PL EN


2016 | 1(18) |
Article title

Bezpieczeństwo uroczystości kościelnych

Authors
Content
Title variants
EN
Safety of liturgical ceremonies
Languages of publication
Abstracts
PL
Wszystkie zgromadzenia liturgiczne charakteryzują się spotkaniem dużej grupy osób w celu sprawowania kultu religijnego, który ma pogłębić wiarę, poszerzyć wiedzę religijną, wzmocnić poczucie duchowej wspólnoty wiernych. Przeważnie odbywają się one w wyznaczonych do tego miejscach: kościołach, kaplicach, domach parafialnych lub klasztorach. Jednakże niektóre święta liturgiczne obchodzone są poza świątyniami ze względu na tradycje, zwyczaje, przepisy liturgiczne lub niemożność pomieszczenia wiernych w kościołach czy sanktuariach. Do tej grupy zaliczane są między innymi: procesje, pielgrzymki do miejsc kultu, zgromadzenia przy pomnikach świętych czy kapliczkach, a także msze polowe. Przy organizacji tego typu uroczystości należy stosować, odpowiednio do sytuacji, szczególne środki ostrożności w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom maksimum bezpieczeństwa. Organizatorzy tych zgromadzeń korzystają z własnych służb porządkowych, a także z pomocy państwowych organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, tj. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, które działają w oparciu o własne przepisy, ustawy i zarządzenia mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wiernych. W niniejszym artykule zawarta została ogólna charakterystyka zasad organizacji imprez masowych, specyfika funkcjonowania Kościoła katolickiego w Polsce, uregulowania prawne dotyczące organizacji uroczystości kościelnych oraz opis imprez masowych o charakterze religijnym w Polsce.
EN
All the liturgical assemblies are characterized by a large group of people meeting in order to practice religious worship, which is to strengthen faith, broaden religious knowledge and reinforce the sense of spiritual community of believers. Mostly they are practiced in specially designated areas: churches, chapels, parish houses or monasteries. However, some liturgical ceremonies are celebrated outside the temples, because of the traditions, customs, liturgical norms or inability to have enough space for believers in churches or shrines. To this group they belong: processions, pilgrimages to places of worship, congregations by the statues of saints and shrines, as well as field masses. When organizing such celebrations there should be used, as appropriate, any special precautions to ensure maximum safety for all participants. The organizers of these gatherings use their own security forces, and with the help of civil service and institutions of internal security, ie. the police, fire brigade, ambulance services, which are based on their own rules, laws and regulations aimed at ensuring safety of the believers. This article contains general characteristic of principles of organizing mass events, the functioning of the Catholic Church in Poland, regulations concerning the organization of church ceremonies and description of the major events of a religious nature in Poland.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
ISSN 1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5833df22-af96-4cf8-974e-b5832c31ded1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.