PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 109-122
Article title

Poczucie własnej atrakcyjności a poczucie dobrostanu w okresie późnej dorosłości – moderująca rola płci

Authors
Content
Title variants
EN
The Relationship Between Self-Rated Attractivenessand Well-Being in Late Adulthood– Gender as a Moderator
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania było sprawdzenie zależności między poczuciem własnej atrakcyjności a poczuciem dobrostanu osób starszych, a także sprawdzenie, czy płeć pełni rolę moderatora tego związku. Ponadto sprawdzano różnice płciowe w poziomie analizowanych zmiennych oraz różnice między aktualną a retrospektywną (w wieku 30 lat) oceną własnej atrakcyjności. W badaniu udział wzięło 140 osób w wieku 60–74 lat (74 kobiety i 66 mężczyzn), które wypełniły zestaw kwestionariuszy. Starsze kobiety postrzegały się jako mniej atrakcyjne partnersko, mniej atrakcyjne finansowo i bardziej sprawne intelektualnie niż starsi mężczyźni. Aktualna ocena własnej atrakcyjności była istotnie wyższa od oceny retrospektywnej. Niektóre aspekty poczucia własnej atrakcyjności wiązały się istotnie z poczuciem dobrostanu osób starszych. Płeć pełniła rolę moderatora w związkach pomiędzy: fizyczną atrakcyjnością a smutkiem i emocjami negatywnymi, interpersonalną atrakcyjnością a wstydem i emocjami negatywnymi, zawodową atrakcyjnością a miłością – związki te były istotne w grupie kobiet, natomiast wśród mężczyzn były nieistotne.
EN
This study aimed to verify (i) the relationship between self-rated attractiveness and well-being among the elderly and assess the moderating role of gender, and to (ii) verify gender differences in self-rated attractiveness and well-being, and between actual self-rated attractiveness and its level at the age of 30. The study involved 140 participants aged 60–74 (74 women and 66 men) who completed a set of questionnaires. Elderly women perceived themselves as less attractive as a partner, less attractive financially, and more intellectually efficient than elderly men. Self-rated attractiveness was higher actually than at the age of 30. Some aspects of self-rated attractiveness were related to well-being of the elderly. Gender was found to moderate the relationships between: physical attractiveness and sadness or negative emotions, interpersonal attractiveness and shame or negative emotions, professional attractiveness and love – the relations were significant among women, for men remained insignificant.
Issue
Pages
109-122
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Anýžová Matějů, (2018), Beauty still matters: The role of attractiveness in labour market outco-mes, „International Sociology”, nr 33, s. 269–291.
 • Calasanti T., (2005), Ageism, gravity, and gender: Experiences of ageing bodies, „Generations”, nr 29, s. 8–12.
 • Chonody J.M., Teater B., (2016), Why do I dread looking old?: A test of social identity theory, ter-ror management theory, and the double standard of aging, „Journal of Women & Aging”, nr 28, s. 112–126.
 • Costa P.T., Terracciano A., McCrae R.R., (2001), Gender Differences in Personality Traits Acrosss Cultures: Robust and Suprising Findings, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 81, s. 322–331.
 • Dziuban A., (2010), Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd piśmiennictwa, „Gerontologia Polska”, nr 18, s. 140–147.
 • Ebner N.C., Luedicke J., Voelkle M.C., Riediger M., Lin T., Lindenberger U., (2018), An Adult Developmental Approach to Perceived Facial Attractiveness and Distinctiveness, „Frontiers in Psychology”, nr 9, art. 561, s. 1–20.
 • Finogenow M., (2013), Rozwój w okresie późnej dorosłości – szanse i zagrożenia, „Acta Unver-sitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Pomyślne starzenie się uwarunkowania społecz-ne, przestrzenne i zdrowotne”, D. Kałuża-Kopias, P. Szukalski (red.), nr 297, s. 93–104.
 • Finogenow M., (w druku), Postawy wobec starzejących się kobiet i mężczyzn – różnice poko-leniowe, [w:] Starość w nurcie życia, t. 2, Dubas E., Muszyński M. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Finogenow M., Kaflik-Pieróg M., Strzelczyk D., (2016), Postawy wobec starzenia się i osób star-szych, „Pedagogika Rodziny”, nr 6, s. 43–52.
 • Grygiel P., Humenny G., Rębisz S., Świtaj P., Sikorska-Grygiel J., (2012), Validating the Polish adaptation of the 11-item De Jong Gierveld Loneliness Scale, „European Journal of Psy-chological Assessment”, nr 29, s. 1–11.
 • Gupta N.D., Etcoff N.L., Jaeger M.M., (2016), Beauty in Mind: The Effects of Physical Attracti-veness on Psychological Well-Being and Distress, „Journal of Happiness Studies”, nr 17(3), s. 1313–1325.
 • GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.Hatch L.R., (2005), Gender and ageism, „Generations”, nr 29, s. 19–24.
 • Hayes A.F., (2013), Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A re-gression-based approach, Guilford Press, New York.
 • Juczyński Z., (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Kite M.E., Stockdale G.D., Whitley B.E., Johnson B.T., (2005), Attitudes toward younger and ol-der adults: An update meta-analytic review, „Journal of Social Issues”, nr 61, s. 241–266.
 • Kwart D.G., Foulsham T., Kingstone A., (2012), Age and beauty are in the eye of the beholder, „Perception”, nr 41, s. 925–938.
 • Langlois J., Kalakanis L., Rubenstein A., Larson A., Hallam M., Smoot M., (2000), Maxims or myths of beauty?: A meta-analytic and theoretical review, „Psychological Bulletin”, nr 126, s. 390–423.
 • Mandal E., Zalewska K., (2010), Psychiczna kobiecość i męskość, poczucie własnej atrakcyjności, style przywiązania, style radzenia sobie i strategie autoprezentacji u kobiet podejmujących próby samobójcze, „Psychiatria Polska”, nr 44, s. 329–339.
 • Muise A., Desmarais S., (2010), Women’s perceptions and use of “anti-aging” products, „Sex Roles”, nr 63, s. 126–137.
 • Narayan Ch., (2008), Is there a double standard of aging? Older men and women and ageism, „Educational Gerontology”, nr 34, s. 782–787.
 • Niewiedział D., (2014), Już nie kobieta? Samoocena atrakcyjności ciała starzejących się wdów, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 15, s. 263–278.
 • Plaut V.C., Adams G., Anderson S.L., (2009), Does attractiveness buy happiness? It depends on where you’re from, „Personal Relationships”, nr 16, s. 619–630.
 • Sontag S., (1972), The double standard of aging, „Saturday Review”, nr 23, s. 29–38.
 • Straś-Romanowska M. (2000), Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), PWN, Warszawa, s. 263–292.
 • Szarota Z., Łaszyn J., (2012), Autopercepcja dojrzałych kobiet, „Ruch Pedagogiczny”, nr 2, s. 83––101.
 • Wojciszke B., Baryła W., (2005), Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji, „Czasopismo Psy-chologiczne”, nr 11, s. 31–47.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57df4943-e5e3-4f7c-89ba-816124db4655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.