PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 139-148
Article title

Emerytura – czas oczekiwań czy obaw?

Content
Title variants
EN
Retirement – Time of Expectations or Concerns?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przygotowanie do emerytury, a także moment przejścia na nią są niezwykle istotnymi etapami w życiu dorosłego człowieka. Celem prezentowanych badań była m.in. analiza postrzegania tego okresu egzystencji, a także wskazanie, jakie obszary aktywności są kluczowe dla przygotowania do emerytury, a w konsekwencji dla pomyślnego przeżywania tego czasu. Prezentowane wyniki badań odnoszą się m.in. do trzech skal pomiarowych dotyczących postrzegania procesu przygotowywania się do emerytury jako aktywności intelektualnej, aktywności społeczno-ekonomicznej i aktywności prozdrowotnej. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1005 dorosłych Polaków (badania trwały na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016 r.), pomiaru ilościowego dokonano w ramach CAPIbusa (Omnibusa) przy użyciu kwestionariusza wywiadu.
EN
Preparation for retirement as well as the moment of retiring constitute particularly crucial stages in an adult’s life. The purpose of the presented study was, inter alia, to analyse how this period of life is perceived, to identify the key areas of activity important in the preparation for retirement, and, in consequence, for going through that period successfully. The presented study results are based on, among others, three measurement scales regarding the perception of the process of preparation for retirement as an intellectual activity, social and economic activity as well as health-promoting activities. The study covered a representative sample of 1005 Polish adults (the research lasted at the turn of December 2015 and January 2016), the quantitative measurement was carried out by means of a CAPIbus (Omnibus) with the use of a tool – interview questionnaire.
Issue
Pages
139-148
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Adamczyk M.D., (2015), Aktywnie ku emeryturze, TWWP Oddział w Lublinie, Lublin.
 • Błędowski P., Mossakowska M., Więcek A. (red.), (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (PolSenior), Terme-dia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
 • Czapiński J., Błędowski P., (2014), Aktywność społeczna osób starszych w kontekście recepcji Polaków, MPiPS i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Czapiński J., Góra M., (2016), Świadomość emerytalna Polaków, Publikacje Europejskiego Kon-gresu Finansowego, Warszawa.
 • Damboń-Kandziora I., Kalski M., Szczepański M.S., Śliz A., Wrana K., (2013), Nowe modele aktywizacji społecznej i zawodowej osób powyżej 50. roku życia, Wydawnictwo Insty-tut Śląski, Opole.
 • Fabiś A., (red.), (2008), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko Biała.
 • Halicki J., (2008), Potoczne definicje pomyślnego starzenia się, [w:] Pomyślne starzenie się w per-spektywie nauk społecznych i humanistycznych, Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13–27.
 • Kijak R., Szarota Z., (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Kotowska I.E., (2008), Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej, Łódź, s. 13–33.
 • Steuden S., (2014), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stuart-Hamilton I., (2000), Psychologia starzenia się, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Szukalski P., (2009), Plany zawodowe i przewidywania odnośnie do wieku przechodzenia na emeryturę, [w:] Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych, Szukalski P., (red.),Warszawa, s. 176–206.
 • CBOS (2017), Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy, nr 67, Warszawa, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_067_17.PDF (data pobra-nia: 2.06.2018).
 • GUS (2014), Kształcenie dorosłych 2011, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ksztalcenie_doroslych.pdf (data pobrania: 5.11.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5891316f-c178-499f-bdad-e96fc7086184
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.