PL EN


2013 | 1 | 3 | 431-444
Article title

Zastosowanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkujących pasze

Content
Title variants
EN
Use of selected models of discrimination analysis in predicting the risk of bankruptcy of enterprises producing fodder
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Upadłości przedsiębiorstw stanowią znaczący problem w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarek narodowych. Stąd też prognozowanie upadłości staje się coraz ważniejszym, z ekonomicznego punktu widzenia, zagadnieniem. Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw produkujących pasze z punktu widzenia zagrożenia upadłością. Do oceny kondycji finansowej wykorzystano wybrane polskie modele analizy dyskryminacyjnej. Podstawowym kryterium doboru jednostek do badań były: główny obszar prowadzonej działalności produkcja pasz dla zwierząt (przynależność przedsiębiorstw do grupy 10.9 według PKD), forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zatrudniająca powyżej 50 osób oraz dostępność danych finansowych. Z badań wynika, że w dobrej sytuacji finansowej znajdowały się dwie duże spółki Cargill Polska i De Heus. Ocena kondycji finansowej za pomocą zastosowanych modeli wczesnego ostrzegania w przypadku średnich przedsiębiorstw nie była jednoznaczna.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
431-444
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, m.just@up.poznan.pl
References
 • Analizy rynkowe, Rynek pasz stan i perspektywy (wrzesień 2012), IERiGŻ PIB, Warszawa, nr. 32.
 • Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Baranowska-Skimina A. (2013), Upadłość firm w Polsce w 2012 r., www.egospodarka.pl, dostęp dnia 03.01.2013.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. (2007), Cykl środków pieniężnych i jego przydatność w określaniu płynności finansowej oraz sprawności działania przedsiębiorstwa, RN SERiA, Tom IX, Zeszyt 3, Kraków.
 • EMIS Emerging Markets Information Service, www.securities.com, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Florek J., Czerwińska-Kayzer D. (2012), Kształtowanie płynności finansowej i wypłacalności w przedsiębiorstwach produkujących pasze, ZN SGGW w Warszawie, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 97, Warszawa.
 • Gajdka J., Stos D. (1996), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Grzegorzewska E. (2008a)/ Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym, ZN SGGW w Warszawie, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 64, Warszawa.
 • Grzegorzewska E. (2008b), Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów europejskich, ZN SGGW w Warszawie, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 68, Warszawa.
 • Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, ZN AE w Poznaniu, Seria II, nr 153, Poznań.
 • Hamrol M., Chodakowski J. (2008), Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania operacyjne i decyzyjne", nr 3.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004), Upadłość przedsiębiorstwa model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji", nr 6.
 • Korol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2004), Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003, Teoria i praktyka, D. Appenzeller (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 • Produkcja wyrobów przemysłowych w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 • Raport Coface nt. upadłości firm w 2011 r., www.coface.pl, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535.
 • Wierzba D. (2000), Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych teoria i badania empiryczne, ZN WSE-I w Warszawie nr 8, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-583e6b1e-ff3a-443e-81b2-84d582fc237b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.