Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 153-168

Article title

Swoistość adaptabilności i przewidywanie rezyliencji u "młodych bezdomnych" w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji w kontekście ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera

Content

Title variants

Adaptability and resilience predict with "youth homeless" group in local system on prevention in context of Urie Bronfenbrenner developmental ecological model

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja grupy badanych, tzw. „młodych bezdomnych” jako wyodrębnionej na mapie miejskiej ulicy, specyficznej grupy wykluczonych. Autorka poszukuje w tej grupie pewnych cech swoistych dla adaptabilności, dających diagnostyczne możliwości przewidywania rezyliencji, będących stałym rdzeniem płynnej tożsamości a zarazem stwarzającym możliwości działań na trzech poziomach profilaktyki w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji. Kontekstem rozważań staje się koncepcja ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera.
EN
This article includes the analysis of possibility specific adaptability and resilience predict with „youth homeless” group in Local System of Prevention in context of Urie Bronfenbrenner developmental ecological model.

Year

Issue

Pages

153-168

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Bauman Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Bal S., Oost P. van, Bourdeaudhuj I. de, Crombez G. (2003). Avoidant coping as a mediator between self-reported sexual abuse and stress-related symptoms in adolescents. Child Abuse and Neglect Vol. 27, s. 883–897.
 • Bronfenbrenner U. (1979). Context of child rearing: Problems and prospects. American Psychologist Vol. 34, s. 844–850.
 • Bronfenbrenner U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research Perspectives. Developmental Psychology Vol. 22, s. 723–742.
 • Bronfenbrenner U. (1993). The ecology of cognitive development: Research models and fugitive findings. W: Wozniak R., Fischer K., (red.). Development in context: Acting and thinking in specific environments. Hillsdale: NJ: Erlbum, s. 3–44.
 • Bronfenbrenner U., Ceci S. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: A bioecological model. Psychological Review Vol. 101, s. 568–586.
 • Bronfenbrenner U. (1995). Developmental ecology thought space and time: A future perspective. W: P. Moen, G. Elder, Hecht D., Hansen D. The environment of child maltreatment: Contextual factors and the development of psychopatology. Aggression and Violent Behavior Vol. 6, s. 433–457.
 • Bronfenbrenner U. (1998). Dwa światy wychowania. ZSRR i USA. PWN: Warszawa.
 • Council of Europe, Study Group on Street Children, Projekt Street Children 1994. W: Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, przygotowany przez Międzynarodową Sieć Streetworkerów Społecznych przy pomocy program PROGRESS. Komisja Europejska i Naczelna Dyrekcja Belgijskiej Współpracy na Rzecz Rozwoju.
 • Edwards V., Holden G., Felitti V., Anda R. Relationship between multiple forms of childchood maltreatment and adult mental health in community respondents: Results from the Adverse Childhood Experiences study. The American Journal of Psychiatry Vol. 160 (8), s. 1453–1460.
 • Houshyar S., Kaufman J. (2005). Resiliency in maltreaed children. W: Goldstein S., Brooks R. (red.). Handbook of resilience in children, New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, s. 181–200.
 • Konopczyński M. (red.) (2012). Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Lee S., Bellamy J., Guterman N. (2009). Fathers, physical child abuse, and neglect: Advancing the knowledge base. Child Maltreatment Vol. 14 (3), s. 227–231.
 • Luscher K. (red.) (1995). Examining lives in context: Perspecitves of the ecology of human development. Waszyngton, DC: American Psychological Association, s. 619–647.
 • Mahoney J. School extracurricular activity porticipation as a moderator in the development of anti-social patterns. Child Development Vol. 71, s. 502–516.
 • Mahler F. (1993). Marginality and Maldevelopment. W: Danecki J. (red.). Insights into Maldevelopment. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Miżejewski C. (red.) (2005). Narodowa Strategia Integracji Społecznej.
 • Nowak B.M. (2011). Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne. Warszawa: PWN.
 • Piotrowski P. (2011). Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Pospiszyl I. (2010). Syndrom Atlasa, czyli pułapki dynamicznych strategii adaptacyjnych. W: Urban B., Rakowski T. Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Gdańsk: Wydawnictwo: Słowo Obraz Terytoria.
 • Sesma A.J., Mannes M., Scales P. (2005). Positive adaptation, resilience, and the developmental asset framework. W: Goldstein S., Brooks R. (red.). Handbook of resilience in children. York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, s. 281–296.
 • Steinberg L., Darling N., Fletcher A. (1995). Authoritative parenting and adolescent adjustment: An ecological journey. W: Moen P., Elder G., Luscher K. (red.). Examining Lives in context: Perspectives of the ecology of human development, Washington DC: American Psychological Association, s. 423–466.
 • Surmaj I. (2011). Streetworking jako metoda pracy socjalnej w środowisku ulicznym z osobami bezdomnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. W: Michel M. (red.). Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Szarffenberg A. (2008). Pojęcie wykluczenia społecznego. W: Duda M., Gulla B. (red.). Przeciw wykluczeniu społecznemu. Kraków: Wydawnictwo PAT.
 • Werner E., Smith R. (1992). Overcoming the odds: High-risk children from birth to adulthood. Ithaca: New York Cornell University Press.
 • Werner E. (2000). Protective factors and indiwidual resilience. W: Shonkoff J., Meisels S. (red.). Handbook of early childhood intervention, New York: Cambridge Uniwersity Press. Wyd. 2, s. 115–132.
 • Williams J., Nelson-Gardell D. (2012). Resilience – pozytywna adaptacja dzieci krzywdzonych. Dziecko Krzywdzone nr 3 (40).
 • Williams J., Nelson-Gardell D. (2012). Przewidywanie rezyliencji u adolescentów – ofiar wykorzystywania seksualnego. W: Resilience – pozytywna adaptacja dzieci krzywdzonych. Dziecko Krzywdzone nr 3 (40).
 • Vasta R., Haith M.M., Miller S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo WSIP.
 • Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, Dz.U. z 15 kwietnia 2004, Nr 64, poz. 593 z późn. zm.
 • Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982 roku, Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 228 z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-57c06417-f7a4-4651-843a-218882ad6935
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.