PL EN


2012 | 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I | 97-118
Article title

Zmiany koniunktury a aktywność gospodarstw na rynku usług ubezpieczeniowych

Content
Title variants
EN
Business Cycle Fluctuations and Activity of Households in the Insurance Services Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę oceny zależności między koniunkturą w polskiej gospodarce a aktywnością gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych. Wśród mierników aktywności gospodarstw uwzględnionych w analizie znalazły się m.in. liczba usług ubezpieczeniowych, liczba zakładów ubezpieczeń, w których gospodarstwo korzysta z usług, oraz aktualne i planowane wydatki na ubezpieczenia. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących z badań realizowanych wśród gospodarstw domowych i menedżerów zakładów ubezpieczeń przez Katedrę Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedstawiono wyniki analizy korelacji oraz scharakteryzowano segmenty gospodarstw domowych wyodrębnione w zależności od fazy koniunktury.
EN
In the article an attempt is taken to assess relationship between cyclical changes in the Polish economy and activity of households in the insurance services market. The following measures of households' activity are used in the analysis: volume of insurance services, a number of insurance companies of which services households make a use and an amount of actual and planned spending on insurance services, inter alia. The study uses data from surveys conducted by Department of Marketing Research of the Poznan University of Economics among households and insurance companies’ managers. We present results of correlation analysis and segmentation of households on the basis of their behaviour during downward and upward phases of business cycles.
Contributors
author
References
 • Ando A., Modigliani F., The life cycle hypothesis of saving: Aggregate implications and tests, „American Economic Review”, vol. 53, nr 1, 1963
 • Duesenberry J. S., Income saving and the theory of consumer behavior, Harvard University Press, Cambridge, 1952
 • Friedman M., A theory of the consumption function, „National Bureau of the Economic Research General Series”, nr 63, Princeton University Press, Princeton, 1957
 • Garczarczyk J., Mocek M., Skikiewicz R., Changes in economic situation and the behaviour of households in the Polish banking services market, referat na 31 konferencję CIRET, Wiedeń, wrzesień 2012
 • Garczarczyk J., Skikiewicz R., Zastosowanie metody grupowania dwustopniowego w segmentacji klientów indywidualnych na rynku usług bankowych, w: K. Mazurek-Łopacińska i M. Sobocińska, Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 • Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. M. Kalecki, S. Rączkowski, PWN, Warszawa 2003
 • Modigliani F., Life cycle, individual thrift and the wealth of nations, „American Economic Review”, vol. 76, nr 3, 1986
 • Modigliani F., Brumberg R. E., Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data, w: Post-Keynesian economics, pr. zb. pod red. K. K. Kurihary, Rutgers University Press, Chapel Hill 1954
 • Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze 2000
 • Shih M. Y., Jheng J. W., Lai L. F., A two-step method for clustering mixed categorical and numeric data, „Tamkang Journal of Science and Engineering”, vol. 13, nr 1, 2010
 • The SPSS two-step cluster component. A scalable component enabling more efficient customer segmentation, http://www.spss.ch/upload/1122644952 _The%20SPSS%20TwoStep%20Cluster%20Component.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-581aeee5-2a46-4fd1-ae1a-02545f2c3cde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.