PL EN


2013 | 10 | 331-350
Article title

Szkoła polska na Batignolles w Paryżu w służbie polskości i wychowania narodowego (geneza, rozwój, struktura)

Authors
Content
Title variants
EN
Polish School at Batignolles in Paris
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of this review – Fasing on the reference material coooected In France – hes revealed the Genesis and the first years of the Polish School in France activities. The Na-tional Polish School, as it was called at the beginning, was established by the soldiers of the November Insurrection of 1830. After the defeat of the Insurrection, the soldiers settled in France. Joseph Dwernicki initiated the estblishing of the School. The act of estblishing the „Fathers of Polish Families in Exile” was drawn in his Home. Soon after that the programme of the School was published as well as the appeal titled „The Society for the National Educa-tion of the Children of Polish Exiles”. The School was officially opened in October 1842 in the Town of Catillon-sous-Baneux, a suburb of Paris. After a year, owing to the increasing number of candidates and the help of the Polish-French Committee established by Gen. Lafaytte, the School was moped to Paris, to the Wolkers district of Batignolles, where a lot of emigrants live. Wherever it was situated it represented the country of the Poles. Here one could hear the Polish language, the youth was taught the history of Poland, Polish poetry was recited. The Polish School in Paris was linked with the Frech land and nation, shared its Bad and good fates, assisted the nation in its battles for freedom and Progress. The distin-guished positions on the tist of Sorbone rewards, Prince Napoleons’ medals were proof of the achievements in science – the love for the Country – both Polish and French- was mani-fiested in the honorary inscriptions in the periods of peace the heroic impulses to struggle for peace in the lists of these who had lost their lives in defending their country.
Year
Volume
10
Pages
331-350
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
References
 • Barszczewska-Krupa A., Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832–1863, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1979.
 • Bujak E., W setną rocznicę założenia Towarzystwa Literackiego w Paryżu, Paryż 1932.
 • Cygler B., Zjednoczenie Emigracji Polskiej 1837–1846, Gdańsk 1963.
 • Chowaniec C., Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. 1, 1939.
 • Dzieje Polski, red. J. Topolski, PWN, Warszawa 1975.
 • Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław – Warszawa – Kraków 1971.
 • Gadon E., Wielka Emigracja w pierwszych latach po powstaniu listopadowym, wstęp M. Kukiel, Paryż 1960.
 • Gadon L., Z życia Polaków we Francji. Rzut oka na 50-letnie koleje Towarzystwa Historycz-no-Literackiego w Paryżu 1832–1882, Paryż 1883.
 • Gałązowska J., Bibliothieque Polonaise de Paris 1839–1948, Paryż 1946.
 • Gogłuska S., Szkoła Polska w Batignolles 1842–1863. Księga pamiątkowa wychowanków Polskiego Liceum w Paryżu z okazji 130 rocznicy powstania Szkoły Batiniolskiej, Inter-press, Warszawa 1972.
 • Gogolewski E., Szkolnictwo polskie we Francji, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wro-cławskiej, Wrocław 1998.
 • Grüss N., Niedole polskiej emigracji w XIX wieku i francuska gościnność, „Wiadomości Hi-storyczne” 1958, nr 1.
 • Grüss N., Szkoła Polska w Paryżu, PZWS, Warszawa 1962.
 • Kalembka S., Polskie wychodźstwa popowstaniowe i inne emigracje polityczne w Europie w XIX wieku, [w:] red. S. Kieniewicz, Polska XIX wieku – państwo, społeczeństwo, kultu-ra, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.
 • Karbowiak A., Dzieje edukacyjne Polaków na obczyźnie, Lwów 1910.
 • Kozierowska U., Kocik S., Polska – Francja. Więzi odległe i bliskie, Interpress, Warszawa 1978.
 • Krasuski J., Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1980.
 • Kurde-Banowska Lutzowa H., Działalność oświatowa Polaków za granicą w okresie Wielkiej Emigracji w latach 1831–1846, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1973, nr 3.
 • Markiewicz Z., Spotkania polsko-francuskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
 • Markiewicz Z., Sivert T., Melpomena na paryskim bruku, PWN, Warszawa 1973.
 • Pawlak W., Szkolnictwo polskie we Francji do 1944 roku, [w:] Szkolnictwo polonijne w XX wieku, red. A. Pokrukowniak Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986.
 • Pierwsze sprawozdanie Towarzystwa Wychowania Narodowego dla Dzieci Wychodźców Polskich, Paryż 1843.
 • Polska-Francja – dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, red. A. Tomczak, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 • Potrykowski J. A., Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta. Cz. 2, wstęp i oprac. A. Owsińska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.
 • Pułaski F., Biblioteka Polska w Paryżu l. 1839–1948, Paryż 1948.
 • Rederowa D., Wielka Emigracja wobec spraw nauki w kraju, „Kultura i Społeczeństwo” 1970, nr 4.
 • Sivert T., Polacy w Paryżu, PWN, Warszawa 1980.
 • Sylwetki emigracyjne, oprac. Zespół Redakcyjny miesięcznika „Notre Famille” przy współ-pracy Biblioteki Polskiej w Paryżu, Presses a Osny, Osny (Val-d'Oise) 1969.
 • Szostakowski S., Z dziejów Wielkiej Emigracji, WSiP, Warszawa 1991.
 • Tetther-Stefańska B., Paryż po polsku, Grupa Wydawnicza Bertersmann Media „Horyzont”, Warszawa 2001.
 • Winczakiewicz H., Polak zwiedza Paryż, Librairie Polonaise, Paris 1974.
 • Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej 1795–1945, PWN, Warszawa 1980.
 • Zarys historii Polski, red. J. Tazbir, PIW, Warszawa 1980.
 • Żebrowski J., Dzieje Szkoły Polskiej w Paryżu, Sprawozdanie Gdańskiego Towarzystwa Na-ukowego nr 17, Gdańsk 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-587927c2-d7cd-4782-a89a-41043fb91474
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.