PL EN


2017 | 92(148) | 191-205
Article title

Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów

Content
Title variants
EN
Accounting policy in business practice in the context of its assessment by statutory auditors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ramowy charakter regulacji prawa bilansowego umożliwia jednostkom gospodarczym świadome prowadzenie polityki rachunkowości, które pozwala na kreowanie obrazu przedsiębiorstwa, a tym samym na realizację jego celów i założeń gospodarczych. W artykule, na podstawie analizy literatury przedmiotu i aktów prawnych przedstawiono współczesne problemy związane z tworzeniem polityki rachunkowości i jej dostosowywaniem do indywidualnych potrzeb jednostek gospodarczych. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie polskich biegłych rewidentów. W ich opinii jednostki gospodarcze częściej wykorzystują instrumenty polityki rachunkowości w celu świadomego i celowego kreowania obrazu przedsiębiorstwa, niż w rozmyślnym fałszowaniu sprawozdań finansowych. Autorzy zwracają uwagę na wzrost znaczenia zewnętrznych jednostek konsultingowych w tworzeniu i dostosowywaniu polityki rachunkowości do potrzeb jednostek. Przeprowadzone rozważania skłaniają także do zmiany postrzegania roli biegłego rewidenta w badaniu polityki rachunkowości. W opinii autorów, potwierdzonej wynikami badań, biegły rewident powinien nie tylko sprawdzać zgodność przyjętych rozwiązań z prawem bilansowym, ale też oceniać ich celowość i zasadność w konkretnej sytuacji danej jednostki.
EN
The regulatory nature of the accounting law enables business entities to be aware of the accounting policies that allow them to create an image of an enterprise, and thus to achieve its objectives and economic assumptions. In the article, on the basis of analysis of relevant literature and legal acts, contemporary problems connected with the creation of accounting policy and its adaptation to the specific needs of individual entities are presented. In addition, results of surveys conducted on a group of Polish statutory auditors are described. In their opinion, business units incresingly use accounting policy instruments with the intention of conscious and deliberate creation of an image of an enterprise rather than for the purpose of falsifying financial statements. The authors draw attention to the increasing importance of external consulting companies in creating and adapting accounting policies to the specific needs of individual entities, and point to the change in the perception of the statutory auditor's role in the process of audit of accounting policies. In the opinion of the authors, confirmed by the results of the research, the statutory auditor should not only check the compliance of the adopted solutions with the accounting law, but also evaluate their appropriateness and validity in the context of the specific situation of the entity.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej, kswietla@uek.krakow.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57e67d03-5b47-41bd-9252-ab237aa2ad64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.