PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce

Content
Title variants
EN
Legal aspects of business development and innovation in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
At the beginning of this article the basic concepts related to the topic issues are presented. The article focuses on the rationale and ideas of creating entrepreneurship and innovation. On the one hand the work’s aim is to show the basic legal instruments which allow to conduct business in Poland, and to demonstrate the role of state bodies in the promotion of entrepreneurship. However, on the other hand the aim of this work is to show the legal instruments connected with competition and encourage entrepreneurs’ innovativeness, taking into account the current needs and trends occurring on the market.
PL
Na wstępie artykułu zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z tematem opracowania. Artykuł koncentruje się na przesłankach i ideach kreowania przedsiębiorczości i innowacji. Z jednej strony, opracowanie ma ukazać czytelnikowi podstawowe instrumenty prawne pozwalające podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce oraz wyjawić rolę organów państwa w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Z drugiej strony, opracowanie ma na celu wskazywać na regulacje prawne związane z konkurencyjnością oraz wspieraniem innowacyjności przedsiębiorców, z uwzględnieniem bieżących potrzeb i trendów występujących na rynku.
Contributors
References
 • Drozdowski R., Matczak P., 2004. Samozatrudnienie: analiza wyników badań. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Drucker P.F., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
 • Matusiak K.B., 2005. Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Matusiak K.B., 2010. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. 2012. Red. A. Bąkowski, M. Mażewska. Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Stawicki A., Stawicki E., Bachr J., Krüger J., Kwieciński T., Radwański M., Turno B., Wędrychowska-Karpińska A., Wiercińska-Krużewska A., Wierciński A., 2011. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Świtalski W., 2005. Innowacje i konkurencyjność. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2011. Red. A. Stawicki, E. Stawicki. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2006. Dz. U. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. 2003. Dz. U. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 2004. Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 2007. Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.
 • Wiercińska-Krużewska A., Stawicki E., 2011. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zalewski A., 1995. Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia). W: Gospodarka miejska. Red. E. Dżbik. Wyd. SGH, Warszawa, 8.
 • Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. 2001. Red. M. Brzeziński. Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-581564f3-80d1-4283-9bc3-c7625dba5199
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.