PL EN


2012 | 2(3) | 74-87
Article title

Ovlivnilo raně přemyslovské správní a ekonomické ústrojí piastovské Polsko?

Authors
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
74-87
Physical description
Contributors
author
References
 • Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, wyd. G. Friedrich, t. I, Praha 1904–1907.
 • Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, hrsg. von B. Bretholz, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germianicarum in usum scholarum (nova series) II, Berlin 1923.
 • Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung, hrsg. von R. Holtzmann, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germianicarum in usum scholarum (nova series), Berlin 1935.
 • Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, ed. C. Maleczyński, Monumenta Poloniae Historica (nova series), II, Cracoviae 1952.
 • Kanovník vyšehradský, [w:] Fontes rerum Bohemicarum, t. 2, p. 2, Praha 1875.
 • Bogucki A., Komes w polskich źródłach średniowiecznych, Poznań 1972.
 • Dopsch A., Benefizialwesen und Feudalität, [w:] A. Dopsch, Beiträge zur Soukal- und Wirtschaftsgeschichte. Gesammelte Aufsätze, Bd. 2, Aalen 1968 (Neudruck der Ausgabe Wien 1938), s. 111-153.
 • Durliat J., Les finances publiques de Dioclétian aux Carolingiens (284–889), Beihefte der Francia 21, Sigmaringen 1990.
 • Ganshof F.L., Was ist das Lehnswesen?, Darmstadt 1975.
 • Jan L., Budování monarchie českých Přemyslovců. Postřehy a úvahy, [w:] M. Wihoda, L. Reitinger a kol., Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely, Brno 2010, s. 117-136.
 • Jan L., Hereditas, výsluha, kastelánie. Několik poznámek k terminologii a metodologii současné historiografie přemyslovského období, Časopis Matice moravské 128 (2009), s. 461-472.
 • Jan L., Hereditates a soudy statut Konráda Oty, [w:] L. Jan, D. Janiš, Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku, Brno 2010, s. 10-22.
 • Jan L., K počátkům české šlechty. Družina, beneficium, pozemkové vlastnictví, [w:] Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, k vyd. připr. M. Nodl, M. Wihoda, Praha 2007, s. 45-52.
 • Jan L., Václav II. a struktury panovnické moci, Brno 2006.
 • Jana L., Skrytý půvab „středoevropského modelu”, Český časopis historický 105 (2007), s. 873-903.
 • Janiš D., Nalézání práva a zemské soudnictví v českých zemích, [w:] L. Jan, D. Janiš, Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku, Brno 2010, s. 23-46.
 • Kalhous D., Čeští velmoži 10. věku, Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity C 52 (2005), s. 5-13.
 • Kasten B., Das Lehnswesen – Fakt oder Fiction?, [w:] Der frühmittelalterliche Staat – europäische Perspektiven, hrsg. von W. Pohl, V. Wiesner, Wien 2009, s. 331-353.
 • Kasten B., Beneficium zwischen Landleihe und Lehen – eine alte Frage, neu gestellt, [w:] Mönchtum – Kirche – Herrschaft 750–1000, hrsg. von D.R. Bauer, B. Kasten, S. Lorenz, Sigmaringen 1998, s. 243-260.
 • Kienast W., Die fränkische Vasallität von den Hausmeiern bis zu Ludwig dem Kind und Karl dem Einfältigen, Frankfurt AM Main 1990.
 • Krzemieńska B., Třeštík D., Služebná organizace v raně středověkých Čechách, Československý časopis historický 12 (1964), s. 637-667.
 • Krzemieńska B., Třeštík D., Wirtschaftliche Grundlagen des frühmittelalterlichen Staates in Mitteleuropa (Böhmen, Polen, Ungarn im 10.–11. Jahundert), Acta Poloniae Historica 49 (1979), s. 5-31.
 • Meduna P., Curia Radonice – výjimka nebo pravidlo? Stručné zamyšlení nad dvory v raném středověku, [w:] M. Hašek, P. Sommer, J. Žemlička, Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace, Praha 2009, s. 203-211.
 • Mitteis H., Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters, Weimar 1968.
 • Mitteis H., Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Darmstadt 1958.
 • Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X–XIII wiek, Poznań 2000.
 • Novotný V., Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197–1253), Praha 1928.
 • Petráček T., Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.–12. století. K pozna hospodářských a sociálních dějin českých zemí doby knížecí, Praha 2002.
 • Přemyslovci. Budování českého státu, eds. P. Sommer, D. Třeštík, Praha 2009.
 • Russocki S., Vznik vládního systému a způsob panování v patrimoniálních monarchiích střední Evropy. (Několik diskusních poznámek), Československý časopis historický 28 (1980), s. 399-414.
 • Schulze H.K., Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, Bd. 1: Stammesverband, Gefolgschaft, Lehnswesen, Grundherrschaft, Stuttgart 2004.
 • Šimůnk R., „Comes“ aneb (Dis)kontinuita v pojetí pozdního středověku, [w:] Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, usp. E. Doležalová, R. Šimůnek, Praha 2007, s. 404-422.
 • Sommer P., České křesťanství doby knížete Václava, [w:] Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého, ed. P. Kubín, Praha 2010, s. 65-80.
 • Třeštík D., Hospodářské základy raně středověkého státu ve střední Evropě (Čechy, Polsko, Uhry v 10.–11. století), Český časopis historický 27 (1979), s. 149-230.
 • Třeštík D., K sociální struktuře přemyslovských Čech. Kosmas o knížecím vlastnictví půdy a lidí, Československý časopis historický 19 (1971), s. 537-567.
 • Třeštík D., Proměny české společnosti ve 13. Století, Folia historica Bohemica 1 (1979), s. 131-156.
 • Třeštík D., Žemlička J., O modelech vývoje přemyslovského státu, Český časopis historický 105 (2007), s. 140-141.
 • Wihoda M., Kníže a jeho věrní. Kosmas o světě předáků a urozených, [w:] Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, k vyd. připr. M. Nodl, M. Wihoda, Praha 2007, s. 11-29.
 • Wroniszewski J., Król jako właściciel ziemski w średniowiecznej Polsce, [w:] Król w Polsce XIV i XV wieku, red. A. Marzec, M. Wilamowski, Kraków 2006, s. 103-135.
 • Žemlička J., Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha 1997.
 • Žemlička J., Počátky Čech královských 1198–1253, Praha 2002.
 • Žemlička J., O „svobodné soukromosti“ pozemkového vlastnictví. (K rozsahu a kalit velmožské držby v přemyslovských Čechách), Český časopis historický 107 (2009), s. 269-308.
 • Žemlička J., Odboj kralevice Přemysla v letech 1248–1249 a jeho sociální zázemí, Československý časopis historický 33 (1985), s. 564-586.
 • Žemlička J., Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách, Československý časopis historický 26 (1978), s. 559-586.
 • Žemličky J., Kasteláni, vilikové a beneficia v netransformované transformaci, Český časopis historický 106 (2008), s. 109-136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58989253-78fa-4037-a637-73fbea85bf71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.