PL EN


2013 | 61 | 6: Językoznawstwo | 93-107
Article title

O zapożyczeniach turkijskich w języku polskim

Title variants
EN
The Turkic Loan-Words in Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a brief history of linguistic contacts between Polish and oriental languages, mainly the Turkic ones. The authors have created a word corpus containing about 1000 Polish lexemes having a connection with the Turkic languages. This list contains direct and indirect borrowings, and derivatives of these loans. The paper also includes an alphabetical index of the Turkic loan-words that have been discussed in it.
Contributors
 • Instytut Orientalistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
author
 • Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
References
 • Borejszo M.: Wpływy orientalne w staropolskim słownictwie odzieżowym, „Studia Polonistyczne” 18/19(1990-1991), s. 65-88.
 • Borejszo M.: O kilku orientalizmach w staropolskim słownictwie odzieżowym, w: Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite, red. B. Sienkiewicz, B. Judkowiak, Poznań: Wydawnictwo Nakom 1991, s. 95-103.
 • Borys W.: Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005.
 • Brückner A.: Początki i rozwój języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974.
 • Jankowski H.: Gramatyka języka krymskotatarskiego, Poznań: Wydawnictwo UAM 1992.
 • Kempf Z.: Termin języki tureckie jest niewygodny, „Język Polski” 59(1979), s. 295-300 [dopisek Jana Safarewicza].
 • Kotański W.: Japońskie wyrazy w języku polskim, „Język Polski” 27(1947), s. 161-166.
 • Kowalski T.: W sprawie zapożyczeń tureckich w języku polskim, w: Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski, II, Kraków: Gebethner i Wolff 1928, s. 347-353.
 • Kulwicka-Kamińska J.: Orientalizmy doby staropolskiej - adaptacja do języka polskiego, „Acta UNC - Językoznawstwo” 58(2003), s. 103-134.
 • Łapicz Cz.: Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografía. Grafía. Język), Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1986.
 • Maciejewski W.: Świat języków, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz 1999, Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV.
 • Majewicz A. F.: Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989.
 • Moszyńska D.: Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1975.
 • Moszyński L.: Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1954.
 • Philologiae Turcicae fundamenta, I, red. J. Deny et al., Wiesbaden: Franz Steiner 1959.
 • Philologiae Turcicae fundamenta, II, red. L. Bazin et al., Wiesbaden: Franz Steiner 1964.
 • Reczek J.: Bohemizmy leksykalne w języku polskim do końca XV w. Wybrane zagadnienia, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1968.
 • Reczek J.: Polono-Turcica I, w: Opuscula Polono-Slavica. Munera linguistica Stanislao Urbańczyk dedicata, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1979, s. 297-304.
 • Reychman J.: Śląska i pomorska orientalistyka XVI-XVIII w., w: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, red. S. Strelcyn, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1957, s. 51-67.
 • Reychman J.: Zapożyczenia tureckie w polskiej gwarze złodziejskiej, „Język Polski” 45(1965), s. 154-163.
 • Rybicka H.: Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1976.
 • Siemieniec-Gołaś E.: Badania nad językami orientalnymi w Polsce - teraźniejszość i perspektywy, w: Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, red. S. Gajda, Opole: Polska Akademia Nauk - Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej 2003, s. 104-110.
 • Sieradzka-Baziur B.: Zapożyczenia japońskie w języku polskim - wprowadzenie, w: Spotkania polonistyk trzech krajów - Chiny, Korea, Japonia - rocznik 2009: międzynarodowa konferencja akademicka w Tokio, Tokyo University of Foreign Studies, red. T. Seki- guchi, Tokio 2009, s. 159-166.
 • Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. I-XI, Wrocław-Kraków 1953-2002 [SStp].
 • Stachowski M.: Jak się ma jasiek do Jaśka, a zośka do Zośki?, „LingVaria” 12(2011), s. 103-110.
 • Stachowski S.: Osmanisch-türkische und tatarische Lehnwörter im Polnischen und ihre Bedeutung für die türkische Wortgeschichte, w: Laut- und Wortgeschichte der Turksprachen,, red. B. Kellner-Heinkele i M. Stachowski, Wiesbaden: Harrassowitz 1995, s. 155-171.
 • Stachowski S.: Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007.
 • Tekin T., Ölmez M.: Türk dilleri: Giriş, İstanbul: Simurg 1999.
 • The Turkic languages, red. L. Johanson, É. Á. Csató, London-New York: Routledge 1998.
 • Tryjarsk i E.: In confinibus Turcarum. Szkice turkologiczne, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 1995.
 • Turek W. P.: Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie, Kraków: Universitas 2001.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (CD) 2005 [USJP],
 • Urbańczyk S.: Charakterystyka staropolskich zapożyczeń wyrazowych z języka ukraińskiego, w: tenże, Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968, s. 295-304.
 • Walczak B.: Słownictwo obcego pochodzenia na warsztacie badacza: problem granic („głębokości”) opisu genetycznego, w: Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, red. H. Popowska-Taborska, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 1997, s. 269-280.
 • Walczak B.: Kontakty polszczyzny z językami niesłowiańskimi, w: Współczesny język polski,, red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001, s. 527-539.
 • Willman-Grabowska H.: Indianistyka w Polsce i studia jej pokrewne, w: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, red. S. Strelcyn, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1957, s. 237-250.
 • Witaszek-Samborska M.: Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie: na podstawie słowników frekwencyjnych, Poznań: Wydawnictwo Nakom 1992.
 • Zajączkowski A.: Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1953.
 • Zajączkowski A.: Stanisław Schayer jako organizator orientalistyki warszawskiej, w: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, red. S. Strelcyn, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1957, s. 43-50.
 • Zajączkowski W.: Z dziejów orientalistyki w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr, red. W. Taszycki i A. Zaręba, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, s. 367-381, Wydawnictwa Jubileuszowe UJ, IX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-582d0eff-262a-4157-9fe7-951fb8095d7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.