PL EN


2013 | 34 | 247-254
Article title

Kreatywne partnerstwa szansą na ograniczenie problemów obszarów peryferyjnych – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Creative Partnerships as a Chance to Limit Problems of Peripherals Areas – a Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu skoncentrowano się na kreatywnych partnerstwach traktując je jako zaa-wansowane rozwiązanie instytucjonalne mogące aktywnie uczestniczyć w procesie dynamizo-wania rozwoju obszarów peryferyjnych. W Polsce za regiony peryferyjne uznaje się obszar pięciu województw Polski Wschodniej zaliczanych do najbiedniejszych w Unii Europejskiej. Istniejący w nich zasób kapitału ludzkiego można traktować jako potencjalne źródło inicjatyw partnerskich między podmiotami reprezentującymi różne sektory i branże. Kwestia możliwości ograniczania problemów i zarazem kreowania rozwoju regionu uznawanego za peryferyjny z wykorzystaniem partnerskiego współdziałania jest przedmiotem niniejszego opracowania. W celu zobrazowania podjętego problemu wykorzystano studium przypadku Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej (PKEO).
EN
The paper is focused on creative partnerships treating them as an advanced institutional solution that can actively take part in a process of dynamizing development of peripheral areas. In Poland as a peripheral regions are perceived the area of five voivodeships of Eastern Poland that are the poorest ones in European Union. The human capital resources existing in the regions can be treated as a potential source for partnership initiatives between subjects representing different sectors and branches. The possibilities to limit problems and simultaneously create development of a region considered as peripheral with the usage of partnership cooperation constitute subject of the study. To describe the discussed problem there was used a case study of Podkarpacki Renewable Energy Cluster.
Year
Issue
34
Pages
247-254
Physical description
Contributors
 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Adamowicz M., 2005, Dyfuzja innowacji jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych [w:] Zarządzanie wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, red. M. Adamowicz, Prace Naukowe nr 35, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania, 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/ Benchmarking_klastrow/Benchmarking_klastrow_w_Polsce_2010.pdf (dostęp 2.06. 2012).
 • Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Lei-sure and Everyday Life, Basic Books.
 • http://energia.rzeszow.pl/.
 • Jak rozwijać klaster – praktyczny przewodnik, Raport przygotowany dla Departamentu Handlu i Przemysłu oraz angielskich Regionalnych Agencji Rozwoju (RDAs) przez firmę Ecotec Research & Consulting: http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/ Jak_rozwijac_klaster_pol.pd (dostęp 20.07.2012).
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-szawa.
 • Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej, 2012, PARP, Warszawa, http://www.parp. gov.pl/files/74/81/545/15606.pdf (dostęp 8.05.2013).
 • Sosnowska A., Łobejko S., 2009, Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu [w:] Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa.
 • Statut Stowarzyszenia Podkarpacka Ekoenergetyka (materiały wewnętrzne Stowarzy-szenia), 2012, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Ulasiński C., Partnerstwa lokalne. Doświadczenia w budowaniu i inicjowaniu part-nerstw, Centrum Doradztwa Strategicznego, http://www.plineu.org/pliki/ konfe-rencje/ Prezentacja_Partnerstwa_lokalne_Cezary_Ulasinski.pdf (dostęp 2.06.2012).
 • Wierżyński W., Klaster to zaufanie, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid= 02091BA6083F43EA929DC1546E4B1599 (dostęp 1.07.2012).
 • Zybała A., Partnerstwo lokalne sposobem na dobre zarządzanie, 2007, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” nr 1/2007, http://www.cpsdialog.pl/tabs/index/7 (dostęp 14.07.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-587266e4-b9f7-4e07-9bf1-a1c99fab1484
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.