PL EN


2013 | 2(28) | 57-71
Article title

Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w ramach europejskiej polityki spójności

Title variants
EN
European Union Funds for Entrepreneurs in the Framework of the European Cohesion Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na wsparcie polskich przedsiębiorców. Analizie poddano istotę funduszy, genezę oraz specyfikę, która ilustruje cechy charakterystyczne dla tej formy dofinansowania przedsiębiorców. Przedstawiono typologię funduszy UE i funkcjonujących w ich zakresie programów operacyjnych. Cel artykułu sprowadza się do analitycznego zobrazowania możliwości uzyskania dofinansowania polskiego przedsiębiorcy w ramach IV Perspektywy Finansowej 2007–2013 r.
EN
The article is an attempt to present external sources of funding from European Union funds intended to support Polish entrepreneurs. It analyses funds, their origins and specific character which illustrates the essential characteristics of this form of financing for entrepreneurs and presents a typology of EU funds and their functioning in the Operational Programmes. The purpose of the article is to illustrate the Polish entrepreneurs' analytical capabilities to obtain funds under the IV Financial Perspectives 2007–2013.
Year
Issue
Pages
57-71
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Borowski P.F., Unia: Nowa perspektywa finansowa 2014–2020: Zmiana priorytetów w samorządach, „Europejski Doradca Samorządowy” 2011, nr 1 (16).
 • Borucki M., Słownik Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 • Cholawo-Sosnowska K., Karbowska K., Wnukowska A., Unia Europejska słownik terminów i pojęć, Warszawa 2004.
 • Czub J.F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Encyklopedia Unii Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2004.
 • Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Fundusze Europejskie na informatyzacje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/fse/index_pl.htm
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=pl
 • http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/innowacja.html
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/CelePolitykiSpojnosci.aspx
 • http://www.ipo.pl/dotacje_unijne/artykuly/czym_sa_fundusze_unijne__592458.html
 • http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_spojnosci/Polityka_spojnosci_po_2013/Debata/Strony/MiejsceMazowszawnowejpolitycespojnosci_270412.aspx
 • http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf
 • Izdebska B., Teraz dotacje. Fundusze unijne dla Ciebie na rozwój Twojej firmy, Warszawa 2009.
 • Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007–2013, Warszawa 2008.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, maj 2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski 2011.
 • Rogoda B., Fundusze pomocowe Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorczość, Kraków 2009.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006.
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Dz. Urz. UE L 161/1 z 26.6.1999.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Szymańska A., Fundusze UE 2007–2013 dla mikro, małych i średnich firm, Warszawa 2008.
 • VADEMECUM – źródła informacji o Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. L 124 z 20.5.2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57c6e048-faaf-4103-9290-6dd58fe3e6ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.