PL EN


2013 | 3 |
Article title

Ojciec i ojcostwo w hymnach Rigwedy

Content
Title variants
EN
Father and fatherhood in the hymns of Rigweda
Languages of publication
Abstracts
PL
Szukając źródeł „indoeuropejskiej” wizji ojcostwa można za wskazaniem Georgesa Dumézila zwrócić się w stronę Indii i najstarszego zachowanego tekstu religij nego z tego kręgu kulturowego: Rigwedy. Rigweda jest pierwszą z Wed, najbardziej autorytatywnych ksiąg hinduizmu. Ojcostwo w hymnach Rigwedy posiada wiele konotacji i przywoływane jest w różnych sytuacjach. Pojawiają się odniesienia do ojcostwa wśród Bogów, Mędrców, Przodków i do ojcostwa ziemskiego. Ojcostwo wśród Bogów pojawia się w opisywaniu relacji genealogicznych między Bogami oraz innymi istotami czy zjawiskami nadprzyrodzonymi, a także jako metaforyczne uwznioślenie Bogów. Ojcostwo przywoływane jest także w określeniach relacji między ludźmi a Bogami: konkretnymi Bogami lub ich całą zbiorowością. Jako ojcowie ludzi określani są także Mędrcy. Ojcostwo pojawia się w odniesieniach do Przodków - godnych naśladowania twórców tradycji. Przywoływane jest także ojcostwo ludzkie, ziemskie.
EN
When searching for the “Indo-European” vision of fatherhood, following the advice of Georges Dumézil, one can turn to India and the oldest surviving religious text of this culture: the Rigveda. Rigveda is the fi rst of the Vedas, the most authoritative scriptures of Hinduism. Fatherhood in the hymns of Rigveda has numerous connotations, and is evoked in various situations. There are references to fatherhood among Gods, Seers, Ancestors as well as to the earthly fatherhood. Fatherhood among Gods is evoked in the description of genealogical relationship among Gods and other supernatural beings or phenomena and also as metaphorical idealisation of the Gods. Fatherhood is also evoked in the defi ning of the relationship between humans and Gods: particular Gods or their whole community. The Seers are also described as the fathers of mankind. Fatherhood appears in the references to the Ancestors – the creators of tradition, worthy of imitation. Human, earthly fatherhood is also evoked.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-582cac34-f274-4fb8-9e84-4f25ed0b65bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.