PL EN


2018 | 97(153) | 77-98
Article title

Ocena porównywalności informacji w sprawozdaniach z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów na przykładzie spółek objętych indeksem WIG30

Content
Title variants
EN
valuation of information in the statements of profit or loss and other comprehensive income of WIG30 companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena porównywalności struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów spółek giełdowych objętych indeksem WIG30 (z wyłączeniem spółek z sektora finansowego i spółek zagranicznych, siedziba poza terytorium Polski) oraz wskazanie rozwiązań, które zwiększyłyby tę porównywalność. Analizie poddano 21 sprawozdań finansowych za 2016 rok. Zastosowano dwie metody badawcze: analizę literatury przedmiotu oraz analizę treści sprawozdań finansowych Wszystkie spółki stosujące wariant kalkulacyjny kosztów (prawie 75% badanych spółek) ustalały zysk brutto ze sprzedaży. Jednakże zaobserwowano różnice w ustalaniu kosztu własnego sprzedaży. Większość spółek prezentowało też inne wyniki cząstkowe, które nie są wymagane przez MSR 1 – zysk/stratę operacyjną i zysk/stratę przed opodatkowaniem. W przypadku klasyfikacji kosztów według rodzaju spółki stosowały generalnie taki sam podział, jak w ustawie o rachunkowości. IASB powinna rozważyć, czy nie narzucić spółkom ujawniania dodatkowych wyników cząstkowych, które obecnie są już ujawniane przez wiele spółek na świecie (w tym w Polsce), z jednoczesnym określeniem sposobu ich ustalania. Ponadto w celu zwiększenia porównywalności tego sprawozdania należałoby rozważyć, czy nie wprowadzić bardziej szczegółowych uregulowań w zakresie klasyfikacji kosztów według rodzaju oraz miejsca prezentacji pozycji Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć, bo – jak wynika z badań zagranicznych – istnieje w tym zakresie brak spójności na poziomie globalnym. Wyniki niniejszego badania mogą być przydatne w prowadzonych obecnie przez IASB pracach nad zmianami struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w celu zwiększenia jego porównywalności. Ponadto w Polsce dotychczasowe badania odnośnie do struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów dotyczyły w głównie całkowitych dochodów, z pominięciem rachunku zysków i strat.
EN
The aim of the article is to analyze and assess the comparability of the structure and content of statements of profit or loss and other comprehensive income of listed companies included in the WIG30 index (excluding financial institutions and foreign companies) and to propose some solutions to increase comparability. 21 financial statements for 2016 were analyzed. Two research methods were used: literature review and analysis of the content of financial statements. All companies presented gross profit subtotal, which classified expenses by function in the statement of profit or loss and other comprehensive income (almost 75% of analyzed companies). However, some differences were observed in the calculation of that subtotal. The majority of the companies also presented other subtotals which are not required by IAS 1 – an operating profit subtotal and profit before tax subtotal. Generally all companies classified expenses by nature in the manner prescribed in the Polish Accounting Act. IASB should consider a requirement that companies present more additional subtotals in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and should also prescribe the way of its calculation because many companies in the world (including Poland) present such subtotals. Moreover, in order to increase comparability of this statement, it might be advisable to introduce more detailed regulations concerning classification of expenses by nature and the place of presentation of the item Share of result of associates and joint ventures, because as some research indicates there are inconsistencies at the global scale. The findings of this research can be useful for the IASB work on changes in the structure and content of the statement of profit or loss and other comprehensive income to increase its comparability. Moreover, in Poland, previous research concerning the structure and content of the statement of profit or loss and other comprehensive income mainly focused on other comprehensive income rather than profit or loss.
Contributors
  • adiunkt, Instytut Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58047de8-f025-43aa-a4d8-57fe2bd3c4f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.