PL EN


2016 | 2 (19) | 61-74
Article title

Obrót zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym w świetle nowej regulacji zootechnicznej

Content
Title variants
EN
Trade in livestock and biological material in light of the new Animal Breeding Regulation
IT
La commercializzazione degli animali di allevamento e del loro materiale germinale alla luce della nuova regolazione zootecnica
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article tackles the unification and progressing Europeanisation of legal norms concerning livestock and genetic material trading and aims to identify basic instruments of Regulation No 2016/1012 adopted to regulate the organisation of this trade, with a view to determine the consequences on, and subsequent amendments to the domestic law. The new Regulation approaches animal and genetic material trading in a compre-hensive manner, which is believed to eliminate the existing differences in this matter among EU Member States, and facilitate business. The amendments to the domestic law will mainly apply to the administrative and legal issues governing breeding entities and organisations.
IT
L’oggetto dell’articolo sono le questioni legate a un’armonizzazione e progressiva europeizzazione delle norme di legge in materia di organizzazione della commercializzazione degli animali di allevamento e del loro materiale genetico. L’obiettivo delle considerazioni è di determinare gli strumenti di base nell’organizzazione in questione adottati nel regolamento n. 2016/1012, ma anche di individuare i cambiamenti che avranno luogo nella legislazione nazionale. L’autrice afferma che la nuova regolazione abbraccia in maniera esaustiva il modo in cui è organizzata la commercializzazione degli animali di allevamento e del loro materiale genetico, il che dovrebbe portare a eliminare le differenze finora esistenti tra gli Stati membri nonché migliorare gli scambi commerciali. La regolazione in questione implicherà alcune modifiche nella legislazione nazionale, soprattutto riguardo alle questioni amministrativo-giuridiche delle organizzazioni di allevamento.
Keywords
Year
Issue
Pages
61-74
Physical description
Contributors
References
 • Barłowska J., (2011), Znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji żywności tradycyjnej oraz przekazie tradycji i kultury regionu, „Przegląd hodowlany”, nr 9.
 • Breeding Strategies for Sustainable Management of Animal Genetic Resources, (2010), FAO Animal Production and Health Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rzym.
 • Chełmińska A., Radomski P., (2012), Ochrona rodzimych ras zwierząt gospodarskich, „Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, z. 4.
 • Herbut E., Walczak J., (2015), Polska produkcja zwierzęca a Wspólna Polityka Rolna, „Wiadomości Zootechniczne”, 2015, nr 4.
 • Kopiński J., (2014), Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE, w: Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej, red. A. Olszańska, J. Szymańska, Wrocław, nr 361.
 • Mäki-Tanila A., Hiemstra S.J., (2010), Regional issues on animal genetic resources: trends, policies and networking in Europe, “Animal Genetic Resources”, FAO, nr 10.
 • Pawlak H., Lipiński M., (2016), Leksykon zootechniczny, Poznań.
 • Prawodawstwo w dziedzinie zootechniki, (2016), Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 07/04/2016, PE 580.874, ttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580874/EPRS_ATA(2016)80874_PL.pdf [data dostępu: 12.11.2016].
 • Schmid O., Kilchsperger R., (2010), Overview of animal welfare standards and initiatives in selected EU and third countries, Final Report, Wageningen.
 • Simon D.L., (1999), European approaches to conservation of farm animal genetic resources, “Animal Genetic Resources Information”, nr 25.
 • Summary Record of the Standing Committee on Zootechnics, Brussels 12 January 2012, SANCO G – D(2012) 192391, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_scz_20120112_sum.pdf [data dostępu: 9.11.2016].
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii, /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD).
 • Wójcicki Z. (2008), Systemy produkcji rolniczej w Polsce, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58763756-4eab-41c3-adba-d88b4d6e89b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.