PL EN


2011 | VIII | 11-32
Article title

Administracyjnoprawna regulacja ochrony dóbr kultury w Polsce – stan prawny de lege lata

Selected contents from this journal
Title variants
The Administrative-Legal Regulations of Protection of Cultural Property in Poland – the Legal State de lege lata
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the problem of administrative-legal regulations behind the protection of cultural goods, and its goal is to analytically present the protection of this type of property in the Polish law. The fundamental legal act that regulates the question of protection of monuments in Poland is the Act on protection of monuments and care of monuments of 23 July 2003 (Journal of Laws, No. 162, item 1568 with subsequent amendments), the text of which (according to the legal state of 5 June 2010) makes the basis for the present synthetic framework of the subject and for characterizing the changes introduced by the amendment of 18 March 2010.
Year
Volume
Pages
11-32
Physical description
Contributors
References
 • Bogusław Dunaj, red. 1998. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga.
 • Pruszyński Jan. 2001. Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna. Kraków: Zakamycze.
 • Kotarbiński Tadeusz. 1961. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.
 • Krąpiec Mieczysław Albert. 1982. Człowiek. Kultura. Uniwersytet. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Winczorek Piotr. 2000. Wstęp do nauki o państwie. Warszawa: Liber.
 • Ura Edward, Elżbieta Ura. 2009. Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Pruszyński Jan. 2002. Dziedzictwo kultury w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. W Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – polityka. Prace dedykowane profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, 130-140. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Drela Monika. 2002. „Dobro kultury jako przedmiot ochrony prawnorzeczowej”. Państwo i Prawo (11) : 56-65.
 • Skrzydło Wiesław. 2002. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
 • Zeidler Kamil. 2010. Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Kotarbiński Tadeusz. 1970. Sprawność i błąd. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Kula Marcin. 2002. Nośniki pamięci historycznej. Warszawa: DiG.
 • Pruszyński Jan. 2002. „Dziedzictwo kultury. Teorie. Dylematy restytucji”. Przegląd Wschodni 8 (2) : 259-390.
 • Jaworski Lech. 2003. Twórczość pracownicza. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 1979. „Czy istnieje język prawny”. Państwo i Prawo (3) : 49-60.
 • Wronkowska Sławomira, Zygmunt Ziembiński. 2001. Zarys teorii prawa. Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi.
 • Kaźmierczyk Stanisław. 2003. O bezpośrednim stosowaniu konstytucji. W Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, 115. Kraków: Zakamycze.
 • Dawidowicz Wacław. 1980. Polskie prawo administracyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Soldani Alberto, Dariusz Jankowski. 2004. Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 • Znamierowski Czesław. 1999. Szkoła prawa. Rozważania o państwie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Zalasińska Katarzyna. 2010. Ochrona zabytków. Orzecznictwo z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Bąkowski Tomasz. 2004. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
 • Kowalski Wojciech. 1994. Likwidacja skutków II wojny światowej w dziedzinie kultury. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Pruszyński Jan. 1977. Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Stawecki Tomasz, Piotr Winczorek. 2003. Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-587c9301-c1f0-4461-a2e9-cff42c69a808
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.