PL EN


2014 | 5 | 1 | 329-334
Article title

Unijna strategia na lata 2011–2020 w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej

Content
Title variants
EN
The EU strategy for 2011–2020 in the field of biodiversity conservation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie różnorodności biologicznej oraz cele programu Natura 2000. Opisano kierunki działania nowej unijnej strategii przyjętej 3 maja 2011. Dotyczy ona terminowego wdrożenia Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej. Główne zadania to: polepszenie stanu ochrony siedlisk i gatunków chronionych, zapewnienie odpowiedniego finansowania sieci Natura 2000, usprawnienie monitorowania i sprawozdawczości, wzrost świadomości i zaangażowania zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności. Należy także zwrócić uwagę na utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów, użyźnianie gleby i oczyszczanie wody, zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, problem inwazyjnych gatunków obcych oraz walkę ze światowym kryzysem różnorodności biologicznej
EN
The article explains the concept of biodiversity and Natura 2000 objectives. The author describes the action lines of the new EU strategy, initialed May 3, 2011. It concerns the implementation of the Birds and Habitats Directives. The main tasks are: improving the conservation status of habitats and species protected, ensuring adequate funding for the Natura 2000 network, to improve monitoring and reporting, increase awareness and involvement of stakeholders and improve efficiency. You should also pay attention to maintaining and enhancing ecosystems, soil treatment and purification of water, to ensure the sustainable development of agriculture, forestry and fisheries, the problem of invasive alien species and the fight against the global crisis of biodiversity
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
329-334
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Biuletyn Komisji Europejskiej nr 29, 30, 32.
  • Don DeLong (1996), Defining Biodiversity, “Wildlife Society Bulletin” 24(4). http://wikipedia.org
  • Konwencja o różnorodności biologicznej, Rio de Janeiro, 5 czerwca 1992 r. (DzU z 2002 r., nr 184, poz. 1532).
  • Kowalska A. (2011), Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011, Kraków 2011.
  • Kowalska A., Sobczyk W. (2011a), The Natura 2000 Network versus Mining Activity in the Territory of the Dukla Commune, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Lublin.
  • Kowalska A., Sobczyk W. (2011b), Natura 2000 a działalność górnictwa odkrywkowego na przykładzie okolic Dukli, „Górnictwo Odkrywkowe”, nr 1–2.
  • Mora et al. (2011), How Many Species Are There on Earth and in the Ocean?, “PLoS Biol.” 9(8).
  • Pawlarczyk P., Jermaczek A. (2004), Natura 2000 – Narzędzie ochrony przyrody. Planowanie obszarów Natura 2000, Warszawa.
  • Sienkiewicz J. (2010), Koncepcje bioróżnorodności – ich wymiary i miary w świetle literatury, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, nr 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57e33e87-b335-4387-8faa-fd2544baf581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.