PL EN


2014 | 5 | 1 |
Article title

Szkolna Kasa Oszczędności jako wzrost świadomości finansowej u najmłodszych

Content
Title variants
EN
School-based Savings Programmes as a method of raising financial awareness in children
Languages of publication
Abstracts
PL
Oszczędzanie pieniędzy oraz planowanie wydatków dotyczy każdego z nas. Jednymi z najbardziej znanych sposobów odkładania pieniędzy jest korzystanie z konta lub tradycyjnej skarbonki ,,świnki”- nie tylko to ostatnie bliskie jest najmłodszym. Od dawna znane są nam Szkolne Kasy Oszczędności, posiadanie niegdyś książeczki oszczędnościowej a dziś konta jest ukłonem w stronę dzieci. Samej umiejętności oraz nawyku odkładania pieniędzy staramy się wpoić już najmłodszym. Bank wychodzi temu naprzeciw, stąd kontynuowanie i ciągłe udoskonalanie Szkolnej Kasy Oszczędności. W pierwszej części artykułu skupiono się na pojęciu Szkolnej Kasy Oszczędności. Została poruszona kwestia ewoluowania książeczki oszczędnościowej w konto internetowe, a co za tym idzie opisane zostały funkcje i możliwości takiego rachunku. W artykule zamieszczono prowadzenie i obsługę rachunków SKO oraz jego regulamin. Na końcu umieszczony został skrócony wynik ankiety przeprowadzonej w szkole w Starych Juchach. Otrzymany wynik miał ocenić świadomość najmłodszych w kwestii oszczędzania i samego konta SKO.
EN
Saving money and budgeting concerns every one of us. One of the most famous ways of depositing money is the use of an account or a traditional piggy bank. Not only the last option is close to the youngest. It has long been known School-based Savings Programmes (SSP). We try to instill in the youngest ability and habit of depositing money. Bank goes out to meet the needs and continually improve the SSP. The first part of the article focuses on the notion of SSP. It was raised matter of passbook evolution into an online account, and thus describes the functions and capabilities of such an account. The article describes the operation and maintenance of accounts, SSP and its rules. At the end of the article, condensed results of a survey conducted at the school in Stare Juchy were placed. The result was to assess the awareness of the youngest in terms of saving and School-based Savings Programmes.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58644db2-cbdd-4807-9820-3055fcba86c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.