PL EN


2019 | 33 | 133-149
Article title

Duszpasterstwo polonijne Kościoła rzymskokatolickiego w ostatnim programie rządowym PRL

Content
Title variants
EN
Polish Pastoral Work of the Roman Catholic Church in the Last Government Programme of the PRP
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ładze partyjno-rządowe w ostatnim programie PRL przewidzianym na lata 1986–1990 wytyczyły kierunki oddziaływań państwa na Polonię. Niniejszy arty- kuł przybliża ów program, który opracowała Międzyresortowa Komisja do spraw Polonii. W pierwszej części tekstu autorka zdefiniowała podstawowe pojęcia oraz przedstawiła dotychczasowy stan badań nad duszpasterstwem polonijnym w PRL, w drugiej omówiła założenia programu rządowego PRL odnośnie do duszpasterstwa polonijnego. Na końcu przywołała oceny władz partyjno-rządowych co do realizacji przyjętego programu. Podstawę źródłową opracowania stanowią przede wszystkim zespoły akt Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Urzędu do spraw Wyznań przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
EN
I n the last programme of the PRP for the years 1986–1990, the party and govern- ment authorities set directions for the state influencing the Polish diaspora. This article discusses the programme prepared by the Inter-ministerial Committee for the Polish Diaspora. The author defines the basic terms and presents the current status of research on Polish pastoral work in the PRP in the first part of the article, while the second is devoted to the assumptions of the government programme of the PRP with regard to Polish pastoral work. To summarize, she refers to the assessments of the programme implementation by the party and government authorities. The artic - le is based above all on files from the Foreign Department of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party and of the Office for Religious Denominations stored in the New Files Archive in Warsaw.
Contributors
 • Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
References
 • Babiński G., Polonia, emigracja i Polacy w świecie [w:] Wielka encyklopedia PWN, t. 21, Warszawa 2004.
 • Brudzisz M., Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Założenie misji i przewodnik po zespołach, Kraków–Lublin 2015.
 • Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Papieski Uniwersytet Urbaniański. Rzym 17 –18 października 2002, red. A. Judycka, Z.A. Judycki, Toruń 2002.
 • Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945–2005, red. S. Bober, S. Budyn, przeł. A. Bedrunka i in., Lublin–Hannover 2006.
 • Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 1–5, red. D. Bartkowiak, K. Dopierała, Toruń 2003.
 • Gigilewicz E., Polonia [w:] Encyklopedia „białych plam”, t. 14, Radom 2004.
 • Gigilewicz E., Polonia [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011.
 • Gigilewicz E., Problematyka polonijna w „Encyklopedii Katolickiej” [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin–Sokołów Małopolski 2015.
 • Gigilewicz W., Polonia w sieci [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin–Sokołów Małopolski 2015.
 • Judycki Z.A., Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny , t. 1, Kielce 2008.
 • Kołodziej B., Biskupi polscy w trosce o polskich emigrantów, „Studia Prymasowskie” 2008, t. 2.
 • Kołodziej B., Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003.
 • Krawczyk M., Organy partyjno-państwowe odpowiedzialne za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie” 2011, nr 89.
 • Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014.
 • Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków. Materiały III Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Rzym 25–26 września 1998, red. A. Judycka, Z.A. Judycki, Lublin 1998.
 • Łatka R., Kościół katolicki w latach przełomu (1987–1989), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2019, nr 33.
 • Nadolny A., Polskie duszpasterstwo w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945–2001, Toruń 2004.
 • Nir R., Archiwalia Polskiej Misji Katolickiej w Indiach, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1995, t. 64.
 • Nir R., Polonijne czasopisma religijne [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011.
 • Nir R., Szkice z dziejów Polonii, Orchard Lake 1990.
 • Nir R., Źródła do historii Polonii, Orchard Lake 1982.
 • Nir R., Źródła w Archiwum w Orchard Lake do historii polskich parafii w USA, Orchard Lake 1981.
 • Nitschke B., Działalność Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” wobec polskiej emigracji w latach 1955–1970, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2012, t. 19.
 • Obchody Millenium na uchodźstwie w 50. rocznicę, red. R. Łatka, J. Żaryn, Warszawa 2016.
 • Ośrodki duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii, red. J. Wołczański, Lublin 2000.
 • Plewko J., Kronika 30-lecia Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1972–2002, Lublin 2002.
 • Polacy w świecie. Kwartalnik biograficzny , red. Z.A. Judycki, Paryż 1992–2000.
 • Romejko A., Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Toruń 2002.
 • Szymański J., Duszpasterstwo polonijne – próba definicji [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin–Sokołów Małopolski 2015.
 • Szymański J., Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny , t. 1, Lublin–Kolbuszowa 2010; t. 2, Lublin 2011.
 • Szymański J., Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2007, „Studia Polonijne” 2008, t. 29.
 • Szymański J., Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2009, „Studia Polonijne” 2010, t. 31.
 • Szymański J., Opieka duszpasterska nad Polakami w Finlandii, „Studia Polonijne” 2010, t. 31.
 • Szymański J., Opieka duszpasterska nad Polakami w Szwecji, „Studia Polonijne” 2008, t. 29.
 • Szymański J., Polacy w Belgii. Wczoraj i dziś, „Summarium” 2006, R. 35.
 • Szymański J., Polonijne duszpasterstwo [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011.
 • Szymański J., Polonijne organizacje [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011.
 • Szymański J., Polska Misja Katolicka [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011.
 • Szymański J., Skala oddziaływań władz państwowych PRL wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych zaangażowanych w duszpasterstwie polonijnym w latach siedemdziesiątych XX w., „Przegląd Kalwaryjski” 2009, nr 13.
 • Towarzystwo Chrystusowe w Ameryce Południowej. 1958–1988, oprac. B. Kołodziej, Curitiba 1989.
 • Walewander E., Badania nad Polakami na Wschodzie w Instytucie Polonijnym KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1998, t. 69.
 • Walewander E., O roli Kościoła w rozwoju polskości poza Polską, „Cywilizacja. O religii, nauce, moralności i sztuce” 2010, nr 32.
 • Walewander E., Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, Lublin 2000.
 • Walkusz J., Zaangażowanie wiernych w życiu polonijnej parafii w London, Ontario (Kanada), „Nasza Przeszłość” 2007, t. 108.
 • Wiśniewska J., Służebniczki śląskie wśród Polonii kanadyjskiej w Edmonton (1972–1989), „Studia Polonijne” 2013, t. 34.
 • Wołczański J., Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL a zagadnienia Kościoła katolickiego i Polaków na Wschodzie, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1994, nr 1/2.
 • Zamiatała D., Duszpasterstwo polonijne w latach 1945–1989 w dokumentach Urzędu
 • do Spraw Wyznań – rekonesans po zasobie archiwalnym Archiwum Akt Nowych w Warszawie [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin–Sokołów Małopolski 2015.
 • Zamiatała D., Duszpasterstwo polonijne w polityce władz wyznaniowych PRL wobec Polonii w latach siedemdziesiątych, „Studia Polonijne” 2006, t. 27.
 • Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, t. 2: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012.
 • Zieliński Z., Educatrix et Advocata. Wychowawca i obrońca. Miejsce Kościoła w dziejach narodu. Studia i szkice, Lublin 2015.
 • Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2002, Radom 2003.
 • Zieliński Z., Bober S., Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009.
 • Zych S., Działalność naukowa Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2015, „Studia Polonijne” 2016, t. 37.
 • Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5861da05-ecb1-47f6-a063-e0d03b496042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.