PL EN


2015 | 64 | 123-140
Article title

За интермоделите в словообразуването на неоло- гичните феминални имена в българския език

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
On foreign models in the derivation of neologisms for persons of female gender in Bulgarian
Languages of publication
BG
Abstracts
EN
This article discusses the derivational morphology of Bulgarian nominal neologisms for persons of female gender, which are constructed either by combining forms or as compounds, in adjectival phrases. The combining forms have an abstract or concrete meaning and are termed prefixoids and radixoids respectively, whereas the compounds consist of ‘a noun + the head noun’ or ‘an acronym + the head noun’ structures and are termed syntactic compounds. Although these nouns are formed according to patterns that existed in Bulgarian even before 1989, their number is now considerably on the increase due to the influence from English.
Year
Volume
64
Pages
123-140
Physical description
Document type
artykuł naukowy
Contributors
 • Bułgarska Akademia Nauk
References
 • Аврамова Цв., 1997, За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език, „Съпоставително езикознание”, № 3.
 • Аврамова Цв., 1998, Наблюдения върху някои словообразувателни тенденции в езика на българските медии след 1989 г., [в:] Медиите и езикът им/ни, ред. И. Ликоманова и др., София.
 • Аврамова Цв., 2003а, Словообразувателни тенденции при съществителните имена в българския и чешкия език в края на ХХ век, София.
 • Аврамова Цв., 2003б, Субстантивните композитуми в българския и чешкия език в края на ХХ век от гледна точка на езиковата типология, [в:] Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století), red. A. Rangelova, Z. Tichá, Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.
 • Аврамова Цв., Осенова П., 2003, Отново по въпроса за границата между сложна дума и словосъчетание (през призмата на най-новата българска лексика), „Български език”, № 1.
 • Балтова Ю., 1971, За границата между сложна дума и словосъчетание, „Български език”, № 2–3.
 • Балтова Ю., 1985, Двусъставни субстантивни конструкции в съвременния български книжовен език, „Известия на Института за български език”, т. 26.
 • Балтова Ю., 2010, О словообразовательной и лексической интерпретации некоторых интернационализмов в славянских языках, [в:] Новые явления в славянском словообразовании: система и функционирование, ред. Е. Петрухина, Москва.
 • Балтова Ю., 2012, За езиковата интерпретация и правописа на някои неологизми в съвременния български книжовен език, [в:] Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова, ред. Д. Благоева и др., София.
 • Бонджолова В., 2007, Графичните оказионализми в медиите и рекламата, „Трудове на Великотърновския университет «Св. св. Кирил и Методий»”, кн. 2: Езикознание, т. 34.
 • Валтер Х., 2010, Miscellanea зa новите англицизми в българския и немския език като лексиколожки, лексикографски и транслационен проблем, [в:] Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова, ред. Л. Крумова-Цветкова, София.
 • Валтер Х., 2011, Размисли за новите български „съставни названия“ с англицизми и лексикографията, [в:] Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник, ред. Ст. Буров и др, Велико Търново.
 • Вачкова К., 1999, За съотношението между социолингвистически и типологически фактори, [в:] Проблеми на социолингвистиката, т. 6: Езикът и съвременността. Доклади от VI международна конференция по социолингвистика. Шумен, 26-29 септември 1997, състав. М. Виденов и др., София.
 • Вачков В., Вачкова К., 1998, Словообразуване и аналитизъм. Типологична обусловеност на някои словообразувателни процеси в съвременния български език, (в:) Славянска филология. Том 22. София.
 • Вачков В., Вачкова К., 1999–2000, Европрилагателни: възникване, строеж и правопис, „Български език”, № 4–5.
 • Георгиева Е., 1967, Сложни съществителни в съвременния български книжовен език (с оглед предимно на по-нови образци), „Известия на Института за български език”, т. 13.
 • Георгиева Е., 1999–2000, За някои активизирани словообразувателни модели в съвременния български език, „Български език”, № 4–5.
 • Георгиева Цв., 2013, Иновационни процеси в българската именна префиксация, София.
 • Гладкова Х., 2006, Интернационализацията в миналото и днес (върху речника на чуждите думи в българския език на Стефан Младенов), [в:] Националният език в условията на чужди влияния и глобализация, ред. Е. Пернишка и др., София.
 • Зидарова В., 2006, Динамика и актуални тенденции в съвременната българска лексикална система, [в:] Класика и авангард, ред. Св. Каролев и др., София.
 • Зидарова В., 2014, Словообразувателни похвати при оказионализмите в съвременната българска преса, [в:] Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки, ред. Л. Перчеклийски, Благоевград.
 • Йорданова Л., 1977, За лексико-морфемите и ролята им в структурната организация на абревиатурното образувание, „Български език”, № 5.
 • Йорданова Л., 1980, Новите думи в съвременния български език, София.
 • Йорданова Л., 1993, Езикът на промяната, София.
 • Ковачева М., 2006, За повишената активност на образувания от типа ФБР агент и фешън творение от гледна точка на езиковия контакт, [в:] Националният език в условията на чужди влияния и глобализация, ред. Е. Пернишка и др., София.
 • Коларова М., 2006, Някои нови словообразувателни модели в българския език, стимулирани от процеса на композиция в английски, [в:] Националният език в условията на чужди влияния и глобализация, ред. Е. Пернишка и др., София.
 • Колковска С., 2003, Тенденции в композитообразуването с афиксоиди в българския език (в съпоставка с чешкия език) през 90-те год. на ХХ в., [в:] Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století), red. A. Rangelova, Z. Tichá, Praha. Ústav pro йazyk český Akademie věd České republiky.
 • Колковска С., 2012, Лексикални неологизми в българския език, възникнали чрез отсичане, (в:) Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, eds. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová, Praha.
 • Лексикология 2013: Крумова-Цветкова Л., Благоева Д., Колковска С., Пернишка Е., Божилова М., Българска лексикология и фразеология, т. 1: Българска лексикология, ред. Е. Пернишка и др., София.
 • Ликоманова И., 2005, Езиковата икономия в южнославянските езици (български, сръбски, хърватски, македонски и словенски, [в:] Littera scripta manet – сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева, състав. Юл. Стоянова и др., София.
 • Ликоманова И., 2010, Европейското в езика ни днес, „Език и литература”, № 3–4.
 • Мартинцова О., Вачкова К., 1992, Из чешката и българската неология, „Съпоставително езикознание”, № 2.
 • Мурдаров Вл., 1980а, За езиковата дискомода, „Български език”, № 1.
 • Мурдаров Вл., 1980б, Несвойствена форма на някои сложни думи в българския език, „Български език”, № 5.
 • Мурдаров Вл., 1983, Съвременни словообразователни процеси, София.
 • Мурдаров Вл., 2008, За правописа на новите сложни думи и съставни наименования, [в:] Български език и литература, № 2. [http://liternet.bg/publish22/vl_murdarov/za_pravopisa.htm].
 • Нишева Б., 2001, Неографското представяне на постпозитивните словообразувателни компоненти в българския и чешкия език (с оглед на съвременната лексикална динамика), [в:] Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. Сборник студии и статии, ред. Д. Благоева и др., София.
 • Пернишка Е., 1999, Системно и антисистемно в българските лексикални неологизми, „Slavia”, № 1.
 • Петрухина Е., 2010, Возможности, функции и конкуренты словопроизводства в современном русском языке, [в:] Новые явления в славянском словообразовании: система и функционирование, ред. Е. Петрухина, Москва.
 • Попов К., 1963, Съвременен български език. Синтаксис, София.
 • Радева В., 2004, Традиция и иновационност в съвременните словообразувателни процеси, [в:] Българистични студии, състав. Й. Холевич и др., София.
 • Радева В., 1991, Словообразуването в българския книжовен език, София.
 • Розенталь Д., Теленкова М., 1976, Словарь-справочник лингвистических терминов, Москва.
 • Стоичкова Л., 2003, Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език, Велико Търново.
 • Стоянова Л., 1994, Проблеми на езиковата динамика в съвременния словашки, чешки и български книжовни езици, [в:] Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения, ред. Ст. Георгиев, Велико Търново.
 • Официален правописен речник на българския език, София: Просвета, 2012.
 • Речник на българския език, ред. К. Чолакова, София: Издателство на БАН ; Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1977–.
 • Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първото десетилетие на XXI в.), София: Наука и изкуство, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-586defef-e2a0-4e19-b3c3-f17aae1fdb33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.