PL EN


2013 | 1(7) | 7-27
Article title

Zagadnienie wiedzy w kontekście organizacji (w ujęciu epistemologiczno-semantycznym)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents preliminary results of the research of literature from the point of view of knowledge in an organization. The author diagnoses the scientific scope of such notions as: sign, data, information, knowledge, wisdom, truth, management knowledge and further he identifies and systematizes among them reports from the point of view of knowledge management in an organization. The work is summarized by the qualitative analysis of the research findings.
Keywords
Year
Issue
Pages
7-27
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Antczak Z., Kapitał ludzki oraz intelektualny w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • Armstrong M., A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, London 2003.
 • Bergmann R., Experience management: foundations, development methodology, and Internet-based applications, 2002, http://books.google.pl, 12.01.2009.
 • Blackler F., Knowledge, knowledge work and organizations, „Organization Studies” 1995, vol. 16, no. 6.
 • Bontis N. i in., The knowledge toolbox. A review of the tools available to measure and manage intangible resources, „European Management Journal” 1999, vol. 17, no. 4.
 • Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thompson Business Press, London 1999.
 • Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management, Prentice Hall, Pearson Education, Harlow – London 1999.
 • Chlebowski K., Morawski M., Zasoby intelektualne w strategii organizacji, [w:] W. Cieśliński (red.), Najnowsze instrumenty opisu organizacji, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości nr 2, Wałbrzych 2002.
 • Churchman C.W., The Design of Inquiring Systems: Basic Concepts of Systems and Organization, Basic Books, New York 1971.
 • Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston (MA) 1998.
 • Diogenes [z Synopy], [w:] Diogenes Laertios. Żywoty i poglądy słynnych filozofów (księga szósta, rozdział drugi) , PWN, Warszawa 2013.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 • Gherardi S., Organizational Knowledge. The Texture of Workplace Learning, Blackwell, Oxford 2006.
 • Gospodarek T., Elastyczność zasobów informacyjnych, [w:] R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2008.
 • Grajewski P., Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości, [w:] M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Grela G., Doskonalenie jakości procesów jako element organizacyjnego uczenia się, [w:] A. Sitko-Lutek, E. Skrzypek (red.), Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Griffin R.W., Management, Houghton Mifflin, Boston 1996.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.
 • Handy C., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Hayek F.A. von, Competition as a discovery procedure, „The Quarterly Journal of Austrian Economics” 2002, vol. 5, no. 3.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 • Jemielniak D., Kociatkiewicz J., Knowledge Management. Fad or Enduring Organizational Concept?, [w:] D. Jemielniak, J. Kociatkiewicz (red.), Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Information Science Reference, Hershey – New York 2009.
 • Kotarba W., Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 2006.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • Liebeskind P.J., Knowledge, strategy and the theory of the firm, „Strategic Management Journal” 1996, vol. 17 (wydanie specjalne, Winter).
 • Ludwiczyński A., Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • McDermott R., Why information technology inspired but cannot deliver knowledge management, „California Management Review” 1999, vol. 41, no. 4.
 • McNamara C., Baxter J., Chua W.F., Making and managing organizational knowledge(s), „Management Accounting Research” 2004, vol. 15, no 1.
 • Meadows J., Understanding information, K.G. Saur, München 2001.
 • Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego, Katowice 2003.
 • Mikuła B., Modele i metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy, [w:] A. Pocztowski (red.), Kapitał intelektualny – dylematy i wyzwania, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 2001.
 • Mikuła B., Organizacja wirtualna (1.4.), [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 • Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2001.
 • Morawski W., Istota pojęcia wiedzy, [w:] G. Kobyłko, M. Morawski (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Moszkowicz K., Moszkowicz M., Zarządzanie wiedzą i technologie informacyjno-komunikacyjne we współczesnym zarządzaniu, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Nosal C.S., Psychologia decyzji kadrowych. Strategie, kryteria, procedury, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Od A do Z. Encyklopedia multimedialna PWN, PWN, Warszawa 2006.
 • Osbert-Pociecha G., Przesłanki wprowadzania przekrojowych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 • Platon, Teajtet, przekład i oprac. W. Witwicki (152a – e, 161c – 162e, 166d – 168c), Antyk, Kęty 2002.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Przybyła J., Organizacja jako obiekt badań – składniki organizacji, [w:] M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 • Quinn J.B., Inteligent Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, New York Free Press, New York 1992.
 • Quinn J.B., Managing the intelligent enterprise. Knowledge & service-based strategies, „Planning Review” 1993, vol. 21, no. 5.
 • Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Skrzypek E., Nowe podejście do wiedzy w organizacji, [w:] A. Sitko-Lutek, E. Skrzypek (red.), Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Skrzypek E., Zarządzania wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] R. Borowiecki (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, TNOiK Oddział Kraków, Kraków 2000.
 • Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym, [w:] C.F. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Skyrme D.J., Knowledge networking. Creative the collaborative enterprise, Butterwoth – Heinemann, Oxford 1999.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1991-1992.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1991.
 • Smith A.N., Medley D.B., Information Resource Management, South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio 1987.
 • Sopińska A., [hasło] dane, [w:] M. Romanowska (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Sopińska A., [hasło] informacje, [w:] M. Romanowska (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości” 1999, nr 12.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 2.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, TNOiK, Toruń 2002.
 • Szaban J., Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Sztumski W., Filozoficzny aspekt wirtualizacji i kwestia cyberontologii, [w:] L.W. Zacher (red.), Wirtualizacja.
 • Problemy, wyzwania, skutki, Poltext, Warszawa 2013.
 • Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 • Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Businessman Book, Warszawa 1998.
 • Tapscott D., The Digital Economy. Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, New York 1996.
 • Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, Placet, Warszawa 2003.
 • Tiwana A., The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall, Upper Saddle River, NY 2000.
 • Ulrich D., A new mandate for human resources, „Harvard Business Review” 1998, January – February.
 • Wachowiak P., [hasło] wiedza, [w:] M. Romanowska (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Wawrzyniak B., Od koncepcji do praktyki zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (materiały konferencyjne), Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001.
 • Wielka internetowa encyklopedia multimedialna, http//www.wiem.onet.pl/015bb9-p.html, 2.02.2013.
 • Wiig K.M., Knowledge Management Fountain, Schema Press, New York 1993.
 • Wiig K.M., Integrating intellectual capital with knowledge management, „Long Range Planning” 1997, vol. 30, no. 3.
 • Wojciechowski J.A., Ecology of knowledge, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington DC 2001.
 • Zakrzewski L., Kamińska B., Business Intelligence a zarządzanie wiedzą, [w:] A. Bartoszewicz (red.), Informatyka w zarządzaniu – szanse i zagrożenia, seria Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XII, z. 1, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Garwolin – Łódź 2011.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57f00aa6-ce3a-421f-892a-9f9a58622b71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.