PL EN


2016 | 1 | 7-19
Article title

Humanizacja relacji przełożony – podwładny w klasycznej i behawioralnej szkole organizacji i zarządzania a koncepcja kapitału społecznego

Content
Title variants
EN
Humanization of relationships in the enterprise in classical and behavioral school of organization and management in the context of social capital concept
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Humanizacja relacji w organizacji wyraża się poprzez szacunek do człowieka w miejscu pracy, dostrzeżenie jego niepowtarzalnego indywidualnego wkładu w funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz stworzenie warunków, by mógł on wyrażać siebie poprzez pracę. Koncepcja kapitału społecznego wpisuje się w ten nurt rozważań, ponieważ dowartościowuje znaczenie pozytywnych relacji międzyludzkich dla efektywnego funkcjonowania organizacji. Na ile uwzględniali te zagadnienia twórcy pierwszych teorii zarządzania? Czy w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku rodziły się zalążki koncepcji kapitału społecznego w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem? Przyjmując za cel pracy poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione pytania, w artykule przyjrzano się klasycznej i behawioralnej szkole zarządzania.
EN
Humanization of relationships within the organization is expressed through the respect for the man at work, noticing his unique personal contribution to the running of the company and creating the conditions allowing him to express himself through work. The social capital concept is a part of this trend of considerations as privileged and highlighted the importance of positive relationships for the effective operation of the organization. Did the authors of first management theories consider these issues? Were in the second half of the nineteenth and the first half of the twentieth century the seeds of the concept of social capital in relation to business management born? The aim of the study was made an attempt to answer such questions. Examining the question of humanizing relations supervisor – subordinate in the context of the concept of social capital author focuses on the classical and behavioral management school.
Year
Issue
1
Pages
7-19
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Adler P.S., Kwon S.W., Social capital: prospects for a new concept, „Academy of Management Review”, vol. 27, no. 1, 2002.
 • Bombała B., Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocniania pracowników – aspekt etyczny, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” vol. 14, nr 1, Łódź 2011.
 • Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. J.G. Richardson, Greenwood, New York 1985.
 • Bullen P., Onyx J., Measuring Social Capital in Five Communities in NSW, A Practitioners Guide, Management Alternatives Pty Ltd 2005, http://library.bsl.org.au/jspui/bitstream/1/4141/1/Measuring%20social%20capital%20in%205%20communities%20in%20NSW_Bullen%26Onyx%202005.pdf [12.12.2016].
 • Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, [w:] „American Journal of Sociology”, 1988, vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.
 • Deal T., Kennedy A., Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life, Penguin Books, London 1988.
 • Dobrzyński M., Organizacyjne zachowanie pracownika, Warszawa 1973.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, przekł. T. Basiuk, Z. Broniarek, J. Gołębiowski, Warszawa 2011.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przekł. A. i L. Śliwa, Warszawa 1997.
 • George C.S., The History of Management Thought, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1972.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, przekł. M. Rusiński, Warszawa 2004.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998.
 • Krishna A., Uphoff N., Mapping and Measuring Social Capital trough Assessment of Collective Action to Conserve and develop Watersheds in Rajasthan, India, [w:] The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, ed. C. Grootaert, T. Van Bastelaer, Cambridge University Press 2002.
 • Król H., Transformacja pracy i funkcji personalnej, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006.
 • Leana C.R., Van Buren H.J., Organizational Social Capital and Employment Practices, „Academy of Management Review”, vol. 24, no. 3, 1999.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, przekł. J. Radzicki, red. nauk. T. Rzepa, Warszawa 1990.
 • Mikuła B., Humanizacja w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 801, Kraków 2009.
 • Młokosiewicz M., Znaczenie dobrych relacji z pracownikami w praktyce polskich przedsiębiorstw, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 39, t. 3, Szczecin 2015.
 • Motivation and Work Behavior, ed. Steers R. M., Porter L.W., McGraw-Hill, New York 1983.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przekł. J. Szacki, posł. A. Rychard, Kraków 1995.
 • Sadłoń W., Kapitał społeczny i moralność, [w:] Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, red. J. Mariański, Kraków 2015.
 • Sławecki B., Kapitał społeczny organizacji a koszty transakcyjne, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Poznań 2005.
 • Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, przekł. i red. nauk. pod kier. L. Martana, Wrocław 1988.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, przekł. A. Ehrlich, Warszawa 1992.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr, Kierowanie, przekł. A. Ehrlich, Warszawa 1997.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-589d8f4c-f475-4a64-ba64-ab94143fd6e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.