PL EN


2013 | 30 | 286-296
Article title

Projekty przeciwdziałania zadłużeniu publicznemu wynikającemu z depopulacji

Authors
Content
Title variants
EN
Projects Aimed to Prevent Public Debt Implied by Population Decline
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według autorów raportu Global Economic Outlook to nie krótkookresowe spadki aktywności gospodarczej, ale zmiany demograficzne są powodem rosnącego długu publicznego w poszcze-gólnych państwach. Aby wyhamować wzrost długu publicznego konieczne jest rozpoczęcie reform strukturalnych, które zapobiegną problemowi kosztów związanych ze starzeniem się społeczeń-stwa i depopulacji. Państwo polskie musi także brać pod uwagę długoterminowe wyzwania stwa-rzane przez zmiany demograficzne. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie został przygotowany projekt uczynienia z Opolszczyzny Specjalnej Strefy Demograficznej. Celem artykułu jest przed-stawienie idei tego przedsięwzięcia, a także próba konfrontacji jej wdrożenia z uwzględnieniem ram finansowo-prawnych SSE
EN
According to the authors of ”Global Economic Outlook” report, not short-term decrease in economic activity but demographical changes are to blame for the increasing public debt in vari-ous countries. In order to stop the increase in public debt, structural reforms are needed to avert problems connected to the graying of societies and population decline. Polish government should also take into account the long-term challenges that demographic changes are posing. As an an-swer to these needs, a project of making the region of Opole a special demographic zone has been launched. The aim of the paper is to present the idea of this project and to try to confront its im-plementation taking into account legal and financial frames of the special economic zone.
Year
Issue
30
Pages
286-296
Physical description
Contributors
  • Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, iwona_kowalska@sggw.pl
References
  • Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grud-nia 2011 (druk sejmowy nr 446).
  • Lanzieri G., 2007, Long-term population projections at regional level. Statistics in focus, “Population and social conditions”, No. 28/2007, European Commission.
  • Raport – Planowanie rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym, 2011, Urząd Mar-szałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Prze-strzennej, Referat Strategii Rozwoju, Opole.
  • Rocznik Statystyczny 2011, 2011, GUS, Warszawa.
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce 2011 – www.paiz.gov.pl. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce po 2020 – www.paiz.gov.pl.
  • Wiland M., 2012, Racjonalna polityka przestrzenna na obszarach wiejskich – rekomen-dacje dla gmin, Opole, http://www.opole.uw.gov.pl/pliki/files/M.Wiland.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-580de50c-fe2e-4757-95fb-062c47a5ec58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.