PL EN


2016 | 45 | 60-69
Article title

Uwarunkowania wydatków na łączność w wiejskich gospodarstwach domowych

Content
Title variants
EN
Determinants of Expenditure on Communication in Rural Households
RU
Детерминанты расходов на связь в сельских домашних хозяйствах
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania było przedstawienie poziomu, struktury i determinantów wydatków na łączność w polskich gospodarstwach domowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodar-stwa wiejskie. Celem było także ukazanie zmian w zakresie dostępu do Internetu i wykorzystania jego funkcji w gospodarstwach domowych w latach 2005–2014. Materiał badawczy stanowiły dane GUS: indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych oraz dane z opracowań nt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych” za lata 2005–2014. Dane z badań budżetów gospodarstw domowych poddano analizie korelacji kanonicznej. Stwierdzono m.in., że w miastach odnotowuje się większe wydatki na łączność w porównaniu do wsi. W strukturze wydatków na łączność zdecydowanie przeważają opłaty za usługi telekomunikacyjne. Najważniejszymi determinantami wydatków na usługi telekomunikacyjne w wiejskich gospodarstwach domowych są wielkość gospodarstwa domowego oraz dochody rozporządzalne na osobę. W gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu można się spodziewać większych wydatków na usługi telekomunikacyjne niż w gospodarstwach domowych osób starszych. Najsilniejszym czynnikiem mającymi związek z wydatkami na usługi pocztowe w wiejskich gospodarstwach domowych okazał się wyższy poziom wykształcenia głowy rodziny. Dostęp i wykorzystanie Internetu w gospodarstwach domowych staje się coraz bardziej powszechne, a udział wiejskich gospodarstw domowych wyposażonych w dostęp do Internetu wzrasta w szybszym tempie niż w gospodarstwach miejskich. Zainteresowanie e-zakupami z roku na rok też wzrasta w szybszym tempie w wiejskich gospodarstwach niż w miejskich.
EN
The aim of the study was to present the level, structure and determinants of expenditure on communication in Polish households, with a special emphasis on rural households. The aim was also to show the changes in terms of access to the Internet and use its functions in households in the years 2005-2014. Research material were data from the Central Statistical Office. Data from household budget surveys were canonical correlation analysis. It was found that in the cities re-corded higher spending on communication as compared to rural areas. In the structure of expenditure on communication are the biggest telecommunication service charges. The most important determinants of spending on telecommunications services in rural households are household size and disposable income per capita. In households with dependent children were more spending on telecommunications services than older households. The strongest determinant of postal services in rural households had a higher level of education of the head of the family. Access to the Internet and use it in households is increasingly common, and the share of rural households with internet access has a greater growth rate than urban households. Interest in e-purchases from year to year also increased at a faster rate in rural areas than in urban households.
Year
Volume
45
Pages
60-69
Physical description
Contributors
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Analiza skupień. Electronic Statistics Textbook, StatSoft, http://www.statsoft.pl/text book/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstclu an.html (dostęp: 17.03.2015 r.).
 • Cellary W., (2013). Wieś, wiedza, Internet, http://witrynawiejska.org.pl/data/mevita/ content/evita1.pdf (dostęp: 17.03.2015 r.).
 • Dalkir K., 2005, Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Fox M., 2006, Corporate Governance Lessons from Transition Economic Reform, Princeton University Press, Princeton.
 • Grudzewski W.M., Hejduk K.I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Hamel G., Breen B., 2007, The Future of Management, Harvard Business School, Boston, http://dx.doi.org/10.1108/hrmid.2008.04416fae.001 (dostęp: 17.03.2015 r.).
 • Hanna N.K., 2010, Enabling Enterprise Transformation. Business and Grassroots Innovation for the Knowledge Economy, Springer, New York.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., 2007, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Leśniak-Moczuk K., 2010, Wpływ wybranych aspektów modernizacji na konwergencję wsi i miasta, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 17, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 252–264.
 • Piekut M., 2014, E-handel w Unii Europejskiej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7(774), s. 85–94.
 • Stanisz A. 2002, Korelacja kanoniczna, „Medycyna Praktyczna” nr 6.
 • Tapscott D., 2009, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your Word, McGraw-Hill, New York.
 • Zalega T., 2010, Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 17, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 449–464.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57a8726d-6fd0-4dd1-9e34-0e352d6e6a99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.