PL EN


2015 | 1(26) | 47-56
Article title

Rola potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych nowoczesnych organizacji – próba oceny

Content
Title variants
EN
The role of innovative potential in the business models of modern organizations: An attempt to assessment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji budowy modeli biznesowych nowoczesnych organizacji na podstawie ich potencjału innowacyjnego. Tworzenie innowacji w organizacji jest procesem skomplikowanym, który zależy od wielu czynników, w tym od wypracowanego w przeszłości potencjału innowacyjnego oraz odpowiednich zdolności do jego bieżącego wykorzystania. Modele biznesowe w sposób syntetyczny opisują zdolności organizacji do tworzenia wartości i osiągania zysku. Właściwie przygotowany model warunkuje sukces w realizacji całego procesu innowacji, nie tylko w fazie aplikacji inspiracji, ale także w czasie dyfuzji gotowej innowacji. Całość dociekań zaprezentowanych w artykule została osadzona w ramach dyskusji wokół podstawowych umiejętności w organizacji, podzielonych na trzy czynniki: zasoby, procesy i wartości, które odpowiadają za powodzenie realizacji innowacji. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do oceny możliwości osiągania wzrostu dzięki posiadanemu potencjałowi innowacyjnemu. Część badawcza artykułu zawiera projekcję potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych tworzonych w perspektywie długoterminowej. W szczególności analizie poddane zostały modele stosowane w nowoczesnych organizacjach, których działalność jest oparta na innowacjach. Wykazano, że model biznesowy stworzony na bazie potencjału innowacyjnego stanowi ważny czynnik decydujący o innowacyjności nowoczesnych organizacji.
EN
The purpose of this article is to present the concept of building business models (BM) of modern organizations based on their potential for innovation. Creation of innovation in organization is a complex process that depends on many factors, including the potential which is generated in the past, and make some links with innovative capacity to its current use. Business models synthetically describe the organization’s ability to create value and make profits. Well-prepared BM determines the success in the process of implementation innovation. The study presented in this article is located in the area of discussions around basic skills in the organization, divided into three factors: resources, processes and values that determine the success of innovation. The main question refers to the assessment of the chances of achieving growth through possessed innovation potential. The research in the article includes an assessment of the potential of innovative BM. In particular, it is the analysis of BM used in modern organizations whose business is based on innovation. The author concludes that the BM based on the innovative potential is an important factor of the innovation of modern organizations.
Year
Issue
Pages
47-56
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Białoń, L. (red.) (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet. ISBN 978-83-7488-153-1.
 • Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: opportunities and barriers. Long Range Planning, 43, 354‒363.
 • Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2008). Innowacje. Napęd wzrostu. Warszawa: Studio Emka. ISBN 978-83-60652-37-4.
 • Dudzik, T., Witek-Hajduk, M.K. (2007). Model biznesu – moda czy nowa koncepcja zarządzania strategicznego. W: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.). Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 8373783164.
 • Evers, R., Huibers, T. (2012). 10 New Business Models for This Decade [online, dostęp: 2014-04-03]. Dostępny w Internecie: http://www.slideshare.net/oukearts/10-new-business-models-for-this-decade.
 • Komorowski, J. (2008). Wartość przedsiębiorstwa a nowy ład gospodarczy w Polsce. W: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.). O nowy ład gospodarczy w Polsce (s. 423‒437). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Kozioł, L., Karaś, A. (2013). Innovativeness in tourist companies: assessment attempt. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 23(2), 131‒147.
 • Łunarski, J., Stadnicka, D. (2007a). Metoda samooceny potencjału innowacyjnego organizacji. Technologia i Automatyzacja Montażu, 4, 37‒41.
 • Łunarski, J., Stadnicka, D. (2007b). Ocena poziomu konkurencyjności stosowanej technologii. Technologia i Automatyzacja Montażu, 2‒3, 25‒29.
 • Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1413-8.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 978-83-246-3059-2.
 • Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-264-1181-6.
 • Weiblen, T., Frankenberger, K., Gassmann, O. (2013). The Open Business Model: Towards a Common Understanding of an Emerging Concept [online, dostęp: 2014-04-03]. Materiały pokonferencyjne 13th EURAM 2013. Dostępny w Internecie: http://www.researchgate.net/publication/256766170_The_Open_Business_Model_Towards_a_Common_Understanding_of_an_Emerging_Concept.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57bcfaec-889d-4ab5-b429-e3b0050bb45b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.