PL EN


2017 | 38 | 1 | 23-36
Article title

Rozumienie i potrzeba chrześcijańskiego wychowania moralnego w kontek-ście kryzysu moralnego Europy.

Authors
Content
Title variants
EN
Understanding and the Need of Christian Moral Education in the Context of the European Moral Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys europejskiej cywilizacji objawia się w kryzysie człowieczeństwa, kry-zysie sumienia, w prawnie usankcjonowanym przekreśleniu życia. Dodat-kowo wielu kompromituje chrześcijaństwo brakiem zastosowania zasad moralnych w codziennym życiu. Warto więc podjąć spór o wartości funda-mentalne, na których wznoszony jest gmach struktury społeczeństwa i jego kulturowy firmament. Kształtowanie dojrzałych postaw ludzkich i chrześcijańskich stanowi współ-cześnie wielkie wyzwanie. Aby temu procesowi podołać, należy ukazać isto-tę chrześcijańskiej pedagogii, wskazać na fundamentalną rolę sumienia w wychowaniu oraz dostrzec poważne zagrożenie ukryte w manipulacji. Po-wyższe zagadnienia, w skrótowej oczywiście formie, stanowią strukturę tego artykułu.
EN
The crisis of European civilization manifests itself in the crisis of humanity, crisis of conscience as well as in the legitimate devaluation of life. Apart from it, many people compromise Christianity as they fail to follow moral principles in everyday life. It is, therefore, most important to undertake a discussion on the essential values which constitute the founda-tions on which the edifice of the structure of society and its cultural back-ground is being erected. The shaping of mature human and Christian attitudes appears to be nowadays a great challenge. To cope with this process, it is necessary to visualize the notion of Christian pedagogy, to emphasize the fundamental role of conscience in education, as well as to indicate the threat hidden in manipulation. The above issues, presented, of course, in a concise form, constitute the essence of this article.
Year
Volume
38
Issue
1
Pages
23-36
Physical description
Dates
printed
2017-03-31
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stafana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Benedykt XVI. 2006. Misja Kościoła w dziedzinie wychowania. Przemówienie do I grupy biskupów. L’Osservatore Romano, 2, 29.
 • Benedykt XVI. 2007. Encyklika o nadziei chrześcijańskiej „Spe salvi”.
 • Benedykt XVI. 2008. List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania. L’Osservatore Romano, 4, 4-6.
 • Biessonow, Boris Nikolaevič. 1976. Burżuazyjna propaganda manipulacyjna, tłum. A. Kurinia. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Binkowski, Johannes. 1970. Mit den Massenmedienleben. Möglichkeit und Grenzen der Manipulation. Schweinfurt: VerlagNeuesForum.
 • Dziekoński, Stanisław. 2000. Wychowanie w nauczaniu Kościoła od XIX w. do Soboru Watykańskiego II. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Franciszek. 2015. Rachunek sumienia. Przemówienie do członków Kurii Rzymskiej (22 XII 2014). L’Osservatore Romano, 1, 38-43.
 • Gadacz, Tadeusz. 1993.Wychowanie jako spotkanie osób. W: Człowiek – wychowanie – kultura, red. Franciszek Adamski, 109-221. Kraków: WAM.
 • Góralczyk, Paweł. 1994. Prawo moralne a sumienie w encyklice „Veritatis splendor”. Studia Theologica Varsaviensia, 1,39-50.
 • Guardini, Romano. 1991. Bóg daleki – Bóg bliski, tłum. Jan Koźbiał. Poznań: W Drodze.
 • Guardini, Romano. 1996. Zjawisko sumienia, tłum. Tadeusz Gadacz. Znak, 7, 13-28.
 • Gubała, Wacław. 1989. Wychowanie moralne młodzieży. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, 201-211. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Horowski, Jarosław. 2015. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Jan Paweł II. 1980. Przemówienie Ojca Świętego podczas 169. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w Częstochowie 5 VI 1979. W: W pielgrzymce do ziemi ojczystej, red. Zenon Modzelewski, 96-105. Paryż: Edition Du Dialogue.
 • Jan Paweł II. 1983a. Chrystus jest całą prawdą człowieka (31 VIII 1983). L’Osservatore Romano, 7-8,23.
 • Jan Paweł II. 1983b. Podstawa etyki chrześcijańskiej: związek pomiędzy prawdą i wolnością (13 VI 1983). L’Osservatore Romano, 7-8, 20.
 • Jan Paweł II. 1983c. Stosunek pomiędzy prawem moralnym i wolnością. Audiencja generalna z 27 VII 1983. L’Osservatore Romano, 7-8, 3.
 • Jan Paweł II. 1991. Homilia w czasie Mszy Świętej w Olsztynie 6 VI 1991. L’Osservatore Romano, 6, 67.
 • Jan Paweł II. 1994a. List do rodzin „Gratissimam sane”.
 • Jan Paweł II. 1994b. Przekroczyć próg nadziei. Lublin: KUL.
 • Jan Paweł II. 1997. Przemówienie do osób konsekrowanych, Częstochowa 4 VI 1997. W: Jan Paweł II, V Pielgrzymka do Ojczyzny, 85-88. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Jan Paweł II. 1998. Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą odnowy sumień (14 II 1998). L’Osservatore Romano, 3, 2.
 • Jan Paweł II. 1999a. Przemówienie do rektorów wyższych uczelni w Toruniu 7 VI 1999. W: Jan Paweł II. Polska 1999. Przemówienia i homilie, 58-60. Marki-Struga: Michalineum.
 • Jan Paweł II. 1999b. Przemówienie w Parlamencie Polskiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1 VI 1999 r. W: Jan Paweł II. Polska 1999. Przemówienia i homilie, 110. Marki-Struga: Michalineum.
 • Jan Paweł II. 1993. Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła „Veritatis splendor”.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa. 1998. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum.
 • Kossecki, Józef. 1984a. Granice manipulacji. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Kossecki, Józef. 1984b. Jak sterować społeczeństwem. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. 1986. Człowiek i prawo naturalne. Lublin: KUL.
 • Kunowski, Stefan. 1982. Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. Franciszek Adamski, 86-98. Kraków: WAM.
 • Lepa, Adam. 1985. Katecheza i świat stereotypów. Katecheta, 1, 3-12.
 • Lepa, Adam. 1992. Manipulowanie człowiekiem jako problem współczesnej pedagogii. Ethos, 1, 77-87.
 • Majka, Józef. 1993. Wychowanie personalistyczne – wychowaniem integralnym. W: Człowiek – wychowanie – kultura, red. Franciszek Adamski, 41-55. Kraków: WAM.
 • Misiaszek, Kazimierz. 1993. Wychowanie chrześcijańskie w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Chrześcijanin w Świecie, 4, 88-101.
 • Nagórny, Janusz. 1995. Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis splendor”. W: Jan Paweł II. Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. Adam Szostek, 275-294. Lublin: KUL.
 • Nossol, Alfons. 2001. Wychowanie religijne jako wyzwanie dla współczesnej Europy. W: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, red. Radosław Chałupniak i Jerzy Kostorz,19-24. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
 • Nowak, Marian. 1993. Wychowanie w personalizmie. Chrześcijanin w Świecie, 4, 59-64.
 • Olejnik, Stanisław. 1988. Dar – Wezwanie – Odpowiedź, t. 3: Wartościowanie moralne, Prawo, Sumienie, Dobro, Zło. Warszawa: ATK.
 • Orczyk, Adam. 2001. Wychowanie moralne jako podstawowy wymiar katechezy z perspektywy pedagogiki i katechetyki. Katecheta, 10, 3-12.
 • Ratzinger, Joseph. 1999. Granice dialogu, tłum. Magdalena Mijalska. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Ratzinger, Joseph. 2001. Czas przemian w Europie, tłum. Magdalena Mijalska. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Schiller, Herbert Irving. 1976. Sternicy świadomości, tłum. Urszula Szczepańczyk. Kraków: RSW Prasa-Książka-Ruch.
 • Schnackenburg, Rudolf. 1983. Nauka moralna w Nowym Testamencie, tłum. Franciszek Dylewski. Warszawa: Pax.
 • Sobór Watykański II. 2002. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”.
 • Szczęsny, Jerzy. 1981. Raport o stanie komunikacji społecznej. Ład, 18.
 • Szpet, Jan. 1999. Dydaktyka katechezy. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 • Szulczewski, Michał. 1982. Informacja i współdziałanie. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Tischner, Józef. 1997. Jak żyć? Wrocław: Wydawnictwo Tum.
 • Verhack, Ignace. 1992. Wychowywać, czyli wzbudzać poznanie własnego istnienia. Communio, 3, 12-24.
 • Verlinde, Joseph Marie. 2004.Chrześcijaństwo wiosną Europy, tłum. Agnieszka Kuryś. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
 • Warzeszak, Stanisław. 2008. Etyka odpowiedzialności za życie. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
 • Witek, Stanisław. 1974. Teologia moralna fundamentalna. Lublin: KUL.
 • Zega, Włodzimierz. 1997. Jan Paweł II naucza. Nie lękajcie się prawdy. Kraków-Ząbki: Wydawnictwo M, Apostolicum.
 • Zimny, Jan. 2016. Zasady chrześcijańskiego wychowania. Dostęp: 20.09.2016.http://www.pedkat.pl/index.php/255-ks-zimny-jan-zasady-chrzescijanskiego-wychowania.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-589841b0-57dd-4440-971c-e1f0e49a5abd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.