PL EN


2019 | 2 | 4 | 149-171
Article title

Equestrian Clubs in Poland – Present State and Future Conditions of Development (on the Example of Warsaw and Mazovia Region)

Content
Title variants
PL
Ośrodki jazdy konnej w Polsce – stan obecny i uwarunkowania rozwoju w przyszłości (na przykładzie Warszawy i regionu Mazowsze)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest prezentacja stanu obecnego oraz uwarunkowań dalszego rozwoju jeździectwa w regionie Mazowsza, potencjałów i najistotniejszych barier uczestnictwa, a także możliwości znoszenia ograniczeń oraz działań na rzecz upowszechnienia sportu i rekreacji jeździeckiej. Jest to jeden z wątków tematycznych wieloletnich i wieloetapowych badań prze-prowadzonych w wybranych ośrodkach jeździeckich w Warszawie i gminach sąsiednich (w latach 2008–2019). Badania teoretyczne i terenowe (empiryczne) na temat oferty ośrodków jeździeckich w warunkach miejskich (Warszawa) i podmiejskich (gminy sąsiednie) były podjęte w ramach wieloletnich i wieloetapowych projektów statutowych ds.-144, ds.-300 oraz ds.-316, realizowanych na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, finansowa-nych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dorobkiem wątku tematycznego badań na temat sportowej i rekreacyjnej jazdy konnej była rozprawa doktorska autorstwa dr Natalii Łukasik ‘Społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju jeździectwa w Warszawie i gminach sąsiednich’ (promotor prof. Anna Pawlikowska-Piechotka), obroniona na Wydziale Wy-chowania Fizycznego AWF w Warszawie. Niniejszy artykuł prezentuje zarys założeń badań, uzyskane rezultaty na podstawie analizy uporządkowanego materiału badań oraz wysunięte syntetyczne wnioski końcowe.
EN
The aim of this paper is the presentation of present state and conditions for the future development of equestrianism in the Mazovia Region (Poland). Considered are potentials and the most important barriers, as well as the possibilities of lifting restrictions and objectives for the dissemination of sport and recreational equestrian. This is one of the thematic threads of research conducted by authors in the selected equestrian clubs in Warsaw and neighbouring communes (in 2008–2019). Theoretical and field (empirical) research on the present offer of equestrian clubs in urban (Warsaw) and suburban (neighbouring) communes was undertaken as part of the long-term and multi-staged statutory projects ds-144, ds-300, ds-316 financed by the Ministry of Science and Higher Education and carried out at the Joseph Pilsudski Academy of Physical Education. Some of the outcomes focused on the sports and recreational horse riding were subjects of the doctoral dissertation, successfully presented by Dr Natalia Łukasik: “Social and cultural conditions for the development of equestrianism in Warsaw and neighbouring communes” (supervisor: Anna Pawlikowska-Piechotka). This article presents an outline of research assumptions, results based on the analysis of the research material and advanced synthetic conclusions.
Contributors
 • Faculty of Tourism and Recreation, the Josef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw
 • aculty of Tourism and Recreation, the Josef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw
References
 • Adelman M., Knijnik Jorge D. (2013): Gender and equestrian sport: riding around the world. Dordrecht Publisher. Springer New York.
 • Chmiel K. (2009): Jeździectwo w turystyce i rekreacji [A horse riding in tourism and recreation]. Biała Podlaska.
 • Cohen L., Manion L., Morrison K. (2008): Research Methods in Education. Routledge. New York; http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2011.643130 (access in 2019).
 • Dąbrowski A. (ed.) (2009): Udział Polaków w aktywnościach fizycznych i jego uwarunkowania [Participation of Poles in physical recreation and its conditions]. AWF Warszawa. Warszawa.
 • DiGiacomo Mickey J. (2012): Equine Assisted Psychotherapy activity manual: 22 new basic activities created for EAP. EAGALA Publishing. Santaquin.
 • Domżał A., Należyty M., Solecka I. (2014): Hipoterapia. Podręcznik dla lekarzy i rodziców [Hippo therapy. Directory for Physicians, Specialists and Parents]. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Warszawa.
 • Finn M., Elliott-White M., Walton M. (2000): Tourism and Leisure Research Methods. Data Collection, Analysis and Interpretation. Pearson – Longman. Harlow.
 • Geld-Pieprzyca I. (2005): Jeździectwo jako część kultury w wychowaniu młodzieży [Horse riding as part of culture in raising a Pole]. [in:] Dziubiński Z. (ed.): Sport jako rzeczywistość kulturowa. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, pp. 535–543.
 • Goodson L., Phillimore J. (2004): Qualitative Research In Tourism. Routledge. New York 2004; http://dx.doi.org/10.4324/978203642986 (access in 2019).
 • Grobelny J. (1995): Uwarunkowania rozwoju jeździectwa w świetle literatury przedmiotu [Conditions for the development of horse recreation in the light of the subject literature]. Kwartalnik Naukowy AWF Poznań, No. 3–4; pp. 111–131.
 • Halemba P. et al. (2009): Sport i turystyka niepełnosprawnych [Sport and tourism of the disabled]. WSU Kielce.
 • Heipetz-Hengst Ch. (1997): Jazda konna dla osób niepełnosprawnych [Horse riding for disabled people]. PWRiL. Warszawa.
 • King B.M. (2009): Statystyka dla psychologów i pedagogów [Statistics for psychologists and pedagogues]. PWN. Warzawa.
 • Luxmoore K. (2008): Introduction to equestrian sports. Collingwood Vic Publishing. Landlinks London.
 • Malchrowicz-Mośko E. (2018): Sport Tourism – A Growth Market Considered from a Cultural Perspective. Ido Movement of Culture, Journal of Martial Arts Anthropology, vol. 18, issue 4, pp. 25–38; http://dx.doi.org/1014589/ido.184./1 (access in 2019).
 • McGreevy P. (2011): Equitation Science. John Wiley & Sons. Hoboken; http://dx.doi.org/org./10.1080/10888700802100819 (access in 2019).
 • Mogiła-Lisowska J. (2011): Aktywność rekreacyjna dorosłych Polaków – uwarunkowania i styl [Recreational activity of adult Poles – conditions, style of participation]. AWF Warszawa. Warszawa.
 • Narodowy Program Zdrowia 2007–2015 – Aneks do Rozporządzenia Nr 90/2007 z 15 maja 2007 [National Health Program for 2007–2015 – Annex to Resolution No. 90/2007 of 15 May 2007], 2007.
 • Pawlikowska-Piechotka A. (2015): Europejskie tradycje rekreacji w mieście [European Tradition of Urban Sport and Recreation]. AWF Warszawa. Warszawa.
 • Pawlikowska-Piechotka A., Łukasik N. (2014): Sport and recreation in the historic parks of Warsaw: horse riding offer. Turystyka i Rekreacja, Vol. II issue / 2014, AWF Warszawa, pp.157–165.
 • [Pilch T. (2001): Zasady badań pedagogicznych: jakościowe i ilościowe strategie [Principles of pedagogical research: quantitative and qualitative strategies]. Wydawnictwo Żak. Warszawa.
 • Siwiński W. (1989): Metody badań pedagogicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki [Methods of pedagogical research in the field of physical culture and tourism]. AWF Poznań 1989; http://dx.doi.org/10.1080/15438627.2018.1545648 (access in 2019).
 • Straus I. (1996): Hipoterapia: neurofizjologiczne metody lecznictwa jeździectwem [Hippo therapy: neurophysiological healing gymnastics on horseback] [in:] FRRRKDN. Hipoterapia. Kraków 1996.
 • Straus I. (2013): Hipoterapia. Fizjoterapia jeździectwem i dzięki koniowi [Hippo therapy. Physiotherapy on horseback and by horse]. Fundacja Hipoterapii. Warszawa.
 • Strumińska A. (2003): Psychofizyczne i pedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną [Psychopedagogical aspects of hippo therapy of children and youth with intellectual disabilities]. PWRiL. Warszawa.
 • Statystyczny Rocznik Warszawy 2007 [Statistical Yearbook of Warsaw 2007]. GUS. Warszawa 2008.
 • Torkildsen G. (2002): Sport, Recreation and Leisure Management. Routledge; http://dx.doi.org/10.4324/9780203877517 (access in 2019).
 • Vael A.I. (2011): Leisure and Tourism Policy and Planning. CABI Publishing. London; http://dx.doi.org/10247820113-0006 (access in 2019).
 • Williams C., Busswell J. (2003): Service Quality in Leisure and Tourism. CAB Wallingford. Oxon; http://dx.doi.org/10.4324/9780203084717 (access in 2019).
 • Wolframm I. (2014): The science of equestrian sports: The Riding, Practice, and Practice of the equestrian rider. Routledge, Milton Park. Oxon; http://dx.doi.org/10.1177/0047287514535844 (access in 2019).
 • Yan Jin H., McCullagh, P. (2004): Cultural Influence on Youth’s Motivation of Participation in Physical Activity. Journal of Sport Behaviour, vol. 27.4 (Dec 2004), pp. 378–390; http://dx.doi.org/101177/1359105310377812 (access in 2019).
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hipoterapii (2009): Kanony polskiej hipoterapii [Canons of Polish Hippo Therapy]. ZGPTH. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-581faaf2-2d14-45be-955b-8c781c76ebaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.