PL EN


2016 | 1 | 201-220
Article title

Вобраз ваўка і мастацкая рэалізацыія канцэпту раю ўрамане Алеся Наварыіча „Літоўскі воўк’’

Content
Title variants
EN
The Image of the Wolf and the Artistic Realization of the Concept of Paradise in the Aleś Navaryc’s Novel "The Lithuanian Wolf’
Languages of publication
BE
Abstracts
EN
Aleś Navaryc’s historical novel “The Lithuanian Wolf” continued to pursue the traditions established by Uladzimir Karatkievic. The main subject of the story is the picture of the Belarusian society in the second half of the XIX century on the eve of the Kastuś Kalinouski’s uprising. “The Lithuanian wolf” is characterized by a specific hypertext and allusiveness. The title of the novel contains a clear allusion to the historical and cultural tradition of the use of the name “Lithuania” in relation to the Belarusian territory which was the core of the Grand Duchy of Lithuania, as well as a reference to the image of the wolf and werewolf, well-known since pagan times. The image of the wolf in the Navaryc’s novel is ambivalent, and the reason of this ambivalence is a parallel existence of two systems of the perception of the world in the Belarusian culture, resulting in the blend of a special folk sacralization of nature and culture as a divine creation. The image of paradise has an interesting and specific interpretation in the novel. The appearance of forest robbers-werewolves becomes the introduction to the paradisiacal motif. In the context of the conceptualization of paradise in this novel, on one hand, the influence of the apocryphal tradition and an allusion to the biblical texts should be noted. On the other hand, there is a clear correlation with the concept of the homeland as a lost paradise and the necessity of sacrifice for its future and independence.
Year
Volume
1
Pages
201-220
Physical description
Dates
published
2016-06-01
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • БАГДАНОВІЧ, М. (2001), М. Багдановіч. Поўны збор твораў. Том 1. Мінск: Беларуская навука.
 • Біблія (2014). Біблія W: [dostęp: 30 grudnia 2014]. Dostępny w World Wide Web: <http:// www.bibleonline.ru/>.
 • БРЯНЧАНИНОВ, И. (2015), Слово о человеке. W: онлайн-библиотека «Святоотеческое наследие». В: [dostęp: 4 stycznia 2015]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.biblio- teka3.ru/biblioteka/ignatiy_br/tom_3/txt23.html>
 • BURNS, W. E. (2003), Witch hunts in Europe and America: An Encyclopedia. Greenwood.
 • ВАСШЕВЛ, У., уклад. (2002). Беларуская міфалогія. Мінск.
 • ДРАЗДОВА, З. (2008), Праблемны характар займальнасці ў творчасці Алеся Наварыча. У: Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння. Мат-лы Міжнароднай навук.-практ. канферэнцыі (да 80-годдзя НАН Беларусі). Мінск, 28 мая 2008 года. / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, с. 205-212.
 • ЖАРСКАЯ, Н. (2011), Вобраз Кастуся Каліноўскага ў мастацкай літаратуры У: Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі: Матэрыялы міжнар. навук. канф., Менск, 25 верасня 2009 г. Менск.
 • КАЗАКОВА, І. (2007), Беларускі фальклор: вучэбны дапаможнік. Мінск.
 • КАЗБЯРУК, У. (2007), Прадвесне нацыянальнага адраджэння. У: Гісторыя беларускай літаратуры XI-XIX стагоддзя. Том 2. Новая літаратура. Другая палова XVIII-XIX стагоддзе. Мінск, с. 332-373.
 • КАТОВІЧ, А., Крук Я. (2005), Веснавыя святы. Кніга 2. Мінск.
 • Кісялёў, Г. (2007), Альберт Абуховіч. У: Гісторыя беларускай літаратуры XI-XIX стагоддзя. Том 2. Новая літаратура. Другая палова XVIII-XIX стагоддзе. Мінск, с. 402-416.
 • КляБАНАў, Дз. (2015), Канцэпт „воўк” у сучаснай беларускай гістарычнай прозе (на матэрыяле твораў А. Наварыча і С. Белаяра). У: Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: мат. рэсп. навукова-практ. канферэнцыі (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я. Навуменкі) Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі, Мінск: Права і эканоміка, с. 376-385.
 • КРУК, Я. (2011), Сімволіка беларускай народнай культуры. Мінск.
 • КОНАН, Ул. (2007), Жанры малітвы і медытацыі ў паэзіі Янкі Купалы.У: Нараджэнне класіка: VII міжнар. Купалаўскія чытанні: навук. канферэнцыя, Мінск, 17-18чэрвеня 2004 года / Дзярж. літ. музей Я. Купалы. Мінск, 2005, с. 102-111.
 • КОНАН, Ул. (2007), Страчаны і знойдзены рай: матывы паэзіі Янкі Купалы. У: Наша вера. [dostęp: 17 stycznia 2015]. Dostępny w World Wide Web: <http://media.catholic.by/nv/n40/ art14.htm>
 • ЛЕ ГОФФ, Ж. (1992), Цивилизация средневекового Запада. Москва.
 • НАВАРЫЧ, А. (2005), Літоўскі воўк. У: [dostęp: 20 grudnia 2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://knihi.com/Ales_Navaryc/Litouski_vouk.html>
 • Навуменка, І. (1999), Максім Багдановіч. У: Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. Том 1. 1901-1920. Мінск, с. 265-318.
 • РОББИНС, Р. X. (1996), Энциклопедия колдовства и демонологии. Москва.
 • Почему брянский тамбовскому не lupus est. В: „Культура письменной речи”. [dostęp: 31 grudnia 2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.gramma.ru/RUS/?id=14.62>
 • Слова (1986), Слова пра паход Ігаравы. Мінск.
 • Святой (2014), Святой мученик Xристофор и его иконография. [dostęp: 31 grudnia 2014]. Dostępny w World Wide Web: < http://www.blagogon.ru/digest/190/>
 • СКОБЛА, М. (2002), Алесь Наварыч: Прэзідэнт паталагічна баіцца інтэлігенцыі. [dostęp: 21 stycznia 2015]. Dostępny w World Wide Web: < http://www.svaboda.mobi/a/24875813.html>
 • Xроніка (2014), Xроніка Літоўская і Жамойцкая. [dostęp: 31 grudnia 2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://litopys.org.ua/psrl3235/lytov03.htm>
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57d14040-c9ae-4ee5-afab-077e556d476d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.