PL EN


2015 | 6 | 2 | 119-124
Article title

Geopark jako obszar ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa górniczego i geologicznego

Content
Title variants
EN
Geopark as an Area of Conservation and Sustainable Use of Mining and Geological Heritage
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z założeń tworzenia i funkcjonowania geoparku jest ochrona dziedzictwa geologicznego i funkcjonowanie sieci geostanowisk. Interesujące przykłady zagospodarowania terenów pogórniczych pod potrzeby geoturystyki i edukacji geologicznej pochodzą z wielu krajów europejskich, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Portugalii. Wskazują one na wymierne korzyści wynikające z wdrażania projektów edukacyjnych aktywizujących społeczności lokalne. Proces ten wiąże się z budowaniem tożsamości regionalnej i identyfikacji mieszkańców z inicjatywą geoparku oraz działaniami planowanymi na jego terenie. Istotna jest również aktywizacja gospodarcza polegająca na tworzeniu i wspieraniu lokalnych inicjatyw biznesowych wykorzystujących i promujących dziedzictwo geologiczne i kulturowe geoparku. Artykuł uwzględnia problematykę włączenia społeczności lokalnej w proces decyzyjny poprzez wykorzystanie mechanizmów funkcjonowania i zarządzania geoparkiem.
EN
One of the objectives of the establishment and functioning of the geopark is the protection of geological heritage and operation of the network of geosites. Interesting examples of post-mining land use for the needs of geotourism and geological education come from many European countries, including UK, Germany and Portugal. They show the measurable benefits of the implementation of educational projects, activating communities. This process involves the building of regional identity and identity with the geopark initiative and the activities planned in their area. It is also important economical activity consisting in the creation and support of local business initiatives, harnessing and promoting geological and cultural heritage of the geopark. Article takes into account the problem of integration of local communities in decision-making through the use of mechanisms of operation and management of geopark.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
119-124
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Badera J., Kocoń P. (2014): Local Community Opinions Regarding the Socio-Environmental Aspects of Lignite Surface Mining: Experiences from Central Poland, „Energy Policy” t. LXVI.
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J. (2013): Studies of Mercury Content in Selected Coal Seams of the Upper Silesian Coal Basin, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi /Mineral Resources Management” t. IX, nr 4.
 • Lewicka E. (2010): Conditions of the Feldspathic Raw Materials Supply from Domestic and Foreign Sources in Poland, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi /Mineral Resources Management” t. XXVI, nr 4.
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009–2015 LGD „Perły Czarnej Nidy” (2009): wersja zaktualizowana 21.02.2013, http://www.perlycn.pl/dok/lsr/LSR (2.10.2014).
 • Migoń P. (2012): Geoturystyka, Warszawa.
 • Pawłowski A., Pawłowski L. (2008)” Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development” vol. 3, no 1.
 • Pawul M., Sobczyk W. (2010): Akceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych na przykładzie Jastrzębia Zdroju, [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Ustroń.
 • Poros M. (2011): Chęciny–Kielce Geopark – an Aspiring Projected Geopark (Poland), [w:] Geoparks: Learning from the Past – Buidling a Sustainable Future, Proceedings of the 9th European Geoparks Conference Lesvos Island, Greece.
 • Poros M., Sobczyk W. (2014): Kierunki rekultywacji terenów pogórniczych obszaru chęcińskokieleckiego w kontekście ich wykorzystania w aktywnej edukacji geologicznej, „Rocznik Ochrona Środowiska/Annual Set The Environment Protection” vol. 16.
 • Poros M., Sobczyk W., Sobczyk E.J. (2014): Model planowania rekultywacji terenów pogórniczych w świetle strategii funkcjonowania parku geologicznego, [w:] Total Logistic Management, XVIII konferencja logistyki stosowanej, Zakopane, 10–13 grudnia.
 • Sobczyk W., Poros M. (2014): Geoparks in Geological and Environmental Education, [w:] 10. medzinárodná vedecká konferencia. SCHOLA 2014, Zborník prispievkov.
 • Stala-Szlugaj K. (2013): Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50 MW w świetle obowiązujących standardów emisyjnych, „Rocznik Ochrona Środowiska/Annual Set The Environment Protection” vol. 15.
 • Torabi-Farsani N., Coelho C., Costa C., Neto de Carvalho C. (2012): Geoparks & Geotourism. New Approaches to Ssustainability for the 21st Century, Boca Raton, Florida.
 • Wawrzyniak S., Sobczyk W. (2009): Znaczenie rewitalizacji w lokalnym rozwoju gminy, [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Ustroń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-583049f3-f250-4435-8b93-c663d071ba83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.