PL EN


2017 | 3/2017 (69), t.1 | 82-99
Article title

Czas oczekiwania na świadczenia medyczne w Polsce w świetle doświadczeń wybranych państw OECD

Content
Title variants
EN
Waiting Time for Health Care Services in Poland and Selected OECD Countries
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest krytyczna ocena dotychczasowych doświadczeń Polski w ograniczaniu czasu oczekiwania na świadczenia medyczne finansowane z pieniędzy publicznych oraz wskazanie dobrych praktyk podejmowanych przez wybrane państwa OECD. Analizie poddano wybrane obszary medycyny w Polsce. Zakres czasowy artykułu obejmuje lata 2012–2016 i opiera się na danych statystycznych zawartych w Raportach WHC Foundation, w bazie OECD Health Data oraz na danych NFZ. Na podstawie przeglądu literatury uzyskane wyniki odniesiono do doświadczeń wybranych państw OECD, wskazując na zalety i wady stosowanych rozwiązań. W analizowanym okresie ogólny trend czasu oczekiwania na świadczenia medyczne ma tendencję wzrostową. Fakt ten świadczy o braku skutecznych działań, co jest postrzegane jako jedna z najpoważniejszych wad systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Podejmowane działania w zakresie skrócenia czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia medyczne są często niespójne i nie przyczyniają się do poprawy dostępności. Wzorem dobrych praktyk stosowanych w wybranych państwach rekomenduje się podejmowanie skoordynowanych działań zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej systemu, poprzedzonych rzetelną diagnozą systemu.
EN
The main purpose of the article is a critical evaluation of Poland’s past experience in reducing waiting times for health care services financed by public funds. Moreover, good practices undertaken by selected OECD countries are identified. Selected medical interventions across 43 areas of medicine in Poland have been analyzed. The time range in the article covers the years 2012–2016 and is based on the statistics contained in the WHC Foundation reports, the OECD Health Data and the NHF data. The advantages and disadvantages of the solutions across OECD countries are pointed out on the basis of the literature review. Overall, the waiting time for medical services tends to increase. This fact proves the lack of effective actions, which is seen as one of the most serious defects in the health care system in Poland. Actions taken to reduce waiting times for guaranteed medical services are chaotic, inconsistent and do not contribute to improving accessibility. As a good practice in selected countries (e.g. Great Britain), it is recommended to take coordinated action on both the demand and supply side, preceded by a reliable system diagnosis.
Year
Pages
82-99
Physical description
Dates
online
2017-09-15
Contributors
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład Ekonomiki Zdrowia, a.hnatyszyn@cm.umk.pl
References
 • Anell, A. (2005). Swedish Healthcare under Pressure, Health Economics, 14(51), https://doi.org/10.1002/hec.1039.
 • Bevan, G. i Hood, C. (2006). Have Targets Improved Performance in the English NHS? BMJ, 332, https://doi.org/10.1136/bmj.332.7538.419.
 • Botten, G., Grepperud, S. i Nerland, S.M. (2004). Trading Patients. Lessons from Scandinavia, Health Policy, 69(3), https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2003.12.014.
 • Boulhol, H., Sowa, A., Golinowska, S. i Sicar, P. (2012). Improving the Health-care System in Poland. OECD Economics Department Working Papers, (957), https://doi.org/10.1787/18151973.
 • Colombo, F. i Tapay N. (2004), Private Health Insurance in OECD Countries. OECD Health Working Papers, https://doi.org/10.1787/18152015.
 • Cylus, J. i Papanicolas, I. (2015), An Analysis of Perceived Access to Health Care in Europe: How Universal is Universal Coverage? Health Policy, 119(9), https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.07.004.
 • Dawson, D., Gravelle, H., Jacobs R., Martin, S. i Smith, P.C. (2007). The Effects of Expanding Patient Choice of Provider on Waiting Times: Evidence from a Policy Experiment, Health Economics, 16(2), https://doi.org/10.1002/hec.1146.
 • Domagała, A. (2013). Planowanie kadr medycznych systemu zdrowotnego – potrzeba czy konieczność? Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 11(2).
 • EHCI. (2016). Europejski konsumencki indeks zdrowia w 2015 r. Raport. Health Consumer Powerhouse. Pozyskano z: http://www.polisynazdrowie.pl/files/2015_europejski_konsumencki_indeks_zdrowia.pdf.
 • Fotaki, M., Roland, M., Boyd, A., Mcdonald, R., Scheaff, R. i Smith, L. (2008). What Benefits Will Choice Bring to Patients? Literature Review and Assessment of Implications.
 • Journal of Health Services Research & Policy, 13(3), https://doi.org/10.1258/jhsrp.2008.007163.
 • France, G., Taroni, F. i Donatini, A. (2005). The Italian Health-care System. Health Economics, 14(S1), https://doi.org/10.1002/hec.1035.
 • Gauld, R. i Derrett, S. (2000). Solving the Surgical Waiting List Problem? New Zealand’s ‘Booking System’. International Journal of Health Planning and Management, 15(4), https://doi.org/10.1002/hpm.596.
 • Harrison, A. i Appleby, J. (2009). Reducing Waiting Times for Hospital Treatment: Lessons from the English NHS. Journal of Health Services Research & Policy, 14(3), https://doi.org/10.1258/jhsrp.2008.008118.
 • Hnatyszyn-Dzikowska, A. i Wyszkowska, Z. (2010). Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (17).
 • Hurst, J. i Siciliani, L. (2003). Tackling Excessive Waiting Times for Elective Surgery: A Comparison of Policies in Twelve OECD Countries. OECD Working Papers, (6).
 • Kowalska, I., Sagan, A., Mokrzycka, A. i Zabdyr-Jamroz, M. (2015). The First Attempt to Create a National Strategy for Reducing Waiting Times in Poland: Will It Succeed? Health Policy, 119(3), http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.12.010.
 • Kreindler, S.A. (2010). Policy Strategies to Reduce Waits for Elective Care: A Synthesis of International Evidence. British Medical Bulletin. 95(1), 7–32, https://doi.org/10.1093/bmb/ldq014.
 • Levy, A.R., Sobolev, B.G., Hayden, R., Kiely, M., FitzGerald, J.M. i Schechter M.T. (2005). Time on Wait Lists for Coronary Bypass Surgery in British Columbia, Canada, 1991–2000. BMC Health Services Research, 5, https://doi.org/10.1186/1472-6963-5-22.
 • Mason, C. (2008). Public-private Health Care Delivery Becoming the Norm in Sweden. CMAJ, 179(2).
 • NFZ. (2016). Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r. Warszawa: NFZ.
 • NIK. (2016). Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli – Departament Zdrowia.
 • Schut, F.T. i Van de Ven, W.P. (2005). Rationing and Competition in the Dutch Healthcare System. Health Economics, 14(S1), https://doi.org/10.1002/hec.1036.
 • Siciliani, L., Borowitz, M. i Moran, V. (red.). (2013). Waiting Time Policies in the Health Sector: What Works? OECD Health Policy Studies. OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264179080-en.
 • Siciliani, L. i Hurst, J. (2003). Explaining Waiting Times Variations for Elective Surgery Across OECD Countries. OECD Health Working Papers, (7), https://doi.org/10.1787/18152015.
 • Siciliani, L., Moran, V. i Borowitz, M. (2014). Measuring and Comparing Health Care Waiting Times in OECD Countries. Health Policy, 118(3), http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.08.011.
 • WHC. (2012). Barometr WHC. Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce, nr 1/1/2012. WHC.
 • WHC. (2017). Barometr WHC. Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce, nr 16/1/04/2017. WHC.
 • Willcox, S., Seddon, M., Dunn, S., Edwards, R.T., Pearse, J. i Tu, J.V. (2007). Measuring and Reducing Waiting Times: A Cross-national Comparison of Strategies, Health Affairs, 26(4), https://doi.org/10.1377/hlthaff.26.4.1078.
 • Wojtyniak, B. i Goryński, P. (red.). (2016). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57cc8d01-7ce2-4750-9857-ad3f2011f0b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.