PL EN


2015 | 16 | 4 | 7-23
Article title

EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA GOSPODARSTW MLECZNYCH W POLSCE – ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA POMOCĄ DEA I BSFA

Content
Title variants
EN
TECHNICAL EFFICIENCY OF POLISH DAIRY FARMS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF DEA AND BSFA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy było porównanie wyników dotyczących efektywności technicznej (TE) gospodarstw mlecznych w Polsce w latach 2004-2011, otrzymanych za pomocą metody analizy otoczki danych (DEA) oraz bayesowskiej stochastycznej analizy granicznej (BSFA). Średnia TE w DEA wynosi 0,6, a w BSFA 0,88. Średnia wartość współczynnika korelacji rang Spearmana dla efektywności gospodarstw wynosi 0,47, co wskazuje na nieznaczną zbieżność wyników z obu metod. W DEA część gospodarstw ma malejące korzyści skali. Natomiast w BSFA stwierdzono, że wszystkie gospodarstwa charakteryzują się rosnącymi korzyściami skali.
EN
"The main aim of this paper was to compare the technical efficiency scores of Polish dairy farms in the period 2004 – 2011 derived from Data Envelopment Analysis (DEA) and Bayesian Stochastic Frontier Analysis (BSFA). The mean of technical efficiency score obtained from DEA is 0.6 while from BSFA is 0.88. The Spearman’s correlation coefficient, which equals 0.47, indicates a little resemblance between efficiency measures obtained from both methods. DEA shows that a part of the farms operate under decreasing returns to scale RTS, whereas BSFA indicates that all of the farms have increasing RTS."
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
7-23
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
author
References
 • Aigner D., Lovell C., Schmidt P. (1977) Formulation and estimation of stochastic frontier models, Journal of Econometrics, Vol. 6, pp. 21 – 37.
 • Banker R., Charnes A., Cooper W. (1984) Some models for estimating technical and scale inefficiencies in DEA, Management Science, Vol. 30 (9), pp. 1078 – 1091.
 • Bezat A. (2011) Zastosowanie metody DEA w analizie efektywności przedsiębiorstw rolniczych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, Vol. 545, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Broeck van den J., Koop G., Osiewalski J., Steel M. F. J. (1994) Stochastic frontier models: A Bayesian perspective, Journal of Econometrics, Vol. 61, pp. 273 – 303.
 • Brümmer B., Glauben T., Thijssen G. (2002) Decomposition of Productivity Growth Using Distance Functions: The Case of Dairy Farms in Three European Countries, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 84, pp. 628 – 644.
 • Charnes A., Cooper W., Rhodes E. (1978) Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, Vol. 2 (6), pp. 429 – 444.
 • Christensen L.R., Jorgenson D., Lau L. (1973) Transcendental Logarithmic Production Frontiers, Review of Economics and Statistics, Vol. 55 (1), pp. 28 – 45.
 • Czekaj T. (2008) Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 316 (3), str. 31 – 44.
 • Czekaj T.G. (2013) Measuring the Technical Efficiency of Farms Producing Environmental Output, Parametric and Semiparametric Estimation of Multi-output Stochastic Ray Production Frontiers, Department of Food and Resource Economics (IFRO), University of Copenhagen, Working Paper No 21/2013.
 • Farrell J. (1957) The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society Series A, Vol. 120 (3), pp. 253 – 290.
 • Gorton M., Davidova S. (2004) Farm Productivity and Efficiency in the CEE Applicant Countries: a Synthesis of Results, Agricultural Economics, Vol. 30, pp. 1 – 6.
 • Griffin J. E., Steel M. F. J. (2007) Bayesian stochastic frontier analysis using WinBUGS, Journal of Productivity Analysis, Vol. 27 (3), pp. 163 – 176.
 • Kagan A., Góral J., Kulawik J. (2010) Efektywność techniczna przy zastosowaniu metody DEA [w:] Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, IERiGŻ, Warszawa, str. 180 – 239.
 • Koop G., Osiewalski J., Steel M. F. J. (1997) Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects: Hospital Cost Frontiers, Journal of Econometrics, Vol. 76, pp. 77 –105.
 • Kukuła K. (red.) (2011) Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa.
 • Kumbhakar S., Lovell C. (2000) Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Latruffe L., Balcombe K., Davidova S. (2008) Productivity Change in Polish Agriculture: an Application of a Bootstrap Procedure to Malmquist Indices, Post-Communist Economies, Vol. 20 (4), pp. 449 – 460.
 • Latruffe L., Balcombe K., Davidova S. Zawalinska K. (2004) Determinants
 • of Technical Efficiency of Crop and Livestock Farms in Poland, Applied Economics, Vol. 36, pp. 1255 – 1263.
 • Latruffe L., Balcombe K., Davidova S., Zawalinska K. (2005) Technical and Scale Efficiency of Crop and Livestock Farms in Poland: Does Specialization Matter?, Agricultural Economics, Vol. 32, pp. 281 – 296.
 • Lovell C. (1996) Applying Efficiency Measurement Techniques to the Measurement of Productivity Change, Journal of Productivity Analysis, Vol. 7 (2-3), pp. 329 – 340.
 • Marzec J., Osiewalski J. (2008) Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches, Bank i Kredyt, Vol. 39 (9), pp. 29 – 43.
 • Marzec J., Pisulewski A. (2013 a) Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004 – 2011, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 30, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, str. 255 – 271.
 • Marzec J., Pisulewski A. (2013b) Technical efficiency measurement of dairy farms in Poland: an application of bayesian VED model, Metody Ilościowe
 • w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 14 (2), SGGW, Warszawa, pp. 78 – 88.
 • Marzec J., Pisulewski A. (2014) Mikroekonometryczna analiza technologii gospodarstw mlecznych w Polsce – podejście bayesowskie, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 30, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, str. 89 – 104.
 • Marzec J., Pisulewski A. (2015) Analiza działalności ekonomicznej gospodarstw mlecznych w Polsce - wyniki na podstawie krótkookresowej funkcji kosztu, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, w druku.
 • Meeusen W., van den Broeck J. (1977) Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error, International Economic Review, Vol. 18 (2), pp. 435 – 444.
 • Munroe D. K. (2001) Economic Efficiency in Polish Peasant Farming: An International Perspective, Regional Studies, Vol. 35, pp. 461 – 471.
 • Osiewalski J., Steel M.F.J. (1998) Numerical tools for the Bayesian analysis of stochastic frontier models, Journal of Productivity Analysis, Vol. 10 (1), pp. 103 – 117.
 • Prędki A. (2012) Geneza zbiorów możliwości produkcyjnych wykorzystywanych w DEA, [w:] Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Teoria-Modele. (red. W. Jurek), Zeszyty Naukowe UEP nr 241, str. 126 – 137.
 • Prędki A. (2015) Analiza kosztowa polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA oraz porównanie z wynikami uzyskanymi przy użyciu stochastycznej granicznej funkcji kosztu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 386, w druku.
 • Rusielik R. (2002) Pomiar efektywności produkcji mleka z wykorzystaniem metody DEA, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 941, t. 2, str. 286 – 292.
 • Rusielik R. (2012) Efektywność produkcji mleka i żywca wołowego w latach 2006 – 2010 [w:] Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego (red. M. Świtłyk, W. Ziętara), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 • Rusielik R., Świtłyk M. (2009) Zmiany efektywności technicznej rolnictwa
 • w Polsce w latach 1998 – 2006, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Vol. 96 (3), str. 20 – 27.
 • Smędzik K. (2010) Problem skali produkcji w różnych typach indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr XII/3, str. 343 – 348.
 • Smędzik K. (2012) Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw Polskiego FADN z powiatu gostyńskiego), Journal of Agribusiness and Rural Development, Vol. 25 (3), str. 241 – 250.
 • Świtłyk M. (1999) Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarstw rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, str. 28 – 41.
 • Świtłyk M. (2011) Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998 – 2009, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, str. 59 – 75.
 • Welfe A., Brzeszczyński J., Majsterek M. (2002) Słownik terminów metod ilościowych, PWE, Warszawa.
 • Ziółkowska J. (2008) Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, Studia i Monografie, Vol. 140, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • Zyl van J., Miller B. R., Parker A. (1996) Agrarian Structure in Poland. The Myth of Large-Farm Superiority, Policy Research Working Paper No. 1596, The World Bank, Washington, DC.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58496c04-120e-4034-bc8b-cd2c8d061f49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.