PL EN


2019 | 29 | 4 | 141-153
Article title

Zdolność świadków do składania zeznań przed sądami kościelnymi

Content
Title variants
EN
Capacity of Witnesses to Testify Before Ecclesiastical Courts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ważnym środkiem dowodowym w procesach przed sądem kościelnym są świadkowie. Obowiązkiem świadków jest szczere i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy przedstawianie faktów. Tylko świadkowie prawdomówni przyczyniają się do poznania prawdy. Elementami potwierdzającymi prawdomówność świadków są: wrodzona skłonność mówienia prawdy, dobre świadectwo wiarygodności moralnej, odpowiedzialność kanoniczna za składanie fałszywych zeznań. Czynnikiem negatywnym w odniesieniu do prawdomówności jest skłonność do manipulacji i kłamstw, jak również chęć osiągnięcia własnych korzyści w zamian za fałszywe zeznania. W niniejszym artykule ukazane zostało znaczenie zeznań świadków w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, które toczą się przed sądami kościelnymi. Często prawdy o małżeństwie, jego nieważności, nie można udowodnić za pomocą dokumentu, wówczas osiągnięcie prawdy jest możliwe za pomocą zeznań świadków. Świadkowie wzywając imienia Boga przyrzekają mówić całą prawdę i tylko prawdę.
EN
Witnesses are a significant part of evidence in processes before ecclesiastical courts. They are obliged to present facts as truthfully as possible. Only these witnesses contribute to learning the truth. Elements supporting the truthfulness of witnesses are a natural habit of telling the truth, moral credibility, and liability for committing perjury. A negative factor for the truthfulness of witnesses is being of manipulative nature, having tendencies towards falsehood, as well as a willingness for obtaining something to their own advantage in return for perjury. This article presents the significance of witnesses’ testimony in the marriage nullity process before ecclesiastical courts. Proving the truth about a marriage and its nullity is often impossible via a document, therefore, it is witnesses testimony that allows learning the truth. Witnesses swear on the name of God to tell the truth and nothing but the truth.
Year
Volume
29
Issue
4
Pages
141-153
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Brzemia-Bonarek Aleksandra: Metody odkrycia prawdy procesowej przez sędziego w kanonicznym procesie małżeński, Analecta Cracoviensia 48 (2016), s. 313-329, doi: http://dx.doi.org/10.15633/acr.2029
 • Del Amo León: Dowody, [w:] Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, Kraków: Lex a Wolters Kluwer business 2011, s. 1147-1190.
 • Gajda Piotr M.: Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych uzupełnień i zmian. Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2008.
 • Grocholewski Zenon: Struktura etapu dowodowego procesu, [w:] Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi Z. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2000, s. 355-378.
 • Krzywkowska Justyna, Sztychmiler Ryszard: Adwokat w sprawach o nieważność małżeństwa. Rozwiązania ustawodawcze i ich stosowanie w sądach kościelnych (1983-2019), Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2018.
 • Myrcha Marian A.: Dowód ze świadków w procesie kanonicznym, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1936.
 • Pawluk Tadeusz: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV: Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olszyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 1990.
 • Pieronek Tadeusz: Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego, cz. I, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1970.
 • Sztychmiler Ryszard: Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2003.
 • Sztychmiler Ryszard: Rekwizycje sądowe, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 17 (2004), s. 63-82.
 • Wójcicki Rafał: Znaczenie świadectw kwalifikacyjnych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2014, s. 161-170.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-583c86d1-1b53-4b95-b9b9-e481efc1c3c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.