PL EN


2016 | 26 | 1 | 161-171
Article title

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. Akt K7/13

Authors
Title variants
EN
The gloss to the Constitutional Court’s Judgement of 8 july 2014, signature act K 7/13
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaprezentowana glosa dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w przedmiocie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń pracowniczych. Ich istota związana jest z jednej strony z elementem polityki motywacyjnej w celu efektywniejszych wyników w pracy, a z drugiej otrzymaniem przez pracownika przysporzenia o konkretnym wymiarze. Trybunał Konstytucyjny w swoim rozstrzygnięciu jednoznacznie wskazuje wszystkie obligatoryjne kryteria, które stanowią warunek sine qua non opodatkowania pracowniczych świadczeń nieodpłatnych. Po pierwsze, świadczenia nieodpłatne muszą zostać właściwie zinterpretowane i sklasyfikowane, jako te z zakresu stosunku pracy. Po drugie, pozapłacowe nieodpłatne świadczenia muszą spełnić kolejne przesłanki, na mocy których wystąpi opodatkowany przychód. Niniejsza glosa wraz z uwzględnieniem wcześniejszych uchwał NSA i innych orzeczeń w przedmiocie opodatkowania przychodu z tytułu pracowniczych świadczeń nieodpłatnych zasługuje na aprobatę.
Presented gloss refers to the Constitutional Court’s Judgement of 8 July 2014, signature act K 7/13, concerning the taxation of revenue from free of charge employee benefits. Their essence is associated with one hand with a policy of incentive to efficient performance at work, on the other increment received by an employee of a particular dimension. The Constitutional Court in its judgement clearly shows all the obligatory criteria as a condition sine qua non for the taxation of free of charge employee benefits. Firstly, the benefits need to be properly interpreted and classified as those from the scope of the employment relationship. Secondly, free non-wage benefits must fulfill additional conditions pursuant to which there is taxable income. This commentary taking into account the previous resolutions of the Supreme Administrative Court and other judgement relating to the taxation of income from free of non-wage employee benefits.
Year
Volume
26
Issue
1
Pages
161-171
Physical description
Contributors
References
  • Brzeziński Bogumił, Glosa do wyroku WSA z 4 maja 2005 r., I SA/Wr 23/05, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 90 (2007), nr 2, s. 107-110.
  • Grabarczyk Jarosław, Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  • Marciniuk Janusz, Podatek dochodowy od osób fizycznych, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58406099-f7cc-47c0-a88a-bced90b2ea5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.