PL EN


2015 | 25 | 2 | 129-150
Article title

Prawnokanoniczne implikacje nakazu misyjnego

Title variants
EN
Legal and canonical implications of the missionary mandate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia implikacje mandatu misyjnego w aspekcie prawno-kanonicznym. To znaczy, iż prawodawca kościelny umieścił w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. kilka znaczących kanonów regulujących sprawy misyjne. Ewangelizacja w świecie współczesnym jest ciągle aktualna. Zwrócono uwagę na podmioty odpowiedzialne za rozwój dzieła misyjnego w Kościele powszechnym. Są to papież, biskupi, kapłani, zakonnice, zakonnicy i wierni świeccy. Twórcą misji i ewangelizacji w świecie jest Duch Święty, który ożywia i jednoczy wspólnotę wiary, jaką jest Kościół. Wnikanie prawdy ewangelicznej w głąb kultur to inkulturacja, która dokonuje się w przepowiadaniu Dobrej Nowiny. Na strukturę opracowania składają się następujące części: 1) Wstęp; 2) Kanoniczne ujęcie nakazu misyjnego; 3) Misyjna natura Kościoła; 4) Podmioty głoszonej Kerygmy; 5) Odbiorcy i kontekst kulturowy misyjnego przepowiadania Słowa Bożego; 6) Świat współczesny a aktualność prowadzenia misji; 7) Podsumowanie. Szczegółowo omówiono kanony Kodeksu Jana Pawła II, które dotyczą bezpośrednio działalności misyjnej Kościoła wobec współczesnego świata. Wskazano, w jakim kierunku rozwija się nowy horyzont misji ad gentes.
EN
The article presents the implications of the missionary mandate in legal and canonical terms. This means that the legislator has placed in the 1983 Code of Canon Law several significant Church canons governing the matter missionary. Evangelization in the Modern World is still valid. Attention is paid to those responsible for the development of missionary work in the universal Church. These are the pope, bishops, priests, nuns, religious and laity drilling. The creator of mission and evangelization in the world is the Holy Spirit who inspires and unites a community of faith, which is the Church. The penetration of the truth of the Gospel into the cultures that inculturation which takes place in the preaching of Good News. The structure of the development consists of the following sections: 1) Introduction; 2) The canonical recognition of the missionary mandate; 3) The missionary nature of the Church; 4) Entities proclaimed the kerygma; 5) Audience and cultural context of the mission of preaching the Word of God; 6) The contemporary world and topicality of the mission; 7) Summary. We described a details of the canons into the Code of Pope John Paul II, which relate directly to the missionary activity of the Church to the contemporary world. They have indicated in which direction is developing new horizon of the mission ad gentes.
Keywords
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
129-150
Physical description
Contributors
 • Katedra Historii Administracji, Instytut Administracji, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Bouchaud Kathleen C.: Konsekracja – świętość – misja kapłanów, Światło Narodów 14 (1994), nr 1, s. 39-41.
 • Dekret o działalności misyjnej Kościoła. Zaproszenie do wiary. Z ks. Alfonsem Skowronkiem rozmawiają Teresa Terczyńska i Tomasz Wiścicki, [w:] Dzieci Soboru zadają pytania. Rozmowy o Soborze Watykańskim II, red. Z. Nosowski, Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1996, s. 324-334.
 • Domaszk Arkadiusz: Nowe horyzonty misji „Ad gentes” – normy prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne 53 (2010), nr 1-2, s. 21-40.
 • Dupuis Jacques: Dialog międzyreligijny w dobie pluralizmu, tł. P. Samerek, Przegląd Powszechny 5 (933) 1999, s. 183-193.
 • Dyduch Jan: Prawny aspekt misyjnej działalności Ludu Bożego, Analecta Cracoviensia XIX (1987), s. 409-425.
 • Fąs Ludwik: Katolicki uniwersalizm zbawczy a relatywizm kulturowy, [w:] Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, red. P. Zając, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny 2009, s. 283-291.
 • Fąs Ludwik: Natura i znaczenie animacji misyjnej, Nurt SVD 37, z. 1 (2003), t. 101, s. 121-145.
 • Goiburu Lopetegui Joaquín M.: Duch misyjny. Vademecum, tł. A. Kajzerek Warszawa: Verbinum 1991.
 • Kasprzak Sylwester: Owoce ewangelizacji prowadzonej przez Kościół katolicki w Rosji w minionym stuleciu, Nurt SVD 37, z. 1 (2003), t. 101, s. 61-102.
 • Kasprzak Sylwester: „Misje” w projektach kodeksowych i w kodeksie Jana Pawła II, Prawo – Administracja – Kościół nr 2/3 (6/7) 2001, s. 99-118.
 • Kasprzak Sylwester: Dialog międzyreligijny w kontekście współczesnego świata i Kościoła, Nurt SVD 38, z. 2 (2004), t. 106, s. 149-170.
 • Kasprzak Sylwester: Elementy misji ewangelizacyjnej Kościoła powszechnego. Studium teologiczno-kanoniczne, Lublin: Wydawnictwo – Drukarnia Liber Duo s.c. 2006.
 • Kasprzak Sylwester: Eucharystia źródłem i szczytem dzieła ewangelizacji, [w:] Eucharistia fons vitae – współczesne problemy prawne. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, red. S. Tymosz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 111-143.
 • Kasprzak Sylwester: Ewangelizacja narodów w ujęciu norm kanonicznych Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 roku, Nurt SVD 37, z. 4 (2003), t. 104, s. 21-43.
 • Kasprzak Sylwester: Fidei donum jako idea pomocy personalnej w misji ewangelizacyjnej Kościoła, Nurt SVD 41, z. 1-2 (2007), t. 117-118, s. 77-101.
 • Kasprzak Sylwester: Globalizacja a ewangelizacyjne zadania Kościoła, Nurt SVD 41, z. 1-2 (2008), t. 121-122, s. 95-122.
 • Kasprzak Sylwester: Inkulturacja kultur przez inkulturację, Nurt SVD 38, z. 4 (2004), t. 108, s. 75-109.
 • Kasprzak Sylwester: Ius commissio missionis i ius mandatum XIX – wieczne prawo misyjne, [w:] Misje w XIX wieku. Wybrane zagadnienia, red. P.A. Sokołowski, Pieniężno: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 2008, s. 103-121.
 • Kasprzak Sylwester: Misyjny charakter Kościoła powszechnego w statutach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), Nurt SVD 37, z. 2 (2003), t. 102, s. 75-122.
 • Kasprzak Sylwester: Organizacja działalności misyjnej Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego, Lublin: Pracownia Poligraficzna przy PKLO, „Petit” s.c. 1999.
 • Kasprzak Sylwester: Papieskie Dzieła Misyjne i ich rola w wypełnianiu misyjnego posłannictwa Kościoła powszechnego, Nurt SVD 33, z. 3 (1999), s. 85-105.
 • Kasprzak Sylwester: Prawotwórcza rola słowa wypowiadanego we wspólnocie Kościoła. Jak słowo staje się obowiązującym prawem, Nurt SVD 42, z. 3-4 (2008), t. 123-124, s. 169-198.
 • Kasprzak Sylwester: Rola Stolicy Apostolskiej w posłannictwie misyjnym Kościoła, Roczniki Nauk Prawnych t. IX (1999), z. 2, s. 125-161.
 • Kasprzak Sylwester: Zadania misyjne wszystkich wiernych w Kościele partykularnym, Nurt SVD 39, z. 3 (2005), t. 111, s. 87-124.
 • Kluj Wojciech: Określenie działalności w „Redemptoris missio”, Collectanea Theologica 7 (2001), nr 2, s. 157-170.
 • Kowalak Władysław: Misja – posłannictwo, misje (wg DM, EN, Rmis), Nurt SVD 31, z. 3 (1997), t. 78, s. 35-43.
 • Kowalak Władysław: Pojęcie misji w świetle współczesnych dyskusji misjologicznych, Nurt SVD 34, z. 4 (2000), s. 39-50.
 • Krätzl Hanz: Świadectwo chrześcijańskie w dialogu religijnym, Nurt SVD 3 (78) 1997, s. 75-77.
 • Lopez-Gay Jesús: Trynitarny, chrystologiczny i pneumatologiczny wymiar misji, [w:] Elementy teologii misyjnej, tł. A. Bronk, Pieniężno: Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów 1987, s. 71-85.
 • Łabiszak Iwona: Obowiązek misyjny Ludu Bożego, Animator. Biuletyn Misyjno-Pastoralny, nr 1 (1998), s. 143-145.
 • Mazur Jerzy: Powołanie misyjne w Kościele i jego realizacja przez poszczególne stany, Animator. Biuletyn Misyjno-Pastoralny nr 1 (1993), s. 133-135.
 • Miotk Andrzej: Rozumienie misji w historycznym procesie przemian na przykładzie encykliki Maximum Illud, Nurt SVD 33, z. 3 (1999), s. 21-32.
 • Müller Karl: Misje według myśli Jezusa, tł. B. Wodecki, Nurt SVD z. 48 (1990), nr 1, s. 1-22.
 • Necel Wojciech: Prawno-duszpasterskie dyspozycje instrukcji Erga Migrantes Caritas Christi, Prawo Kanoniczne 52 (2009), nr 3-4, s. 51-68.
 • Pawlik Jacek: Misje w świetle przemian społeczno-politycznych, Nurt SVD 32, z. 3 (1998), s. 51-62.
 • Pietrzak Andrzej: Uzasadnienie inkulturacji we współczesnej teologii – status quaestionis, Roczniki Teologiczne T. LIV (2007), z. 9, s. 5-21.
 • Sakowicz Eugeniusz: Powszechna odpowiedzialność za misje ad gentes według encykliki Redemptoris misio Jana Pawła II, Nurt SVD 36, z. 1 (2002), s. 25-34.
 • Schineller Peter: A handbook on inculturation, New York–Mahwach: Paulist Press 1990.
 • Stawniak Henryk: Problematyka migracji ludności w świetle zasad i niektórych działań Stolicy Apostolskiej, Seminare 26 (2009), s. 143-156.
 • Śliwiński Andrzej: Kościół jest misją. Z problematyki teologii i realizacji misji w Kościele, Studia Pelplińskie 1980, t. 11, s. 151-162.
 • Wesoły Waldemar: Misje świeckich w Kościele i świecie, Animator. Biuletyn Misyjno-Pastoralny nr 1 (1993), s. 114-127.
 • Wodecki Bernard: Dzieło misyjne a Pismo Święte, [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa: Verbinum 2000, s. 1739.
 • Zimoń Henryk: Wkład polskich kapłanów diecezjalnych w dzieło misyjne, [w:] Misyjny wymiar Kościoła katolickiego w Polsce 1945-1986, red. E. Śliwka, Pieniężno: Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów 1992, s. 67-72.
 • Żynel Andrzej: Ewangelizacja wciąż aktualna, Znak R. XXVII, nr 248 (1975) 2, s. 177-182.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5888a793-527b-4302-b298-597b179407aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.