PL EN


2017 | 1(3) | 122-133
Article title

Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu

Content
Title variants
EN
Specifics of task of polish Police towards terrorism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera specyfikę zadań polskiej Policji wobec terroryzmu, uwzględniając bezpieczeństwo, które jest najważniejszą wartością człowieka. Na artykuł składa się przegląd przedmiotowych definicji oraz prezentacja działań stricte policyjne, mających na celu ukazanie szeroko pojętego zwalczania terroryzmu przez tę uzbrojoną formację. Zaprezentowano również umiejscowienie policji w systemie antyterrorystycznym Polski.
EN
This article contains the specificity of the Polish police's work against terrorism, taking into account security, which is the most important human value. It is described basic definitions connected to main topic at the beginning of the article. In addition, there is pre-sented police actions aimed at demonstrating the widely defined fight against terrorism by this armed formation. Article also presented the location of the police in the anti-terrorist system of Poland.
Keywords
Contributors
author
 • Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
References
 • Aleksandrowicz Tomasz. 2008. Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Białek Tomasz. 2005. Terroryzm. Manipulacja strachem. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • Glaser Stefan. 1993. Polskie prawo karne w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Arche.
 • Hołyst Brunon. 2007. Socjologia kryminalistyczna - T.1-T.2, Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.
 • Hołyst Brunon. 2009. Terroryzm. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.
 • Jałoszyński Kuba. 2001. Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Jałoszyński Kuba. 2008.Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Jałoszyński Kuba. 2010. Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Kaczmarek Julian, Łepkowski Wojciech, Zdrodowski Bogdan (red.). 2008. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Kawka Władysław. 1999. Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Wilno: Wydawnic-two ART.
 • Kopaliński Władysław.1997. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Korzeniowski Leszek. 2012. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Wydawnictwo: Wydawnic-two DIFIN.
 • Liedel Krzysztof. 2010. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bez-pieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Liedel Krzysztof. 2014. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych za-grożeń bezpieczeństwa narodowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Małecka-Łyszczek Marzena. 2008. Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego. W: Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym pań-stwie, 9-15. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Polko Roman. 2009. GROM w działaniach przeciwterrorystycznych. Warszawa: Wydawnic-two: Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 • Szafrański Jerzy. 2004. Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem. Szczytno: Wydawnictwo Wydziału Wydawnictw i Poligrafii WSP.
 • Szafrański Jerzy. 2007. Bezpieczeństwo i obrona państwa w aspekcie zagrożeń terrorystycz-nych. W: Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycz-nych, 27–39. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 • Sztompka Piotr. 2002. Socjologia, analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • Winniczuk Lidia. (red.). 1997. Mały słownik polsko-łaciński. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Zubrzycki Waldemar. 2010. Pododdziały antyterrorystyczne Policji. Warszawa: Wydawnic-two Jografika.
 • Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 [M.P. z 2014 r., poz. 1218].
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.).
 • Zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych (Dz. U. KGP z dnia 15 lipca 2015 r., poz. 5).
 • Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1041 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP nr 18 z 15 października 2007).
 • Zarządzenie nr 1429 KGP z dnia 31grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. KGP nr 3 z 28 stycznia 2005 r.).
 • Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 52 z 14 lipca 2015).
 • Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia lu-dzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. Urz. Nr 5, poz. 49).
 • Ostrzeżenia dla podróżujących, http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ ostrzezenia_dla_podrozujacych,dn. 24.03.2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5895c07f-aa78-47c2-a066-efe41da91d26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.