PL EN


2015 | 1(14) |
Article title

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – wybrane aspekty podatkowe

Authors
Content
Title variants
EN
European economic interest grouping – selected tax aspects
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedsiębiorcy z różnych krajów członkowskich mogą tworzyć wspólnie europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG), którego celem jest prowadzenie efektywnej współpracy transgranicznej pomiędzy członkami. W polskim systemie prawnym EZIG podobne jest do konstrukcji spółki jawnej (z pewnymi cechami spółki kapitałowej). Autor dokonał krótkiej charakterystyki prawnej zgrupowania na gruncie ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz polskiego prawa spółek handlowych. Celem artykułu jest przedstawienie aspektów podatkowych działania EZIG na gruncie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto analizie poddano zakres odpowiedzialności członków zgrupowania za zobowiązania podatkowe podmiotu. Zastosowano analityczną, logiczną i porównawczą metodę badawczą. W rezultacie przyjęto, że zgrupowanie co do zasady nie może być podatnikiem podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, zgrupowaniu może być nadany status czynnego podatnika VAT. Wpłaty dokonywane przez członków na rzecz EZIG nie uznaje się za dopłaty do spółki, pożyczkę czy depozyt nieprawidłowy (nie występuje PCC). Za zobowiązanie podatkowe zgrupowania odpowiada najpierw EZIG swoimi zasobami finansowymi, następnie zarząd zgrupowania i członkowie EZIG (subsydiarnie, całym majątkiem osobistym). Jako postulat de lege ferenda należy uznać potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie określenia statusu podatkowego tego podmiotu (czy ma być traktowany jak spółka cywilna).
EN
Entrepreneurs from different EU member states can create European grouping of economic interest aimed at effective cooperation among cross-border members. In the Polish legal system it is similar to an explicit company structure EEIG (with some characteristics of a capital company). The author has made a brief legal characteristics of the grouping on the basis of EU legislation and the Polish law of commercial companies. The purpose of this article is to present the tax aspects of the EEIG influencing the income tax, tax on goods and services and the tax on civil law transactions. In addition, Rafał Bernat 19 the responsibilities of the members of the grouping for the tax liability of the entity were analysed. Analytical, logical and comparative research methods were applied. As a result it was assumed that grouping cannot be commodities taxpayer or civil law transactions taxpayer. If an entrepreneur is engaged in business activities, the group can be awarded the status of active taxpayer of value added tax. Payments made by members for the benefit of EEIG shall not be regarded as aid to the company, loan or deposit. The grouping then the board of directors and finally the members of the EEIG with, all their personal property are financially liable. The need to implement legislative changes relating to the determination of the tax status of this entity should be considered as de lege ferenda postulate (whether it is to be treated as partnership or not).
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-582d2257-9878-4424-b281-0fcb52996dd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.