PL EN


2017 | 1(32) | 305-317
Article title

Rola zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu organizacją

Content
Title variants
EN
Role of human resources in strategic management of an organization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Human nature is an essential part of complex social systems. Experience, norms, habits are the basis of existence of the organization. The existing procedures may be adjusted by human characteristics, which affect the subordination of formal structures. Specific actions should be focused on appropriate interpersonal relations. The progress of civilization has an impact on issues related to human resources management. It focuses on innovation and entrepreneurship. Future forces continuing efforts in the field of creativity in adapting to the existing organizational structures. Development of growth forms of organizations is complementary to strategic human resources management. It affects the course of such functions and activities of management as planning, inspiring, informing, control and many others. What is the strategic management of human resources? It a way of achieving the objectives of the organization. It involves formulating effective strategies. In Poland, many companies are still looking for their own identity. They use the experience of proven models. The organization must choose the strategy model, which will be the best and will bring the expected results.
PL
Natura ludzka jest podstawowym elementem skomplikowanych systemów społecznych. Doświadczenie, normy, przyzwyczajenia stanowią podstawę egzystencji organizacji. Obowiązujące procedury mogą być korygowane przez cechy człowieka, które mają wpływ na podporządkowanie struktur formalnych. Właściwe działania powinny być skoncentrowane na odpowiednich relacjach interpersonalnych. Postęp cywilizacyjny ma wpływ na problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Koncentruje się on na innowacyjności i przedsiębiorczości człowieka. Przyszłość wymusza nieustanne działania w zakresie kreatywności w dostosowaniu do istniejących struktur organizacyjnych. Konstruowanie form wzrostu organizacji jest uzupełnieniem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Decyduje ona o przebiegu takich funkcji i działań zarządzania, jak planowanie, inspirowanie, informowanie, kontrolowanie i wiele innych. Czym jest strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi? To schemat postępowania dla osiągnięcia celów organizacji. Polega na formułowaniu skutecznych strategii. W Polsce wiele firm ciągle poszukuje własnej tożsamości. Wykorzystują one do- świadczenia sprawdzonych modeli postępowania. Organizacja musi wybrać ten model strategii, który będzie najlepszy i przyniesie oczekiwane efekty.
Year
Issue
Pages
305-317
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, a.szejniuk@gmail.com
References
 • Domański, Z. (2014). Zarządzanie wiedzą w organizacji, „Journal of Modern Science” Nr 3/22. ISSN 1734-2031.
 • Edvison, L., Malome, M.S. (2001). Kapitał intelektualny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13509-3.
 • Hendry, Ch. (1995). Human resource management. A strategic approach to employment, Oxford: Butterworth Company Minneapolis-St. Paul.
 • Lipka, A. (2000). Strategie personalne firmy, Kraków: PSB. ISBN 83-7230-037-2. Lundy, O., Cowling, A. (2000). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-10-8.
 • Mello, J.A. (2002). Strategic human resource management, Ohio: South Western College Publishing Cincinati Ohio. ISBN 9781285426792.
 • Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 832081412X.
 • Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWN. ISBN 83-208-1662-9.
 • Purcell, J. (2001). The meaning of strategy in human resource management. W: Human Resource Menagement A Critical Text, Thomson Learnig London. ISBN 978- 1861526052.
 • Szejniuk, A. (2015). Controlling personalny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, „Journal of Modern Science” Nr 2/25. ISSN 1734-2031.
 • Szejniuk, A. (2014). Równowaga – praca – życie osobiste, „Journal of Modern Science” Nr 2/21. ISSN 1734-2031.
 • Szejniuk, A. (2016). Wiedza postawą funkcjonowania organizacji w kontekście dobrych praktyk, „Journal of Modern Science” Nr 4/34, s. 201.
 • Ulrich, D. (1998). A new mandate for human resource, „Harvard Business Review” January – February. ISSN 0017-8012.
 • Ulrich, D. (1997). Human resource champions, Harvard Busines School Press, Boston, Mass. ISSN 0017-8012.
 • Wawrzyniak, B. (2001). Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsię- biorstwie. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Łódz, PPPK Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-584821a0-034e-4450-a7cf-da15053e2df4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.