PL EN


2018 | 62(5) Ekonomia XVI | 139-161
Article title

Gospodarcze korzyści i koszty przystąpienia do III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej

Content
Title variants
EN
Economic Benefits and Costs of Participation in the Third Stage of the Economic and Monetary Union
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kryzys w strefie euro zapoczątkował proces jej reform, przewartościował tradycyjnie ujmowane korzyści i koszty przyjęcia wspólnej waluty oraz spowodował pojawienie się nowych szans i zagrożeń związanych z uczestnictwem w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. W szczególności państwa członkowskie europejskiej unii walutowej zostały zmuszone do wyasygnowania ze swych źródeł publicznych pokaźnych środków finansowych z tytułu solidarnego udziału w wielomiliardowych funduszach i pakietach pomocowych dla krajów peryferyjnych, przeżywających trudności płatnicze (tzw. GIPSI). Z drugiej strony bycie współemitentem drugiego co do ważności pieniądza międzynarodowego niesie ze sobą duże pożytki z tytułu zewnętrznej renty emisyjnej (senioratu) i bezpieczeństwa walutowego.
EN
The euro area’s crisis has initiated reforming process and revalued traditionally perceived advantages and costs of common currency adoption. At the same time, it has caused new opportunities and threats connected with the participation in the third stage of the Economic and Monetary Union. The EMU crisis compelled member states to mobilise significant financial means from public sources to establish jointly multibillion funds and support packages for the periphery countries facing payments problems (the so-called GIPSI group). On the other hand, being co-issuer of second ranked international money brings about big gains coming from external issuance rent (seigniorage) and currency safety.
Year
Pages
139-161
Physical description
Contributors
References
 • Albiński P. (red) (2013), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Albiński P., Polański Z. (red.) (2015), Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Barcz J. (2013), Reforma strefy euro Unii Europejskiej. Na drodze do sanacji i konsolidacji, Elipsa, Warszawa.
 • Bąk H., Konopczak M., Marciniak Z., Ryszkiewicz A., Tymoczko D. (2016), Wybrane problemy polityki gospodarczej Unii Europejskiej i krajów strefy euro w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Borowski J. (red.) (2004), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa.
 • Brown B. (2012), Euro Crash: The Exit Route from Monetary Failure in Europe, Palgrave-Macmillan.
 • Brunnermeier M.K., James H., Landau J.P. (2017), The Euro and the Battle of Ideas, Princeton University Press, Princeton.
 • de Haan J., Oosterloo S., Schoenmaker D. (2012), Financial Markets and Institutions. A European Perspective, University Press, Cambridge.
 • Gorzelak G., Götz M., Nowak B., Nowak-Far A., Orłowski W.M. (2017), Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa.
 • “IMF Fiscal Monitor” (2015), Now Is the Time. Fiscal Policies for Sustainable Growth, IMF, Washington.
 • Kawalec S., Pytlarczyk E. (2016), Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2017), Czy Polska zbawi Europę?, „Rzeczpospolita”, 03.01.
 • Kolodko G.W. (2017), Economics and politics of the currency convergence: The case of Poland, “Communist and Post-Communist Studies”, Vol. 50, Iss. 3.
 • Michalski R. (2014), Przyszłość finansowo-gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 36.
 • Orłowski W.M. (2015), Poważniej o euro, „Rzeczpospolita”, 07.01.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (2009), NBP, Warszawa.
 • Rosati D.K. (2017), Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sandbu M. (2015), Europe’s Orphan. The Future of the Euro and the Politics of Debt, Princeton University Press, Princeton.
 • Sławiński A. (2015), Spóźnione narodziny europejskiego QE, „Rzeczpospolita”, 18.03.
 • Stiglitz J.E. (2017), Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Wójcik C. (2008), Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wprowadzenie euro w Polsce – za i przeciw (2013), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • The Monetary Policy of the ECB 2011 (2011), European Central Bank, Frankfurt am Main.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-587c3b93-9135-48c6-88e8-4390c83e21a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.