PL EN


2014 | 37 | 181-219
Article title

Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002–2010

Content
Title variants
EN
Cohesion of Regional Development in Poland in 2002–2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o spójnym rozwoju społeczno-ekonomicznym wo-jewództw Polski w latach 2002–2010. W badaniu wykorzystano mierniki taksonomiczne oparte na odległościach w przestrzeniach euklidesowej i miejskiej, które obliczono na podstawie 22 zmien-nych: 11 ujmujących rozwój ekonomiczny oraz 11 – rozwój społeczny. Artykuł składa się z kilku części. W punkcie 2. przedstawiono metodykę konstruowania mierników taksonomicznych. W punkcie 3. zaprezentowano dynamikę wykorzystanych w badaniu zmiennych społecznych i ekonomicznych. Punkt 4. zawiera analizę przestrzennego zróżnicowania wartości wziętych do badania zmiennych, a także wartości taksonomicznych wskaźników spójno-ści województw w latach 2002–2010. Punkt ostatni, czyli 5., zawiera podsumowanie i wnioski z prowadzonych rozważań. W toku badań ustalono, że: (a) dla większości wziętych do badania zmiennych ekonomicz-nych i społecznych wartości współczynników zmienności z 2010 roku były wyższe w stosunku do 2002 roku, (b) wartości współczynników zmienności (VS, VQ) taksonomicznych wskaźników (OE, OM) obliczonych dla zmiennych ekonomicznych, społecznych i społeczno-ekonomicznych, wskazują na rosnące do przełomu 2008–2009 roku zróżnicowanie województw ze względu na poziom rozwoju ekonomicznego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego. W związku z tym trudno wysnuć wniosek o spójnym rozwoju ekonomicznym, społecznym i społeczno-ekonomicznym województw w Polsce w latach 2002–2010.
EN
The aim of the paper is to verify the hypothesis about coherent socio-economic development of Voivodships in Poland between 2002 and 2010. The indicators of numerical taxonomy (Euclid-ean space and Manhattan) were used that were calculated on a basis of 22 measures: 11 reflecting economic and 11 – social development. The article consists of a few parts. The second point presents the method of calculating the indicators of numerical taxonomy of economic, social and socio-economic development. The third point discusses the change of values of measures selected for the research. The following section presents the spatial difference of values of 22 measures, and values of indicators of numerical taxonomy reflecting the Voivodship cohesion between 2002 and 2010. Lastly, the point summa-rizes the article and consists of findings of the research. The research found: (a) the values of variation coefficient calculated for majority of selected measures in 2010 were higher when compared to the year 2002. Thus, the regional differences between Vivodships increased in the period concerned, (b) the values of variation coefficients (Euclidean space, Manhattan) calculated for measures of economic, social and socio-economic nature indicate the growing up to 2009 the differences between Voivodships in terms of economic and socio-economic development. In result the research illustrates that socio-economic development of Polish voivodships be-tween 2002 and 2010 was not of coherent nature.
Year
Issue
37
Pages
181-219
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Armstrong H.W., 1995, Convergence among regions of the European Union, 1950–1990, “Papers in Regional Science”, Vol. 74.
 • Bajorski B., Tokarski T., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego, „Wiadomości Statystyczne” nr 5.
 • Barrell R., Velde D.W., 2000, Catching-up of East German Labour Productivity in the 1990s, “German Economic Review”, Vol. 1.
 • Berbeka J., 1999, Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, „Wiadomo-ści Statystyczne” nr 8.
 • Canova F., Marcet A., 1995, The poor stay poor: non-convergence across countries and regions, “CEPR Discussion Papers”, No. 1295.
 • Carluer F., Gaulier G., 2005, The impact of convergence in the industrial mix on region-al comparative growth: Empirical evidence from the French case, “Annals of Re-gional Studies”, Vol. 39.
 • Cierniak-Szóstak E., 2013, Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. 3: Droga do spójności społecz-no-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cuadrado-Roura J.R., Mancha T., Garrido-Yserte R., 2010, Regional dynamics in the European Union: Winners and losers [w:] Regional convergence in the European Union, Facts, Prospects and policies, red. J.R. Cuadrado-Roura, M. Parallada, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Cuadraro-Roura J.R., 2001, Regional convergence in the European Union: from hypoth-esis to actual trends, “Annals of Regional Science”, Vol. 35, No. 3.
 • Czudec A., Potocki T., 2013, Specific conditions of the development of rural regions: the case study of podkarpackie viovodship – dilemmas and challenges in regional de-velopment research [w:] Aspetti e misure territotiali del benessere, pod red. M. Matar-rese, A. Corvino, F.S. Coppola, Osservatorio Regionale Banche – Imprese di eco-nomia e Finanza, Giannini Editore.
 • Fingleton F., 1999, Estimates of time to economic convergence: an analysis of regions of the European Union, „International Regional Science Review”, Vol. 22, No. 1.
 • Firszt D., 2012, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 • Fisher M.M., Strumper P., 2008, Income distribution dynamics and cross-region conver-gence in Europe, Spatial filtering and novel stochastic kernel representations, “Journal of Geographical Systems”, Vol. 10.
 • Funke M., Strulik H., 2000, Growth and convergence in a Two-Region Model of Unified Germany, “German Economic Review”, Vol. 1.
 • Funke M., Strulik H., 1999, Regional Growth in West Germany: Convergence or Diver-gence?, “Economic Modelling”, Vol. 16.
 • Gajewski P., 2003, Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., „Wiadomości Statystyczne” nr 11.
 • Gajewski P., Tokarski T., 2004, Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regional-nej?, „Studia Ekonomiczne” INE PAN, nr 1–2(XL–XLI),
 • Gramic B., 2006, Convergence in per-capita GDP across European regions, “Economic and Business Review”, Vol. 8, No. 2.
 • GUS, 2013, Bank Danych Lokalnych, GUS, baza on-line (dostęp 10.06.2013 r.).
 • Hofer H., Worgotter A., 1997, Regional Per capita Income Convergence in Austria, “Regional Studies”, Vol. 31, No. 1.
 • Jabłoński Ł., 2013, Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. 2: Modernizacja, red. M.G. Woźniak, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M.G., 2013, Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. 2: Moderniza-cja, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kangasharju A., 1999, Relative economic performance in Finland: regional conver-gence, 1934–1993, “Regional Studies”, Vol. 33, No. 3.
 • Kliber P., 2007, Ekonometryczna analiza konwergencji regionów metodami panelowymi, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1.
 • Kliber P., 2011, Kluby konwergencji w rozwoju gospodarczym regionów Polski [w:] Wzrost gospodarczy, Teoria, Rzeczywistość, red. E. Panek, Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 176, Poznań.
 • Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R., 2011, Konwergencja regionalna, Wydaw-nictw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Majewski S., 1999, Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Takso-nomicznego Miernika Rozwoju, „Wiadomości Statystyczne” nr 8.
 • Malaga K., Kliber P., 2007, Konwergencja a nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Pozna-niu, Poznań.
 • Marelli E., 2007, Specialization and convergence of European regions, “The European Journal of Compartive Economics”, Vol. 4, No. 2.
 • Mauro L., Podrecca E., 1994, The case of Italian regions: convergence or dualism, “Economic Notes”, Vol. 23.
 • McGuinness S., Sheedan M., 1999, Regional convergence in the UK, 1970–1995, “Ap-plied Economics Letters”, Vol. 5, No. 10.
 • Meliciani V., Peracchi F., 2006, Convergence in per capita GDP across European re-gions: a reappraisal, “Empirical Economics”, Vol. 31.
 • MRR, 2012, Raport strategiczny 2012. Strat2012.pl, Krajowe Obserwatorium Teryto-rialne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Niebuhr A., 2001, Convergence and the Effects of Spatial Interaction, “Jahrbuch für Regionalwissenschaft”, Vol. 21.
 • Próchniak M., 2004, Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995–2000, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 • Sassi M., 2010, OLS and GWR approaches to agricultural convergence in the EU-15, “International Advances in Economic Research”, Vol. 16, No. 1.
 • Sassi M., 2011, Convergence across the EU regions: Economic composition and struc-tural transformation, “International Advances in Economic Research”, Vol. 17.
 • Siriopoulos C., Asteriou D., 1998, Testing for convergence across the Greek regions, “Regional Studies”, Vol. 32, No. 6.
 • Szostak E., Klamut M. (red.), 2010, Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Terrasi M., 1999, Convergence and divergence across Italian regions, “Annals of Re-gional Science”, Vol. 33.
 • Tokarski T., 2005, Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 • Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M., 1999, Determinanty regio-nalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, „Wiadomości Statystyczne” nr 8.
 • Tokarski T., Stępnia W., Wojnarowski J., 2006, Zróżnicowanie poziomu rozwoju spo-łeczno-ekonomicznego regionów, „Wiadomości Statystyczne” nr 7–8.
 • Woźniak M.G., 2013, Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wójcik P., 2005, Analiza konwergencji regionów Polski z wykorzystaniem procesów Markowa [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, Ujęcie teoretyczne i empiryczne, materiały z konferencji, red. K. Stefan, L. Kucharski, Ka-tedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wójcik P., 2008, Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(32).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-588a6d3d-bfa7-4c36-b354-5234227dcfb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.