupils from a Socially Disadvantaged Environment] Prešov: PU. p.103. ISBN 978-80-555-0197-0.
 • Liba, J. (1999). K problematike zdravotných ukazovateľov rómskych detí. [On Health Parameters of Romany Children] Proceedings from Zborník teoreticko-metodického seminára Voľný čas a záujmy rómskych detí [Theoretical and Methodological Seminars on “Leisure Time and Interests of Romany Children”]. Prešov: FHPV PU, pp. 123-126. ISBN 80-88722-87-X.
 • Liba, J. (2006). Rómska menšina. [Romany Minority] In Národná správa pre EMCDDA Národné monitorovacie centrum pre drogy. Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike. Bratislava: Úrad vlády SR, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, 2006, s. 31. ISBN 978-80-88707-73-8.
 • Liba, J. (2007). Prevention of Drug-addiction in Children from Socially Handicapped and Educationally Less Motivating Environment. Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves I. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Pedagogiczny, pp. 141–148. ISBN 978-83-60822-27-2.
 • Matulay, S. (2009). Komunikácia a exklúzia vo vzájomných vzťahoch etnických Slovákov a etnických Rómov na Spiši. [Communication and Exclusion in Relations Between Ethnic Slovaks and Ethnic Romanies in the Region of Spiš] In: Vedecké štúdie Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych spoločenstvách. Nitra: FSVZ, UKF, pp. 176–205. ISBN 978-80-8094-644-9.
 • Popper, M., Szeghy, P., Šarkozy, Š. (2009). Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku, [Romany Population and Health. An Analysis of the Situation in Slovakia] Bratislava: Partners for democratic change Slovakia. PDCS, p. 95. ISBN 978-84-692-5485-1.
 • Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy. [National Education Program for Primary Schools] Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008. Available at: http://www.statpedu.sk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-579ea28a-6a83-4748-be98-3cc276db54f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.