PL EN


Journal
2017 | 13 | 2 | 209-219
Article title

Innovation in logistics outsourcing relationship – in the search of customer satisfaction

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Innowacje w relacjach operatorów logistycznych – w poszukiwaniu satysfakcji klienta
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Nowadays LSPs face an increasingly competitive environment in which a strategy to focus on existing customers by satisfying and sustaining them has been proved to be more successful than trying to get the small share of customers that have not yet outsourced any logistics activities. To be able to keep and grow the customers, LSPs have to overcome a number of barriers, align with customers and innovate. However, there is still a lack of understanding when, with what type of customers, and how LSPs can effectively leverage customer integration within Innovation Alignment for successful innovation. The purpose of the paper is to: present the concept of logistics innovation and its role in creating customer satisfaction, point a number of barriers to LSPs’ innovativeness, and analyze the role and characteristics of relationship innovation alignment when developing and implementing innovative logistics services. Methods: The research adopts a two-stage effort, with Stage 1 being focus groups with LSPs and their customers, and Stage 2 being a theory-testing survey. Up to now, focus groups, survey development, and survey pre-tests with LSPs senior executives have been completed. Conducting the survey and collecting data is in progress. To illustrate the preliminary findings from the American market, case studies in the European surrounding, describing cooperation between LSPs and their customers on logistics innovations, were prepared. Results: Aligning with a customer when pursuing something new is a crucial success factor in logistics sector, especially when pursuing and developing a radical tailored service innovation. The Innovation Alignment should embrace managerial as well as relational mechanisms. Conclusions: LSPs, compared to other industries, are not very innovative. However, logistics managers should try to overcome barriers and proactively develop and implement logistics service innovations. The preliminary results of the research have already shown that integrating customers into the logistics innovation process could increase their satisfaction and enhance the innovation performance of LSP.
PL
Wstęp: Współcześnie operatorzy logistyczni funkcjonują w bardzo konkurencyjnym środowisku, w którym strategia koncentracji na dotychczasowych klientach, zaspokojeniu ich potrzeb i dzięki temu zatrzymaniu ich, okazuje się być bardziej skuteczna niż próba pozyskania nowych zleceniodawców, którzy nigdy wcześniej nie współpracowali z operatorami logistycznymi. Praktyka pokazuje, iż, dążąc do zatrzymania i zwiększania udziału w kieszeni klienta, operatorzy logistyczni muszą pokonać szereg barier, wejść w sojusz z klientami i stać się innowacyjni. Głównym pytaniem badawczym jest kiedy, z jakiego typu klientami i w jaki sposób operatorzy powinni współpracować, aby osiągnąć sukces innowacyjny. Celem artykułu jest: zaprezentowanie koncepcji innowacji logistycznych oraz ich roli w kreowaniu satysfakcji klienta, wskazanie na liczne bariery na drodze do innowacyjności operatorów logistycznych oraz przeanalizowanie roli i elementów składowych relacyjnego sojuszu innowacyjnego, gdy operator rozwija i wdraża innowacyjne usługi logistyczne. Metody: Badanie składa się z dwóch etapów: fazy pierwszej – zogniskowanych wywiadów z operatorami logistycznymi i ich klientami oraz fazy drugiej – kwestionariusza ankietowego, pozwalającego przetestować model współpracy nad innowacją. Do chwili obecnej przeprowadzono zogniskowane wywiady, przygotowano kwestionariusz ankiety oraz pilotaż ankiety wśród naczelnej kadry kierowniczej wybranych operatorów logistycznych. Zbieranie danych jest w trakcie. Celem zilustrowania wstępnych wyników badań prowadzonych na rynku amerykańskim, opracowano europejskie studia przypadków opisujące współpracę operatorów logistycznych z ich klientami nad innowacją. Wyniki: Sojusz z klientem, gdy firma wypracowuje innowacje jest ważnym czynnikiem sukcesu w usługach logistycznych, zwłaszcza w pracy nad radykalną usługą innowacyjną szytą na miarę potrzeb klienta. Sojusz innowacyjny powinien obejmować zarządcze i relacyjne mechanizmy. Wnioski: Operatorzy logistyczni, w porównaniu do innych branż, są raczej mało innowacyjni. Jednakże menedżer logistyczny powinien spróbować pokonać te bariery i proaktywnie opracować i wdrożyć innowacyjne usługi logistyczne. Wstępne wyniki badań pokazały, że włączenie klientów w proces innowacji logistycznej może spowodować wzrost satysfakcji klienta i poprawić wynik innowacyjny operatora logistycznego.
Journal
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
209-219
Physical description
Contributors
  • Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
  • Ohio State University, Columbus, USA
  • Ohio State University, Columbus, USA
  • Ohio State University, Columbus, USA
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57b512c9-c35b-4d1a-9417-05e06ce332ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.