PL EN


2015 | 41 | 296-306
Article title

Rozwój gospodarczy a poczucie szczęścia Polaków w kontekście tendencji światowych po 1989 roku

Content
Title variants
EN
Economic Development and Happiness of Poles, in the Context of Global Trends after 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powszechnie uznaje się, że celem gospodarowania jest maksymalizowanie zysku bądź korzyści, co nie zawsze wpisuje się w wiązkę celów ludzkiego życia, które w większości przypadków można podsumować dążeniem do szczęścia. Uzależnienie myślenia ekonomicznego od zjawiska wzrostu gospodarczego wraz z opisującymi go wskaźnikami analitycznymi jest więc coraz częściej krytykowane przez samych ekonomistów. W tym kontekście popularność zyskują interdyscyplinarne teorie poszuku-jące odpowiedzi na pytanie o źródła dobrobytu w szerszym, psychospołecznym kontekście. Jedną z nich jest ekonomia szczęścia, badająca między innymi związki pomiędzy zadowoleniem członków poszcze-gólnych społeczeństw a materialnym dostatkiem. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania o prawdziwość twierdzenia wiążącego wyższy poziom szczęścia z większym bogactwem materialnym z uwzględnieniem szerszego kontekstu międzynarodowego. Zbadano również współzależności pomię-dzy przemianami gospodarczymi, wyrażonymi między innymi poprzez wskaźnik PKB per capita, poziom konsumpcji per capita, wskaźnik HDI oraz indeks Giniego, a poczuciem szczęścia wśród Pola-ków. Analizę danych oparto przede wszystkim na metodach statystycznych (test istotności oraz badanie współzależności). Poszukiwanie relacji pomiędzy bogactwem materialnym a poczuciem szczęścia w ujęciu międzynarodowym, nie daje jednoznacznej odpowiedzi odnośnie istnienia tej współzależności. Analiza deklaracji mieszkańców poszczególnych krajów pozwala natomiast stawiać kolejne pytanie: o znaczenie czynnika kulturowego w odniesieniu do poczucia zadowolenia. Natomiast w odniesieniu do zmiennych opisujących sytuację w Polsce można uznać w odniesieniu do badanego okresu, że istnieje istotna współzależność pomiędzy odczuwanym zadowoleniem a poziomem PKB per capita, HDI0 i poziomem konsumpcji prywatnej per capita.
EN
It is widely considered that the maximization of income and profit is the main aim of eco-nomic processes. Those goals are not always in line with the purpose of human life, which can be generally defined as the pursuit of happiness. These days, the focus of the mainstream of the econ-omy on the phenomena of economic growth and related descriptive indicators is increasingly criticized by the economists themselves. That is why, newer, interdisciplinary theories are gaining popularity, which seek to find the sources of material well-being in a wider, psychosocial context. One of them is the economy of happiness, dedicated to researching the connections between the happiness of members of society and their material well-being or the well-being of the country where they live. This paper attempts to assess the truth of the theory that a higher level of happiness is associated with a greater level of material wealth, in a global context. The correlations between economic changes in Poland, expressed according to GDP per capita, consumption per capita, HDI and Gini's Index, and the level of happiness amongst the Poles are also examined. The analysis of data is based above all on statistical methods (significance test and analysis of correla-tion). Seeking a relation between material wealth and the feeling of happiness at a global level does not make it possible to provide a clear answer as to the significance of that correlation. An analysis of the declarations made by inhabitants of individual countries does however raise a further question: that of the importance of the influence of cultural factors on the feeling of happiness. However, with reference to variables describing the situation in Poland, it is possible to consider that, for the period examined, there is a significant correlation between perceived happiness and the level of GDP per capita, HDI and the level of private consumption per capita.
Year
Issue
41
Pages
296-306
Physical description
Contributors
 • Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, malgorzata.pink@poczta.onet.pl
References
 • Deaton A., Kahneman D., 2010, High income improves evaluation of life but not emotional well-being, “Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America”, September 21, Vol. 107 No. 38 www.pnas.org/content/107/ 38/16489.full.
 • Easterlin R.A., 1974, Does Economic Growth Iimprove the Human Lot? Some Empirical Evidence [w:] Nations and Housholds in Economic Growth, P.A. Davis, M.W. Reder, Academic Press, New York.
 • Etounga-Manguelle D., 2003, Czy Afryce potrzebny jest program dostosowania kulturowego? [w:] Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wydawnic-two Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Filek J., 2001, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Inglehart R., 1977, The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles among Western Publics, Princeton University Press, Princeton.
 • Jaworski M., 1975, Władysław Tatarkiewicz, Wydawnictwo Interpress, Warszawa.
 • Myers D.G., 1992, The Pursuit of Happiness: Discovering the Pathway to Fulfillment. Well-Being, and Enduring Personal Joy, Avon Books, New York.
 • King A., Schneider B., 1992, Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać?, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa.
 • Siewierski J., 2013, Społeczne ograniczenia wzrostu gospodarczego. Krytyka obecnego paradygmatu ekonomii [w:] Społeczna granica wzrostu gospodarczego. Przyczynek do ekonomii szczęścia, red. R. Bartkowiak, E. Ostropolska-Kublik, M. Wojakowska-Żeglińska, R. Wojciechowska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Stevenson B., Wolfers J., 2008, Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox, “NBER” Working Paper No. 14282, August, wwwdev.nber.org//papers/w14282.
 • Stojkow M., 2012, Portret damasceńskiego kupca, Wydawnictwo Libron, Kraków.
 • Veenoven R., Hagerty M., 2006, Rising Happiness in Nations 1946-2004: A Replay to Easterlin, “Social Indicators Research”, Springer, Vol. 79(3), December.
 • www.cbos.org
 • www.geert-hofstede.com
 • www.hdr.undp.org
 • www.worldbank.org
 • www.worldvaluessurvey.org
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57b28c33-2154-4383-8c7d-854c17280217
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.