PL EN


2016 | 19 | 2 | 297-332
Article title

Postawy wobec globalizacji a style tożsamości

Content
Title variants
EN
Attitudes toward globalization and identity styles
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie możliwych powiązań postaw wobec globalizacji w ujęciu Senejko i Łosia ze specyfiką stylów tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego. Zbadano 601 osób w wieku 16-26 lat, uczniów, studentów oraz osoby pracujące z województwa dolnośląskiego. Użyte były kwestionariusze: Świat-Ja (postaw wobec globalizacji) oraz Inwentarz Stylu Tożsamości (ISI-5). Wyniki otrzymane za pośrednictwem analiz korelacyjnych oraz skupień pokazują, że osoby z silnie wyrażoną postawą akceptującą wobec globalizacji charakteryzują się przede wszystkim stylem informacyjnym, a najsłabiej – stylem normatywnym oraz dyfuzyjno-unikowym. Postawa krytyczna wobec globalizacji występuje w postaci dwóch skupień: (1) z silnymi postawami krytyczną i akceptującą (osoby z takim układem postaw charakteryzują się silnie wyrażonym stylem informacyjnym tożsamości i zaangażowaniem, a najsłabiej – stylem normatywnym); (2) z silnymi postawami krytyczną i lękliwą (jednostki z tym układem postaw charakteryzuje przede wszystkim normatywny styl tożsamości i zaangażowanie). Dla osób z silnie wyrażoną postawą lękliwą wobec globalizacji typowe jest natomiast stosowanie stylu dyfuzyjno-unikowego lub normatywnego, najsłabiej zaś wyrażony jest w tej grupie styl informacyjny oraz zaangażowanie. Analiza skupień umożliwiła również wyodrębnienie osób z postawą zdystansowaną wobec globalizacji, które charakteryzuje dosyć silne zaangażowanie tożsamościowe.
EN
The main aim of the article is to show the possible relations between attitudes toward globalization as described by Senejko and Łoś and the specificity of identity styles as described by Berzonsky. The participants were 601 people aged 16-26 – school students, university students, and working people from the Dolnośląskie Voivodeship, Poland. We used the following instruments: The World–I Questionnaire (measuring attitudes toward globalization) and the Identity Style Inventory (ISI-5). The results obtained in correlational analyses and cluster analyses show that people with a strongly manifested accepting attitude toward globalization are characterized mainly by the informational style and the least strongly by the normative and diffuse-avoidant styles. As the results showed, the critical attitude toward globalization occurs in the form of two clusters: (1) with strong critical and accepting attitudes (people with this configuration of attitudes exhibit a strongly expressed informational identity style and commitment and a weakly expressed normative style); (2) with strong critical and fearful attitudes (individuals with this configuration of attitudes mainly exhibit the normative identity style and commitment). People with a strongly expressed fearful attitude toward globalization typically use the diffuse-avoidant or normative styles, while the least strongly expressed identity style in this group is the informational style and commitment. Cluster analysis made it also possible to distinguish people with a distanced attitude toward globalization, characterized by fairly strong identity commitment.
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
297-332
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii
  • Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58045a24-2d3f-4c38-8fae-c9ef83f410fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.