PL EN


2017 | 2/2017 (24), cz.1 | 68-79
Article title

Finansowanie wydatków sektora finansów publicznych w warunkach deficytu fiskalnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Financing the spending of the public finance sector in the case of a fiscal deficit
Year
Pages
68-79
Physical description
Dates
published
2017-10-10
Contributors
 • Katedra Skarbowości, Szkoła Główna Handlowa
References
 • Belka, M. (2014). Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej. Ekonomista, 2.
 • Buchanan., J.M. i Musgrave, R.A. (2005). Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Hansen, A.H. (1941). Fiscal Policy and Business Cycles. New York: W.W. Norton.
 • Hansen, A.H. (1947). Economic Policy and Full Employment. London: McGraw-Hill.
 • Keynes, J.M. (1985). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
 • w 2016 r. (2015). Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, grudzień.
 • Lakatos I. (1978). The Methodology of Scientific Research Programs. W: J. Wall i G. Currie (red.). New York–Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Malinowski, D. (2014). Skutki deficytu powodowanego finansowaniem oszczędnościami zagranicznymi. W: I. Zawiślińska (red.), Współczesne państwa a dług publiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Marczakowska-Proczka, J. (2015). System budżetowy. W: A. Alińska i B. Woźniak (red.), Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
 • Marczakowska-Proczka, J. (2016). Instrumenty polityki budżetowej w zarządzaniu gospodarką narodową. W: J. Osiński (red.), Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Nie o taki liberalizm chodziło, rozmowa D. Wielowieyskiej z J.K. Bieleckim (2014). Gazeta Wyborcza, 14 października. Pozyskano z: http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,141649,16804440, Nie_o_taki_liberalizm_ chodzilo.html (dostęp: 20.05 2017).
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Samojlik, B. (2006). System podatkowy – kierunki ewolucji. W: Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Spiegler, P. i Milberg, W. (2011). Methodenstreit 2011? Historical Perspective on the Contemporary Debate Over How to Reform Economics, NSSR Working Paper 06/2011, s. 1–43. Pobrano z: http://ciece.com.ar/ciece/wp-content/uploads/milberg-methodenstreit-2011.pdf (dostęp: 8.03.2017).
 • Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 2007–2015. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 26.10.2012 r., C326/47.
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 20009 Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.
 • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1947. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015–2018, program konwergencji. Aktualizacja 2015, Rada Ministrów, Warszawa 2015.
 • Wojtyna, A. (2013). Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji. Gospodarka Narodowa, 11–12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-582d5051-9313-4d2f-8c85-49b33ceeed67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.