PL EN


2014 | 201 | 379-392
Article title

Polityka rachunkowości w zakresie nieruchomości inwestycyjnych

Content
Title variants
EN
Accounting Policy in Regard to Investment Properties
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A company is in possession of instruments that frequently allow it to shape contents of financial statements independently from real life processes. These instruments arise from the right to choose between two or more solutions allowed by balance sheet saw, to a given accounting problem. The object, which allows for use of such alternative solution, is real estate. Growing interest of entrepreneurs in real estate market exposed novel functions of realty. Profitability as well as location emerged as important factors, besides purely utilitarian function of real estate, enabling it to become an investment opportunity.
Year
Volume
201
Pages
379-392
Physical description
Contributors
References
 • Accounting Principles Board, Opinion 22, Disclosure of Accounting Policies, April 1972, par. 6.
 • Bednarski D., Gałązka D., Hudziak B., Kędzia P., Maślanko G., Ratajczak M., Śmigórski R., Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości, ODDK, Gdańsk 2004.
 • Florczak M., Polityka rachunkowości a polityka podatkowa przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, w: Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Nauka i praktyka. Materiały konferencyjne, część 1, AE w Katowicach, Katowice 1997.
 • Gierusz J., Dylematy wyceny inwestycji w nieruchomości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 53 (109).
 • Glautier M., Underdown B., Accounting Theory and Practice, Pitman Publishing, London 1997.
 • Gmytrasiewicz M., Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2002.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Kumor I., Zasady wyceny i prezentacji inwestycji w aktywa niefinansowe. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, tom II, Analiza standardów rachunkowości, red. Z. Messner, AE w Katowicach, Katowice 2006.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część A, IFRS Foundation, London 2011.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów". Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (tekst jednolity z późn. zm.).
 • Sawicki K., Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, EKSPERT, Wrocław 2001.
 • Sieben G., Matschke M.J., Konig E., Bilanzpolitik, HWR, Stuttgart 1981.
 • Tkocz-Wolny K., Ewidencyjne aspekty w zakresie nieruchomości inwestycyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 5 (712).
 • Tkocz-Wolny K., Problemy szczególne ujęcia i wyceny nieruchomości inwestycyjnych w rachunkowości, w: Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330, 613.
 • Weber J., Cebrowska T., Kufel M., Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów, Bielsko-Biała 1993.
 • Wohe G., Die Handles - und Steuerbilanz, München 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58498de7-bbf0-401d-926a-a9c87850522d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.